education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מסמכי עזר לתכנון לימודים
 
 

תשע"ח

 מסמך מתנ"ה

תשע"ז

חוזר מפמ"ר 

 חוזר מפמ"ר - היערכות במקצוע מדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים לשנה"ל תשע"ז
 החממה הפדגוגית - למידה מצמיחה אדם, אגרת המזכירות הפדגוגית בחוזר המפמ"ר, סיוון תשע"ו, יוני 2016

מסמך אב

מסמך אב מורחב חטיבת ביניים תשע"ז עדכון 12.7.16
 מסמך אב מורחב חטיבת ביניים תשע"ז עדכון 12.7.16

התנסויות מרכזיות

  מסמך התנסויות מרכזיות בחטיבת ביניים - תשע"ז מעודכן לתאריך 11.7.16 

מיומנויות המקצוע

  מיון המיומנויות להוראה במקצוע מדע וטכנולוגיה מעודכן לתאריך 31.8.15 

 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה: מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה, תשס"ט

שילוב מדע, טכנולוגיה וגיאוגרפיה

  שילוב תכנית לימודים מדע וטכנולוגיה וגיאוגרפיה – תשע"ה

בשנת הלימודים תשע"ה נמשך המהלך להטמעת יעדי המשרד לחיזוק הידע והמיומנויות וללמידה משמעותית לתלמידי חטיבות הביניים הלומדים לפי התכנית (מסמך האב) במדע וטכנולוגיה ובמדעי כדור הארץ בגיאוגרפיה.


מהלך זה נועד ליצור שפה מושגית משותפת בקרב התלמידים והמורים וכן כמהלך תומך בכלל, ולקראת מבחני הפיזה והטימס אשר התקיימו בשנת  הלימודים תשע"ה, 2015.

   מכתב לרכזים ולמורים למדע וטכנולוגיה וגיאוגרפיה בנוגע לתכניות, סביבות למידה ומשימות הערכה שפותחו בנושא כדור הארץ והיקום.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/03/2017  

עדכוני rss