education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
  הנחיות לבטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה
 

הפעילות ההתנסותית בחדר מדע וטכנולוגיה  ובמעבדה היא אבן יסוד בהוראת  המדעים, תופסת מקום מרכזי בתכנית הלימודים ומשולבת באופן שוטף וקבוע בתהליך ההוראה. ההתנסויות והפעילויות המתבצעות בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה  משמשות לביסוס הידע וההבנה, להבהרת מושגים מדעיים, להבניית ידע ומיומנויות מדעיות טכנולוגיות, להמחשת תופעות ותהליכים  וללמידה בדרך הגילוי.


 ההתנסויות תתבצענה בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה תוך הקפדה על כללי הבטיחות המופעים בחוזר המנכ"ל המעודכן להבטחת הבטיחות במעבדה.

 

 חוזר המנכ"ל המעודכן 5.1-57 להבטחת הבטיחות במעבדה

 פעילות חוץ בית ספרית חוזר מנכ''ל 6.2-25 הבטחת הבטיחות בטיולים ובפעילות חוץ בית ספרית (לזיהוי צמחים רעילים בסביבה  ניתן להיעזר באתר צמח השדה ו- צמחיית ישראל ברשת)
 הבטחת הבטיחות במקצועות הטכנולוגיה והמלאכה
 הוראות קבע בעלי החיים במוסד החינוכי, סעיף 15- ניסויים בבע"ח
 הנחיות לבטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה בדף אתר המקצוע הכולל את רשימות החומרים לשימוש במעבדה ובדף בטיחות במעבדות באגף ביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית

כללי בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה  - לקראת שנה"ל תש"ף

 שמירה על הבטיחות במעבדת מדעים במוסדות החינוך

כללי בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה - חג חנוכה

 מסמך הנחיות לקראת חנוכה  - תשע"ח
 מסמך הנחיות לקראת חנוכה  - תשע"ט

כללי בטיחות בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה

פעילות התנסותית בטוחה וחווייתית בחדר מדע וטכנולוגיה מחייבת הקפדה על כללי הבטיחות וההתנהגות במהלך השיעור ובהפסקות. כללים אלה מרוכזים בפוסטר אותו מומלץ לתלות במקום גלוי בחדר מדע וטכנולוגיה.

 

 כללי בטיחות והתנהגות בחדר מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי בשפה העברית

כללי בטיחות והתנהגות בחדר מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי בשפה הערבית

 כללי בטיחות והתנהגות בחדר מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים בשפה העברית

 כללי בטיחות והתנהגות בחדר מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים בשפה הערבית

 

הנחיות לשימוש בחומרים בחדר מדע וטכנולוגיה

הפעילות ההתנסותית בחדר מדע וטכנולוגיה ובמעבדה מחייבת שימוש במגוון חומרים.  על מנת לאפשר ביצוע כל ההתנסויות, תוך שמירה על בטיחות התלמידים והמורים, יעשה השימוש בחומרים בהלימה לכתוב בהנחיות המצורפות.
יש לתת את הדעת למידע הבא:

  • רשימות החומרים מתעדכנת מעת לעת.
  • חומרים האסורים לשימוש במעבדה לא ימצאו כלל בתחום בית הספר. אם נמצאו חומרים האסורים לשימוש בתחום בית הספר יש לפנותם לאתר פינוי מורשה.
  • חומרים לא מסוכנים, המותרים לשימוש, מחייבים לעיתים שימוש באמצעי מיגון ובהנחיות בטיחות. יש להתעדכן בהנחיות המופיעות בגוף הרשימה.

 רשימת חומרים האסורים לשימוש

 רשימת חומרים לשימוש תחת אזהרה

רשימת חומרים לא מסוכנים המותרים לשימוש
 
סיווג קבוצות הסיכון של חומרים מסוכנים


יעוץ בטיחות במעבדות וטיפול בחומרים מסוכנים

למתן יעוץ עם המומחה לניהול בטיחות במעבדות ובחומרים מסוכנים, מר שוקי שלנגר, ניתן ליצור בקשר באמצעות הטלפון שמספרו 052-252-1922 או באמצעות הדוא"ל: shuki@mail.shenkar.ac.il

לתיאום ביקור, ביקורת, יעוץ בשטח המעבדה, ניתן ליצור קשר עם הגב' מוריה אוחנה בטלפון שמספרו 03-5386688  או באמצעות הדוא"ל: moriaoh@eshed-m.co.il

פינוי חומרים מסוכנים הינו באחריות הרשות המקומית או הבעלות ומתבצע על ידי חברות מומחיות לפינוי חומרים מסוכנים ממעבדות.

 חוברת הדרכה לבעלי תפקידים במוסדות החינוך
 מסמך פינוי חומרים מסוכנים ממעבדות בתי ספר ואשכולות פיס

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/09/2019  

עדכוני rss