education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
משימות הערכה לחיזוק הידע והמיומנויות ולשיפור הלמידה במדע וטכנולוגיה
 

במסגרת המהלך להטמעת יעדי המשרד, לחיזוק הידע, ההבנה והמיומנויות ולקידום ההישגים במדע וטכנולוגיה פותחו מבדקים ומשימות הערכה.
המשימות תעמודנה לרשות המורים במטרה לשפר את הלמידה ולקדם תהליכי הוראה- למידה- הערכה.

 המשימות הן בהלימה לחוזר מנכ"ל, תשע"ה בנושא הערכה, והן בבחינת רשות, ולשיקול דעת הצוות המקצועי הבית ספרי. המשימות יכולות לשמש לצורכי תרגול, ביסוס, עבודת בית ולצורך הערכה.

משימות הערכה אשר פותחו על ידי משרד החינוך

למשימות הערכה, היכנסו לסביבת המודל המוגנת.

פרטי כניסה תוכלו לקבל מאת צוות הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה או מדריכים המחוזיים והבית ספריים.

חשוב לציין, שהמשימות אינן באות במקום מבחנים מסכמים בסיום נושא לימודי ובהלימה לחוזר מנכ"ל בנושא הערכה.

משימות הערכה אשר פותחו על ידי המרכז הארצי למדע

 משימות הערכה נוספות ניתן למצוא באתר מט"ר

משימת הערכה מסכמת - שנה"ל תשע"ט

משימה להערכת אוריינות מדעית וטכנולוגית לכיתות ה' תתקיים ביום ראשון, י' באדר ב' תשע"ט, 17 במרץ 2019 ולמשך שלושה שבועות.


 מפרט תכנים ומיומנויות

משימת הערכה מסכמת - שנה"ל תשע"ח

משימה להערכת אוריינות מדעית וטכנולוגית לכיתות ה' תתקיים ביום רביעי, י"ז באייר תשע"ח, 2 במאי 2018

  מידעון משימת מפמ"ר תשע"ח
  מכתב הנחיות למשימת הערכה לכיתה ה'
  מכתב עדכון למנהלים - משימת הערכה לכיתה ה'
  מערך תמיכה של מורים מובילים 
  סרטון הסבר לבדיקת משימת ההערכה
  קובץ מיפוי למשימת מפמ"ר

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2018  

עדכוני rss