education - חינוך הפיקוח על הוראת העברית

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים לחטיבה העליונה תשע"ה
 

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית נועדה לקדם למידה מעמיקה, לעודד למידה פעילה וחווייתית, חשיבה, חקר ולמידת עמיתים ולהכשיר את התלמידים להתמודדות עם אתגרי המאה ה־21. בשנים האחרונות התחוללו תמורות טכנולוגיות, תרבותיות וחברתיות מאתגרות, המחייבות היערכות מחודשת של מסגרות ההוראה, פיתוח של חשיבה מסדר גבוה, הקניה של מיומנויות המאה ה־21, ובתוכן טיפוח האוריינות הדיגיטלית. התמורות הללו משפיעות גם על הוראתן של השפות השונות, וכמובן על הוראת העברית. אי לכך נולד הצורך לערוך שינויים בתכנים, בדגשים, בארגון החומר ובעיקר בדרכי ההוראה וההערכה.


אחד השינויים הבולטים הוא ביטול הבחינות בכיתה י. במסגרת צמצום אירועי ההיבחנות, תתקיים בחינה חיצונית אחת בכיתה י"א או בכיתה י"ב. צמצום זה ייצור רצף לימודי שיאפשר לקיים תהליכי הוראה מתמשכים כדי להעמיק ולשפר את חוויית הלמידה. משמעות הדבר היא תכנון מחודש של ארגון הלמידה בלשון עברית.

במסמך זה מוצגים עקרונות התכנית ונספחים המפרטים את פרקיה. הוא כולל הנחיות למסגרות שלהלן:

  • בתי ספר הממלכתיים והממלכתיים־דתיים
  • עולים חדשים
  • מסלול טכנאים והנדסאים

 

 חוזר לבעלויות תשע"ה/2: תכנית היבחנות חדשה בבחינות הבגרות- חלוקת הגמולים

 תכנית הלימודים לתלמידי כיתה י בשנת הלימודים תשע"ה  

 מסמכי הלימה לשאלונים א ו-ב, עולים חדשים ומותאמים על פי ארגון הלמידה הישן
 ארגון הלמידה לכיתות ז-ח - תשע"ה

 ארגון הלמידה לכיתות ט - תשע"ה

 ארגון הלמידה החדש לתלמידי כיתות י בעלי ליקויי שמיעה

 תכנית לימודים מותאמת לתלמידי י"א-י"ב בעלי ליקויי שמיעה לקראת שאלון א תשע"ה

 תכנית לימודים מותאמת לתלמידי י"א-י"ב בעלי ליקויי שמיעה לקראת שאלון ב תשע"ה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015