education - חינוך הפיקוח על לימודי האזרחות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מאפיינייה היהודיים של מדינת ישראל
 

מטרות הוראה:

מטרות ידע והבנה:

התלמידים:

 • יכירו מאפיינים המבטאים את היותה של ישראל מדינת לאום יהודית  בהיבטים: האתני-דמוגרפי, התרבותי והדתי.
 • יכירו ויבינו את מאפייניה היהודיים של המדינה בכל אחד מההיבטים  בחקיקה, בפסיקה, בסמלים, במוסדות ובמרחב הציבורי.
 • יבינו שהמאפיינים מבטאים הסכמה בקרב רוב האזרחים היהודיים אך חלקם אינם מקובלים בקרב חלק  מהאזרחים הערבים והיהודים.
 • יכירו את חוק השבות ואת היותו אבן יסוד ליהודיותה של המדינה בהיבט האתני-דמוגרפי.
 • יכירו ויבינו את ביטוייה של השואה בחוקי המדינה
 • יכירו שלוח השנה, השפה העברית, החגים, הסמלים מבטאים את ההיבט התרבותי של היות מדינת ישראל כמדינה מדינת לאום יהודית.
 • יכירו מאפיינים של ישראל כמדינה יהודית בהיבט הדתי ובראשם דיני המשפחה.
 • יבינו מהו המשפט עברי, ויבינו כי המשפט הישראלי לא מבוסס על המשפט העברי אך נותן לו משקל מסוים במצבים בהם יש חסר במשפט הישראלי.

מטרות בתחום המיומנויות

התלמידים:

 • יפתחו יכולת לקרא ולהבין טקסטים. מילוליים וחזותיים.
 • ירכשו יכולת לערוך השוואה

מטרות ערכים

התלמידים:

 • יפנימו את היותה של מדינת ישראל מדינה יהודית
 • יבינו כי מחויבותה של ישראל לדמותה היהודית ולזכויות המיעוטים החיים בה מעוררת לעתים מתח אשר מחייב איזונים זהירים בכדי לעמוד בהצלחה בשני הערכים.

 

 הפרק: המאפיינים היהודיים של המדינה - הלכה לעשה

 התרגום לערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/02/2013