education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
לציבור המורות והמורים לעברית,
 

הפרופסורים אהרן צ'חנובר ואברהם הרשקו מהטכניון ופרופסור אלכסנדר ורשבסקי מהמכון הטכנולוגי של קליפורניה קיבלו את פרס נובל על המחקר שבו גילו עובדה מדהימה: הגוף שלנו מבצע כל העת תחלופת חלבונים. חלבונים שהתקלקלו נהרסים ומוחלפים בחדשים כל העת. אפשר לומר שחלבוני הגוף מוכרחים למות כדי לשמר אותנו בחיים. נדמה שעובדה ביולוגית זאת נכונה גם לחיי המעשה: לקיומם של ארגונים, מוסדות חינוכיים ואף להוראת תחום דעת. תנאי הכרחי לשמירה על הרלוונטיות והכרחיות של תחום הדעת היא התחדשותו וריענונו כל העת בהתאם ליעדי המשרד ותכנית הלימודים ובהתאם למחקר המתפתח בתחום.

 

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית שהחלה בשנה"ל תשע"ה אילצה אותנו, כמו גם את המערכת כולה, להחיל שינויים בדרכי ההוראה, ההערכה והלמידה. המשמעותיים ביותר מבין השינויים הללו הם ביטול ההיבחנות בשאלון א בכיתה י וצמצום, למעשה, של שני שאלוני הבחינה לשאלון קצה אחד. הדבר חייב גם את המרת ההיבחנות המסורתית על חלק מתכנית הלימודים בדרכי ההערכה חלופיות לבחינה.

 

השינוי, כמו כל שינוי, הצריך את התזוזה ממעגל הנוחות האישי שלנו כמורים וכרכזי מקצוע, את ההתמודדות עם ההתנגדויות, את הצורך במתן מענה לקשיים אובייקטיביים ועוד. יחד עם זאת – אני מאמין בלב שלם כי השינוי הוא מבורך וחיוני לתחום הדעת שלנו מכמה טעמים: הוצאת פרקי לימוד ממפרט התכנים לשאלון הבגרות והערכתם במסגרת הערכה חלופית-בית־ספרית נותנת מענה לאי הנוחות שרווחה שנים במערכת: אי־נוחות מתוצרי כתיבה דלים, מההישגים הנמוכים בבחינות הבגרות ומההוראה השטחית שנבעה מהצורך להספיק חומר רב. ארגון הלמידה החדש מאפשר למורה לבחור את פרקי הלימוד כמו גם לבחור במה להעמיק ובאיזו מידה. הכתיבה, שאינה נבחנת עוד בסיטואציה של מבחן, מוערכת עתה לא רק כתוצר, אלא גם כתהליך, ובכך בהכרח הופכת לאיכותית יותר. גם השאלון החיצוני, הכולל חטיבה לשונית אחת בלבד, מאפשר למידה מעמיקה.

 

בשנה"ל תשע"ח נצעד צעד נוסף קדימה בפיתוח בחינת בגרות מתוקשבת שתאפשר לתת ביטוי למיומנויות הקריאה והכתיבה הדיגיטליות ולהתמודדות עם טקסטים נוספים, כגון טקסטים חזותיים וסרטונים.

 

אך הבחינה אינה חזות הכול. להוראת השפה תפקיד מרכזי גם כתחום דעת בפני עצמו וגם כאמצעי המשרת את כלל תחומי הדעת הנלמדים בבית הספר; לשיעורי השפה חשיבות גדולה בשימור המורשת התרבותית העברית והישראלית – ומכאן חשיבות תפקידכם הנאצל והחשוב מאין כמותו כמורים לעברית.

 

בברכת שנת לימודים מוצלחת, משמעותית ורבת אתגרים והצלחות

 

תומר בוזמן
וצוות הפיקוח על הוראת עברית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/07/2018