education - חינוך הפיקוח על לימודי האזרחות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מגילת העצמאות
הפרק מגילת העצמאות ותנאים הכרחיים לקיומה של מדינה ריבונית
 

מטרות הוראה:

התלמידים:

 • יכירו את תוכן המגילה על חלקיה השונים.
 • יבינו שיש זיקה ושונות בין המגילה להחלטת עצרת האו"ם 181 מכט' בנובמבר 1947 (תוכנית החלוקה).
 • יבינו מהי הזכות להגדרה עצמית של כל עם ושל העם היהודי למדינה בארץ ישראל.
 • יבינו שהמגילה מבססת את זכותו של העם היהודי להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ויכירו את שש ההצדקות המופיעות בה להקמתה של מדינה יהודית.
 • יכירו שעל פי המגילה המדינה הוקמה כמדינה יהודית עם עקרונות וערכים דמוקרטיים.
 • יבינו שערכיה של ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית משלימים זה את זה.
 • יבינו שבמציאות יש לעיתים מתח במימוש שני ערכי היסוד של יהודיות ודמוקרטית ומתח זה מחייב מאמץ מתמיד לעמוד בהצלחה בשני הערכים.
 • יבינו שבמגילת העצמאות נקבע שמדינת ישראל היא מדינה של היהודים החיים בארץ, מדינה של העם היהודי החי בתפוצות, מדינה של המיעוטים החיים בה: הערבים, הדרוזים והצ'רקסים -  אזרחי המדינה.
 • יבינו שבמגילת העצמאות נקבע שהמיעוטים החיים במדינה הם אזרחים שווי זכויות במדינה.
 • יכירו את הפניות שיש במגילה לגורמים שונים.
 • יבינו את  חשיבות המגילה אז והיום.
 • יכירו  את התנאים ההכרחיים לקיומה של מדינה ריבונית

מטרות בתחום הערכים:

התלמידים:

 • יפנימו את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
 • יפנימו את היות  מדינת ישראל מדינתו של העם היהודי בארץ ובתפוצות.
 • יפנימו את היות מדינת ישראל מדינתם של כלל אזרחיה, יהודים ולא יהודים כאחד.

מטרות בתחום הכישורים והמיומנות:

התלמידים:

 • ירכשו את מיומנות ההשוואה
 • ירכשו מיומנות של חילוץ עמדה מתוך טקסט.
  מושגים: הכרזה, זכות להגדרה עצמית, הצדקה ,לגיטימציה, הצדקה: טבעית, היסטורית, ציונית, פוליטית, הימנעות מרדיפות, הכרה בינלאומית .


 הפרק - מגילת העצמאות

 התרגום לערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/02/2013