education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
הצטיידות משאבים ותשתיות
 

אנו רואים חשיבות גדולה בכך שהוראת המקצוע מדע וטכנולוגיה ביסודי ובחטיבת הביניים תתבצע בחדר מדע וטכנולוגיה ותשלב התנסויות מעבדתיות בתהליך ההוראה והלמידה.

בכדי להבטיח כי ההתנסויות המעבדתיות יעמדו בדרישות הבטיחות המחייבות ולא יסכנו את התלמידים, את המורים ואת עובדי המעבדה, חובה לוודא כי המעבדות מצוידות  לפי הנדרש בחוזרי המנכ"ל.

הצטיידות בגני ילדים

להלן מפרט הציוד בגני ילדים  להוראת תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה. המפרט הוא לחדר מעבדה אחד.

 

  הצטיידות בגני ילדים

 

הצטיידות מעבדה ביסודי

  רשימת הצטיידות לבתי הספר היסודיים

  רשימת הצטיידות לבתי הספר היסודיים

הפרוגרמה החדשה לחדר מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי

במעבדות למדע ולטכנולוגיה מבוצעות פעילויות התנסותיות, ניסויים והדגמות כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. להלן פרוגרמה למעבדה בבית הספר היסודי. הפרוגרמה כוללת פירוט של תשתיות וריהוט.

 

  הפרוגרמה החדשה לחדר מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי

 

הצטיידות מעבדה בחטיבת הביניים

להלן מפרט הציוד בחטיבת ביניים  להוראת תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה. המפרט הוא לחדר מעבדה אחד.

 

  רשימת הצטיידות מעבדה בחטיבת הביניים
  רשימת הצטיידות מעבדה בחטיבת הביניים

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/08/2018  

עדכוני rss