education - חינוך הפיקוח על לימודי האזרחות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים המותאמת תשע"ד
 

תכנית הלימודים באזרחות בהלימה לשעות ההוראה לשנה"ל תשע"ד


נושאי הלמידה לנבחנים בקיץ תשע"ד, הרחבה של מסמך זה מצויה בחוזר מפמ"ר/2 – הנושאים המחייבים שפורסם בתשע"ג
המסמך שבפניכם מתייחס לתוכנית ההוראה והלמידה במהלך שנתיים.

 

   תוכנית הלימודים באזרחות בהלימה לשעות ההוראה לשנה"ל תשע"ד

   מסמך ההלימה לתשע"ד בשפה הערבית  

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/08/2014