education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכניות הלימודים המותאמות, תשע"ה
 

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית נועדה לקדם למידה מעמיקה, לעודד למידה פעילה וחווייתית, חשיבה, חקר ולמידת עמיתים ולהכשיר את התלמידים להתמודדות עם אתגרי המאה ה- 21.  בשנים האחרונות התחוללו תמורות טכנולוגיות, תרבותיות וחברתיות מאתגרות המחייבות היערכות מחודשת של מסגרות ההוראה ומשפיעות גם על הוראתן של השפות השונות, וכמובן על הוראת העברית. אי לכך נולד הצורך לערוך שינויים בתכנים, בדגשים, בארגון החומר ובעיקר בדרכי ההוראה וההערכה.

 

מטרתם של המסמכים שלפניכם היא ליצור התאמה בין תכנית הלימודים בעברית (תשס"ג) ובין מספר השעות הקיימות בפועל לרשותו של המורה לעברית, כדי שהלמידה תהיה משמעותית, חווייתית ומעמיקה יותר. מעבר לכך, במסמכים מסומנים הנושאים מתוך תכנית הלימודים ( כ-30% מכל נושאי הלימוד) שמומלץ ללמדם בצורה מעמיקה תוך שימוש בדרכי הוראה מגוונות ובדרכי היבחנות חלופיות.

 

 מסמך התכנית לכיתות ז'-ח'

 

 מסמך התכנית לכיתה ט'

 

 מפרט מבחן המיצ"ב בעברית לכיתה ח', תשע"ה (2015)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/02/2015