education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מידע על התכנית
 
 

שלהב"ת - שילוב מיומנויות הבנה והבעה בתחומי הדעת

בתכנית הלימודים בעברית מושם הדגש על מיומנויות לשון, הבנה והבעה על מנת לטפח את הכשירות הלשונית של התלמידים.

המקצוע "עברית" קשור בכל מקצועות הלימוד בבית הספר. הכְּשרים של ההבנה וההבעה המטופחים במסגרת לימוד העברית משמשים את הלומד בכל מקצועות הלימוד הוא הדין במה שנוגע לכתיבת עבודות (עבודות חקר, עבודות שנתיות, עבודות אישיות) או לניסוח דברים בכתב ובעל פה, כגון ניסוח עמדות.

התכנית מושתתת על עקרונות של  שיתוף פעולה עם תחומי דעת שונים מן ההיבט האורייני . היא תומכת ביצירת קשרים הדוקים בין מורי העברית ובין המורים המקצועיים במטרה לפתח שפה משותפת בכל הקשור בעיסוק במיומנויות לשון, הבנת הנקרא והבעה (הבעה בכתב ובע"פ). 

עקרונות התכנית מדגישות גישה המשלבת בין אוריינות גנרית לאוריינות דיצפלינרית :

  • יצירת שפת מושגים משותפת בין המורים מתחומי הדעת למורים לעברית ובין  המורים לתלמידים (היבט גנרי)
  • פיתוח מודעות מטה קוגניטיבית למיומנויות לשון, הבנה והבעה בקרב המורים ובקרב התלמידים  (היבט גנרי)
  • הבנת הדרכים שבהן מאורגן הידע הדיסציפלינרי מבחינה אוריינית (היבט דיסציפלינרי)
  • מתן כלים אורייניים לקריאה ביקורתית של טקסטים מסוגים שונים (גנרי ודיסצפלינרי)
  • מתן כלים לבדיקת תוצרי הכתיבה של התלמידים, הערכתם וקידומם (גנרי ודיסצפלינרי)

 

לקריאה נוספת:

 שלהב"ת – עקרונות מרכזיים

 שלהב"ת – מצגת עקרונות מרכזיים

 תכניות שלהב"ת ואל"ה - המאחד והמייחד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015