education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
יסודי
תכנית הלימודים המעודכנת
 

תכנית הלימודים המעודכנת עברה בשנה האחרונה התאמה למדיניות של משרד החינוך בנושא למידה משמעותית מתוך רצון לעודד למידה פעילה וחווייתית, עבודת צוות, חשיבה מעמיקה ותהליכי חקר ופתרון בעיות במטרה להכשיר את הלומד להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21.


התאמת התכנית כללה 3 מהלכים עיקריים:


1. יצירת הלימה בין היקף התכנים למסגרת שעות ההוראה, במטרה לאפשר תהליכי למידה משמעותיים (צומצמו כ-20% מהיקף תכנית הלימודים המקורית).


2. חלוקת התכנית למרכיב של בסיס הידע והמיומנויות ולמרכיב של פרקי הרחבה והעמקה (מרכיבי ההרחבה וההעמקה סומנו בתכנית).

3. הצגת הצעות לפעילויות לימודיות המשלבות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.

הערות והארות נא לפנות בכתב אל:
ד"ר רוחמה ארנברג ממונה תכנון קוריקולרי
אגף מדעים
משרד החינוך, ירושלים 91911
טלפון – 02-5601059
E-mail: ruhamaer@education.gov.il

תכנית לימודים

מבואות

תפיסה רעיונית
מדע וטכנולוגיה בראייה תחומית ובינתחומית
עקרונות פדגוגיים
מבואות לעולם התכנים

כיתות

להלן מפרטי התוכן המעודכנים לשנה"ל תשע"ט בעקבות תהליכי שינוי וארגון מחודש:

 

 מפרטי תוכן כיתה א' 
 מפרטי תוכן כיתה ב' 
 מפרטי תוכן כיתה ג' 
 מפרטי תוכן כיתה ד' 
 מפרטי תוכן כיתה ה' 
 מפרטי תוכן כיתה ו' 


תכנית הלימודים החתומה (עודכנה ב2016)

 תכנית לימודים מעודכנת במדע וטכנולוגיה לכיתות א' -ט'


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/10/2018  

עדכוני rss