education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
נושא מס' 2. משאב המים
 

 

מבוא:

 

מים הם אחד החומרים השכיחים ביותר בטבע. הם נחוצים לקיומם ולפעילותם של כל היצורים החיים וכן בעיצוב האקלים והנוף. המים הכרחיים לקיום האדם (כ- 70% ממשקל גופו) ומשמשים את האדם למילוי צרכיו השונים: בחקלאות, בתעשייה, בהפקת אנרגיה, בשימושים ביתיים, בתעבורה ובתרבות הפנאי.

 

המים היו והינם גורם חשוב ביותר שמשפיע על תולדות האנושות ועל התפתחותה התרבותית. גידול האוכלוסייה, העלייה ברמת החיים ובפעילות הכלכלית (תעשייה, שירותים וחקלאות) גורמים לצריכה מוגברת ולדלדול מקורות המים. נוסף לכך, זיהום המים ופגיעה באיכותם מצמצמים עוד יותר את כמות המים הראויים לשימוש.

 

בישראל, כתוצאה מגידול האוכלוסייה והעלייה ברמת החיים, צריכת המים הביתית היא בעלייה מתמדת, בעיקר לצורכי רחצה והדחה בשירותים. שאיבת - יתר ממקורות המים לסיפוק הצריכה, במיוחד לאחר שנות בצורת, גורמת לדלדול מאגרי המים ולפגיעה באיכותם. זיהום מקורות המים על ידי גורמים שונים (תעשייה, חקלאות, משקי הבית) מחריפים את הבעיה.

 

יש דרכים שונות להתמודדות עם המחסור במים  בישראל: הגדלת השימוש החוזר במים מטוהרים, התפלת מים, מניעת זיהום של מקורות מים, ייעול תהליכי הייצור שבהם נחוצים מים בתעשייה ובחקלאות, חיסכון במים. תכנון וניהול נכון של משק המים בגישת הקיימות יבטיחו  את איכותו ואת כמותו  של משאב המים לדור הנוכחי וגם לדורות הבאים.

 

פירוט תתי התכנים, הנושאים והמושגים הנדרשים, בקובץ:
 משאב המים

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  14/11/2019    

עדכוני rss