education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכניות בחינוך לקיימות
הסמכה ירוקה
 

תהליך הסמכה ירוקה לבתי ספר הוא תהליך משותף למשרד החינוך, ולמשרד להגנת הסביבה. במסגרתו מוסדות החינוך נדרשים לעמוד בשישה קריטריונים שנקבעו:

 

  1. תכנית לימודים - נושאי איכות הסביבה ומושגים סביבתיים ייכללו בתכנית הלימודים של בית הספר, בתחומי דעת שונים, בהיקף של 30 שעות לימוד שנתיות, לשלוש שכבות לימוד בבית הספר היסודי. בבית הספר העל-יסודי נדרשים לימודי סביבה בהיקף של 10 שעות שנתיות למחצית מתלמידי בית הספר.
  2. תכנית פעולה לאורח חיים מקיים בבית הספר הכוללת שימוש מושכל במשאבים, טיפול בתשתיות ופעולות  בתחום חינוך והתנהגות מול התלמידים, הסגל וההורים.
  3. תכנית לניראות ירוקה בבית הספר הכוללת שילוט, לוחות קיר, אתר אינטרנט.
  4. מעורבות קהילתית - לפחות שכבה אחת נדרשת לבצע פרויקט של עשייה מתמשכת למען הקהילה במטרה להגביר מודעות לנושאי איכות הסביבה ולהביא לשינוי התנהגותי .
  5. הנהגה ירוקה - המורכבת מנציגים של תלמידים, מורים וקהילה, אשר תקדם את תהליך ההסמכה בבית הספר.
  6. תכנית להכשרת מורים בנושאי סביבה וקיימות בהיקף של ארבעה מפגשים.

בסיום התהליך לאחר שבית הספר יציג לוועדת השיפוט (המורכבת מנציגי שני המשרדים: החינוך והגנת הסביבה) את עשייתו על פי הקריטריונים, בית הספר יקבל את תעודת ההסמכה כבית ספר ירוק ויזכה לתמיכה כספית.
התהליך כולו משלב את צוות בית הספר בלווי רכזי חינוך סביבתי ברשויות המקומיות, מדרכי משרד החינוך ונציגי המשרד להגנת הסביבה, איגודי ערים וארגונים ירוקים, החברה להגנת הטבע והרשת הירוקה.

הסמכה בית ספר לירוק מתמיד

בתי ספר "ירוק מתמיד" אלו בתי ספר אשר יעמדו בקריטריונים רחבים יותר במשך שנתיים לפחות. הקריטריונים כוללים הפחתת צריכה בכל המשאבים שהוגדרו ולהרחיב את הפעילות לכלל שכבות בית הספר. בנוסף לימודים עיוניים בנושאי סביבה בהיקף של לפחות 30 שעות שנתיות, לכל תלמידי בית הספר (6 שכבות בבית ספר יסודי, ו - 3 שכבות בבית ספר על-יסודי). פרויקט סביבתי-קהילתי מתמשך שיבוצע על ידי 2 שכבות לפחות בבית הספר. הכוונה לפרויקט אחד המתבצע בהרחבה על ידי 2 שכבות, או 2 פרויקטים שמתבצעים על ידי כל שכבה בנפרד. שימוש מושכל במשאבים בכל ההיבטים הסביבתיים הבאים: חסכון בחשמל, חסכון במים, חסכון בנייר, הפחתת יצור פסולת והגברת המיחזור.

הסמכת בית ספר ירוק עד

תהליך הסמכה לבית ספר ירוק עד - מיועד לבתי ספר שהוסמכו למתמיד

  בית הספר נדרש להציג מיזם חברתי ,כלכלי, סביבתי.

 

שייתן מענה לנקודות הבאות:

- המיזם עוסק בנושא סביבתי לדוגמא: הפחתת זיהומים וסיכונים מתעשייה, מייצור אנרגיה ומתחבורה, חומרים מסוכנים, טיפול בפסולת, קרינה, בריאות וסביבה, בניה ירוקה, התכלות משאבים, משבר המים בישראל, מגוון ביולוגי, שינוי אקלים, שטחים פתוחים, כלכלה וסביבה, תרבות צריכה, נחלת הכלל ואובדן מזון.

- במיזם צריכים להיות מעורבים לפחות קהל אחד בנוסף לצוות החינוכי ותלמידי בית הספר.

- במיזם יהיה תכנון כלכלי של אופן הפעלת המיזם בעתיד, כך שיכלול המשך קיום של המיזם/פרויקט לפחות עד לאחר תום שנה לאחר ביצוע המיזם.

- הפעלת המיזם תייצר הכנסות או חיסכון כלכלי עבור בית הספר או עבור קהילת היעד.

- הפעלת המיזם תתרום לצמצום שימוש במשאבים בבית הספר או בקהל היעד.

- הפעלת המיזם תקטין את הנזק לסביבה.

הפרויקט המוצע ישפיע על קידום ערכים סביבתיים - פדגוגיים בתכנית בשנים הבאות.

 

התוכנית תכלול בנוסף:

- פרוט תכנית הלימודים במהלך שלוש השנים האחרונות בנושאי סביבה וקיימות.

- הצגת התנהלות סביבתית מקיימת של בית הספר במהלך שלוש השנים האחרונות.

 - הצגת עיקרי הפעילות של המועצה הירוקה הבית ספרית במהלך שלוש השנים.

- הצגת האופן שבו בית הספר מתכנן לבצע את המיזם, כולל חלקם של התלמידים בביצוע הפעלה מתמשכת, וכולל אופן השילוב בסדירויות הבית ספריות.

- הצגת אופן השילוב בין המיזם לבית תוכנית הלימודים.

 

 

 

 

בשנת 2016 הוסמכו 66 בתי ספר: 50 הוסמכו כירוקים, 16 הוסמכו כירוקים מתמיד.

בשנת 2017 הוסמכו 73 בתי ספר: 56 בתי ספר כירוקים ו-17 בתי ספר ירוקים מתמידים.

בשנת 2018 הוסמכו 89 בתי ספר ירוקים ו-26 בתי ספר כירוקים מתמידים.

עד כה הוסמכו ברחבי הארץ 1164 בתי ספר

בכל מחוז מתקיימים כנסים לקבלת הסמכה לבית ספר ירוק/ירוק מתמיד. הכנס במעמד מנהלי המחוזות, עובדי הוראה בתי ספר ועובדי הוראה.

 

  חיפוש בתי ספר שעברו הסמכה ירוקה

  רשימת בתי הספר שקיבלו הסמכה ירוקה -משרד הגנת הסביבה

  כנסי הסמכה תשע"ו

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/01/2020  

עדכוני rss