education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מסמכי עזר לתכנון לימודים
 
 

תשע"ח

 חוזר מפמ"ר 

 חוזר מפמ"ר - היערכות במקצוע מדע וטכנולוגיה לחטיבת ביניים לשנה"ל תשע"ח

 מסמך מתנ"ה

הצעה לרצף לימודי (מסמך אב)

 הצעה לרצף לימודי להוראת מדע וטכנולוגיה מעודכן לתאריך 30.6.2017
 הצעה לרצף לימודי להוראת מדע וטכנולוגיה מעודכן לתאריך 30.6.2017

התנסויות מרכזיות

 מסמך התנסויות מרכזיות בחטיבת ביניים - תשע"ח מעודכן לתאריך 30.6.17  

מיומנויות המקצוע

  מיון המיומנויות להוראה במקצוע מדע וטכנולוגיה מעודכן לתאריך 31.8.15 

 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה: מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה, תשס"ט

שילוב מדע, טכנולוגיה וגיאוגרפיה

  שילוב תכנית לימודים מדע וטכנולוגיה וגיאוגרפיה – תשע"ה

בשנת הלימודים תשע"ה נמשך המהלך להטמעת יעדי המשרד לחיזוק הידע והמיומנויות וללמידה משמעותית לתלמידי חטיבות הביניים הלומדים לפי התכנית (מסמך האב) במדע וטכנולוגיה ובמדעי כדור הארץ בגיאוגרפיה.


מהלך זה נועד ליצור שפה מושגית משותפת בקרב התלמידים והמורים וכן כמהלך תומך בכלל, ולקראת מבחני הפיזה והטימס אשר התקיימו בשנת  הלימודים תשע"ה, 2015.

   מכתב לרכזים ולמורים למדע וטכנולוגיה וגיאוגרפיה בנוגע לתכניות, סביבות למידה ומשימות הערכה שפותחו בנושא כדור הארץ והיקום.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/08/2017  

עדכוני rss