education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
מיקוד חומר הלימודים לשנה"ל תשע"ג
 
 1. חומר הלימודים המוגדר להלן לתשע"ג זהה לחומר הלימודים בתשע"ב למעט חלק מחלונות חג.
  כמו כן, מעתה יהיו שלשה חלונות חג (ולא ארבעה).
 2. הגדרת חומר הלימוד: ככלל, המקורות המרכזיים בכל פרק הם חומר לימוד קבוע שאינו משתנה משנה לשנה; רק במקורות הלווייניים (בעיקר הרחבות והעשרות בין-תחומיות שונות) חלים שינויים קלים משנה לשנה.
 3. שימו לב שלימוד הנושאים והמקורות כולל את כל המושגים הנלווים להם ואת דברי הקישור והסיכום. כמו כן, השאלות לצד המקורות מהוות כלי חשוב להבנתם ולהעמקה הנדרשת בהם.
  מושג רלוונטי יילמד על פי הפעם הראשונה שבה הוא מופיע בספר (גם אם המקור שלצדו הוא מופיע בראשונה אינו כלול בתכנית להלן). מפתחות המושגים נמצאים בסופם של ספרי הלימוד.
 4. תכנון ההוראה: כדי לסייע בידכם בתכנון השנתי ציינו בסוגריים מרובעים בסוף כל נושא/מקור את מספר השיעורים המרבי/הרצוי להוראת נושא זה (כולל דיונים, לימוד חומר רקע, הפעלות והעשרות שונות, וכיו"ב). כמובן, ייתכנו הבדלים שונים בין כתה לכתה.
  סכום השיעורים הכולל בשנה (בהנחה שמוקצות 3 ש"ש) הוא כ- 80-90 שעות הוראה (לאחר ניכוי ימי חג וחופשה), אולם בפועל מתקיימות באופן סדיר (להוציא שיעורי השלמה ותגבור בסוף השנה) רק כ- 60-70 שעות (מסיבות שונות כמו: בחינות, טיולים, פעילויות, ימי מחלה, וכיו"ב). הערכת הזמן להלן לוקחת בחשבון את מגבלות המצב בפועל, ועל פיו מציעה את טווח השיעורים.
 5. ברשימה להלן נוספו מספר הערות והצעות דידקטיות. כמו כן, צוינו המלצות למקורות ולהפעלות, שהם בגדר העשרה והרחבה רצויה, אך אינם בבחינת חובה, ולא יישאלו עליהם שאלות בבחינת הבגרות. עם זאת, גם הם נכללו בהערכת הזמן המוצעת, ורצוי לכלול את לימודם במידת האפשר.
 6. מיקוד מצמצם נוסף יינתן כבכל יתר המקצועות לקראת בחינות הבגרות. בכל מקרה יש לראותו כמיקוד "שני" הנוסף על המיקוד המוגדר בקובץ זה.
  הפניות שיופיעו להלן לאתר המפמ"ר הן בכתובת:  /EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/MafmarMachshevetIsrael/Odot/  תחת:  עדכונים תשע"ג.

 

  מיקוד חומר הלימודים לשנה"ל תשע"ג

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2012    

עדכוני rss