education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מידע על התכנית
 

 קישור למסמכי התכנית תשע"ח
 מידע אודות תכנית עתודה מדעית טכנולוגית - מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

 עתודה מדעית טכנולוגית - סרטון

אנשי קשר

 קישור לרשימת אנשי הקשר בעתודה מדעית טכנולוגית

קמפיין לחינוך מדעי טכנולוגי

קמפיין לחינוך מדעי טכנולוגי בתיכון


מצגת לעידוד החינוך המדעי טכנולוגי לקראת בחירת מגמות לחטיבה העליונה - תשע"ד (הערה: המצגת כבדה, יתכנו מספר דקות עד לפתיחתה)


אומרים על החינוך המדעי טכנולוגי

מידע קבלת בונוסים במוסדות האקדמאיים ע"פ רשימת המקצועות 


פוסטר לקמפיין עתודה מדעית טכנולוגית

למעלה - פעילות לבוגרי כיתות ו' לקראת עתודה מדעית-טכנולוגית

 


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2017  

עדכוני rss