education - חינוך הפיקוח על לימודי האזרחות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים
 

תכנית הלימודים באזרחות בהלימה לשעות ההוראה לשנה"ל תשע"ד

   תוכנית הלימודים באזרחות בהלימה לשעות ההוראה לשנה"ל תשע"ד

   מסמך ההלימה לתשע"ד בשפה הערבית

   מדריך להוראת מקצוע האזרחות


 

הקדמה
עם כניסתו של שר החינוך החדש לתפקיד הוחלט בהנהלת המשרד על התאמתה של תוכנית הלימודים באזרחות  לשעות ההוראה בפועל תוך שילוב של למידה משמעותית וחוויתית לתלמיד. בלמידה זו תשולב גם הערכה חלופית  הכוללת למידת חקר, דיבייטים וכו – דרכי הוראה שכבר יושמו בתחום הדעת שלנו.
 
התהליך יכלול כמה שלבים: בתשע"ד ובתשע"ה
לקראת שנה"ל תשע"ד הותאמה תוכנית למידה ההולמת את שעות ההוראה בפועל, על בסיס התכנון הקיים תוך התאמתו למספר שעות ההוראה . 
יש לציין שתוכנית זו תקפה רק לשנת הלימודים תשע"ד.
לקראת שנת הלימודים תשע"ה תפורסם תוכנית לימודים מעודכנת בהלימה ובהתאם לשעות ההוראה בפועל.

על פי החלטת שר החינוך הרב שי פירון ויו"ר המזה"פ פרופ' עפרה מייזלס החל ממועד קיץ תשע"ד נושאי הלימוד - יפורסמו בתחילת שנה"ל, לא יהיה מיקוד והחומר להיבחנות יהיה זהה לתוכנית הלמידה .
לפניכם מסמך הלימה המפרט את תכני הלימוד. מסמך זה כולל הפחתה של נושאי לימוד מפרקים שונים, כל זאת כאמור על מנת לאפשר גיוון בדרכי ההוראה מתוך רצון להבנות עם הלומד למידה שתהא עבורו משמעותית לאורך שנות לימודיו ולאחריהן. למורה אוטונומיה לגבי חלוקת השעות, כלומר: קיימת גמישות בתוך הפרקים – כל מורה יבחר מהם הנושאים הקרובים לליבו, רלוונטיים לתלמידיו או אקטואליים באותו זמן וברצונו להרחיב עליהם או ללמד אותם "אחרת" – סרט, דייביט, משפט ציבורי וכיו"ב


להלן:
נושאי הלמידה לנבחנים בקיץ תשע"ד, הרחבה של מסמך זה מצויה בחוזר מפמ"ר/2 – הנושאים המחייבים שפורסם בתשע"ג
המסמך שבפניכם מתייחס לתוכנית ההוראה והלמידה במהלך שנתיים.  הנבחנים בקיץ תשע"ד כבר נמצאים במהלכה של הלמידה ואנו מניחים שנבחנים אלו כבר למדו חלק ניכר מהתוכנית שלפניכם

 

תכנית הלימודים בחטיבה העליונה לבתי ספר יהודיים (כלליים ודתיים), ערביים ודרוזים, תשס"ב

בשנת הלימודים תשנ"ד אישרה המזכירות הפדגוגית תכנית לימודים זו, המיועדת לכלל התלמידים בחטיבה העליונה בבית הספר הכללי, הדתי, הערבי והדרוזי.

 

 תוכנית הלימודים המלאה (עדכון תשע"א)

 

 מכתב למורים לאזרחות

 

 דגשים בפרקי לימוד באזרחות, על פי מסמכי מלווה מחוון  

 

 תכנית לימודים באזרחות בשפה הערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/06/2014