education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
סיפורי מילים
 

ביזמת שר החינוך, מר גדעון סער, נקבעה שנת הלימודים תשע"א כשנת השפה העברית

והשפה הערבית. במסגרת אירועים שונים הוחלט כי יש להרחיב את אוצר המילים של

תלמידי ישראל וכן את הידע שלהם על שפת אמם. אחד המיזמים הוא יצירת קובץ "סיפורי

מילים" שיכלול מילים וצירופים הרווחים בסביבתם של התלמידים, אך אינם מוכרים או

שהשימוש בהם אינו מדויק או תקין.

 

 סיפורי מילים, א'

 סיפורי מילים, ב'

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/07/2013