education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
בחינת הבגרות בעברית
 

הבנה, הבעה ולשון (11107) מועד קיץ תשע"ב

בעקבות בחינת הבגרות בעברית: הבנה, הבעה ולשון (11107) מועד קיץ תשע"ב התקבלו תגובות בשלושה נושאים עיקריים: כתיבה בשאלון מחברת, דרכי תשאול והתאמת הבחינה לתלמידי אתגר ומב"ר. אנו ערים לתגובות השונות ושמחים שהבאתם אותם לתשומת לבנו. כמו בעבר המשרד יבחן את הטענות והתלונות שהועלו, ואם יימצאו מוצדקות ידאג שהתלמידים והתלמידות לא ייפגעו.

 

בכל מקרה מצורפת הבהרה והתייחסות להערות העיקריות שקיבלנו עד כה.

 

כתיבה בשאלון מחברת

הכתיבה בשאלון מחברת מתקיימת זו הפעם השנייה. נקטנו שיטה זו מתוך ניסיון להקל על התלמידים את ההתמודדות עם שאלות שיש בהן סעיפים רבים במטרה שלא יפסחו על חלקם. במועד הקודם לא התקבלה כל תלונה בנושא זה. במועד הנוכחי רבים התלוננו על חוסר מקום לתשובות, אף על פי שבסוף מחברת השאלות נוספו דפי טיוטה. אנו נפיק את הלקחים ממועד זה, ונשקול המשך הפקה של מבחן מחברת.

 

דרכי התשאול

רוב התגובות התייחסו ל"הפתעה" בדרכי התשאול, בעיקר לשאלה על המילון (שאלה 7).

 

בהקשר זה חשוב להבהיר שיש הבחנה בין תכנים לבין דרכי תשאול. בחינת הבגרות מחויבת לנושאים ולעקרונות המפורטים בתכנית הלימודים, אך לא לדרכי תשאול קבועות. על כן במהלך ההוראה חשוב שהמורים יתמקדו בהוראת התכנים הרלוונטיים לבחינה, ילמדו על פי עקרונות תכנית הלימודים ויעודדו חשיבה, כפי שהוצהר במשרד החינוך, וכפי שמקובל במבחנים הבין-לאומיים. הוראה טכנית, המדגישה בעיקר תרגול של שאלות "ידועות מראש" מתוך בחינות קודמות, מספרי לימוד ומספרי מיקוד, עלולה לפגוע בהישגי התלמידים.

 

באשר לשאלה 7, התלמידים נדרשו לאתר מידע מתוך קטע נתון ולכתוב אותו בתוך תבנית מוכנה (קלוז). הם לא נדרשו ליצור ערך מילוני בעצמם, אלא לשבץ את המידע מתוך הקטע בתבנית נתונה. מיומנות זו נדרשת החל בבית הספר היסודי. עם זאת ייתכן שנגרם  קושי לתלמידים ולתלמידות, וכאמור אם נמצא שהטענות בעניין זה מוצדקות נדאג שהתלמידות והתלמידים לא ייפגעו.

 

התאמת הבחינה לתלמידי מב"ר ואתג"ר

אנו מחזקים את ידיהם של המורים, העושים כל מאמץ כדי להגיש את תלמידי מב"ר ואתג"ר לבחינות הבגרות הרגילות, וערים לכך שיש להתאים להם דרכי הוראה שונות. עם זאת בחינת הבגרות קובעת סטנדרט אחיד שאינו יכול להיות תלוי באוכלוסייה מסוימת של נבחנים. הסטנדרט נקבע על-פי יעדי תכנית הלימודים ועל-פי סטנדרטים בין-לאומיים ומחייב את כולם.

 

ברצוננו להדגיש שרמת שאלון זה אינה גבוהה מלכתחילה הן בהשוואה לבחינות בכיתות ז–ט  והן בהשוואה לבחינות הבגרות. עם זאת כדי לא לפגוע בתלמידים ובתלמידות, אם בבדיקת מחברות המדגם תימצא טעות גורפת בתשובות התלמידים, הדבר יילקח בחשבון בציינון, כמקובל.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/05/2015