education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
יעדים ומטרות
 
 

דבר מנהלת תחום הדעת (מפמ"ר) - ד"ר אביבה בריינר

 

חינוך מדעי-טכנולוגי הוא תחום דעת שבו הידע מתחדש בקצב מואץ ביותר ומשנה את הבנתנו ביחס לתופעות ותהליכים בסביבתנו תוך הבנה להשלכות שיש למעורבות האדם על  המציאות המשתנה.

המטרה המרכזית של החינוך המדעי-טכנולוגי בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים היא הקניית אוריינות מדעית-טכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים.

בתי הספר  היסודיים מפגישים את התלמידים הצעירים עם תופעות הטבע תוך שימוש במיומנות התצפית והניסוי בעיקר.

חטיבת הביניים  מכשירה את כלל תלמידי ישראל להבנה בסיסית של הטבע תוך התחקות אחר תופעות, חומרים ותהליכים שהתרחשו ומתרחשים סביבנו תוך עריכת תצפיות וניסויים. המשתכללים במקביל לפיתוחים הטכנולוגיים החדשניים.  חטיבת הביניים מעודדת את תלמידיה הרוצים ויכולים להמשיך בלימודי המדעים והטכנולוגיה, וגם את אלה שזו הזדמנותם הכמעט אחרונה לרכוש ידע והבנה בסיסיים בתחומים האלה ולבסס את יחסם כלפיהם. בהסתמך על לימודי המדעים בחטיבה, יפתחו הלומדים  מיומנויות של חשיבה מדעית, חקרנית ומבוססת על נתונים. זו האוריינות המתבססת על ההכרה כי "מדע וטכנולוגיה הם חלק מההשכלה הכללית הדרושה היום ותידרש עוד יותר בעתיד, לכל אדם המסוגל לתרום לחברה" (מתוך דו"ח הוועדה העליונה לחינוך מדעי-טכנולוגי, "מחר 98").

אוריינות מדעית-טכנולוגית מאפשרת ללומדים התמודדות עם מציאות דינמית ומשתנה ומכשירה אותם לחיים במאה ה-21. היא מהווה בסיס לפיתוח תפיסת עולם הרואה בתלמידים, אזרחי העולם של העתיד,  אשר מגלים אחריות, מעורבות אישית, מסוגלות לפתרון בעיות ולקבלת החלטות ולוקחים חלק פעיל בחברה.

לחינוך המדעי-טכנולוגי בכלל, ולמורים למדע וטכנולוגיה בפרט, יש תפקיד מרכזי בפיתוח בסיסי הידע המיומנויות בתחום המדע והטכנולוגיה של התלמידים. המורים יכוונו לחקירת העולם מתוך סקרנות, הבנה, מחויבות ואחריות לסביבה.

המהפכה הטכנולוגית שהתחוללה בעשורים האחרונים מאפשרת תהליכי הוראה, למידה והערכה בסביבה פדגוגית עדכנית - טכנו-פדגוגיה. הטכנו-פדגוגיה החדשה המבוססת על שימוש מיטבי בטכנולוגיות המידע ומכשירי קצה שונים, מאפשרת קידום המטרות והיעדים של החינוך המדעי והטכנולוגי במאה ה-21.

בשנת הלימודים תשע"ז הגדיר הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במזכירות הפדגוגית את היעדים הבאים:

 

תרשים 1

תרשים 2

תרשים 3

תרשים 4

לסיכום:

מטרתנו היא להצמיח אנשים המעורבים באופן פעיל בעיצוב עולמם, חלקם יובילו לפריצות דרך בתחומי המדעים והטכנולוגיה, כל זאת  תוך שמירה על  ערכים של אתיקה, קיימות ואיזון והבנת  אחריותם אל מול האתגרים הלאומיים והבינלאומיים  בעולם שירשו.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/06/2018  

עדכוני rss