education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
מאגר שאלות
 

 

  מאגר שאלות הבגרות נועד לקבץ שאלות מייצגות לגבי כלל נושאי הלימוד במחשבת ישראל ביחידות המתקדמות. המאגר הוא כלי עזר למורים המחברים שאלוני בגרות.

  בשלב הראשון מועלה רק חלק מן השאלות בנושאים השונים. המאגר בנוי כך  שבהדרגה יתווספו שאלות הן בכל נושא קיים והן בנושאים שעדיין אינם מיוצגים.

  השאלות במאגר זה הן בבחינת הצעות. מורה המחבר שאלון בגרות יבנה את שאלון הבחינה בהתאם לשילוב בין החומר הנלמד (נושאים, הספק) ובין רמת הכתה, אך רצוי לשלב בשאלון לפחות חלק משאלות המאגר במטרה להגיע לסטנדרטיזציה של בחינות הבגרות הארציות במידת האפשר.

  חלק מן השאלות מתייחסות לנושא זהה אך הסעיפים מבטאים דגשים שונים בחומר.

  בשאלות אחדות מוצעים מספר סעיפים שהם מעבר למקובל (למשל שאלה שמוצעים בה 5 סעיפים). יש לראות סעיפים אלו כחלופיים. המבנה הסטנדרטי של השאלות הוא כמקובל: משאלה ללא סעיפים ועד לשאלה הכוללת 4 סעיפים.

  בשאלוני הבחינה שישלחו אלינו לאישור נבקש לציין אלו שאלות וסעיפים נלקחו מן המאגר.
   

  • הגות ימי הביניים: שמונה פרקים לרמב"ם, ריה"ל, הכוזרי - מאגר שאלות

  • הגות העת החדשה: משבר האמונה בעת החדשה -  מאגר שאלות
   
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  26/11/2019    

  עדכוני rss