education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
מבנה תכנית הלימודים המוגברת במחשבת ישראל
החל משנה"ל תשס"ו
 

 

 

משנה"ל תשס"ו מוגדר חומר הלימודים המוצע לבחירה בכל אחת מיחידות הלימוד, על פי העקרונות המנחים של תכנית הלימודים במחשבת ישראל.

תלמידים שהחלו את לימודיהם במחשבת ישראל לפני שנת הלימודים תשס"ו יסיימו אותם על פי התכנית שאושרה להם בעבר. 

 

לאחר בחירתכם אנא מלאו את הטופס המצורף ושלחוהו בהקדם.

 

  1.   יחידה ראשונה – שאלון 039101

ניתן לבחור או לשלב בין:

א.      "ובחרת בחיים" – ערך חיי אדם בתרבות ישראל

ב.      מעגלי שייכות – זהות יהודית בעולם משתנה

שתיים מאפשרויות הצירוף כוללות את גיליונות חלונות חג במחשבת ישראל.

 

  1. יחידות שנייה ושלישית – שאלון 039201

 

יחידה שנייה:

ניתן לבחור או לשלב בין:

א.      צדק חברתי: אח – אחר – אחריות

ב.      "את שאהבה נפשי" – אהבת אישה ואהבת אלוהים

ג.       בעיית הרע בהגות היהודית

 

  • יחידה שלישית: הגות ימי הביניים

ניתן לבחור או לשלב בין:

א.      האדם האידיאלי במשנתו של הרמב"ם

ב.      משנתו ההיסטורית של ר' יהודה הלוי

ג.       האדם במשנתו של ר' סעדיה גאון

ד.      האדם בסיפור גן העדן על פי פרשנות רמב"ן

 

  1. יחידות רביעית וחמישית – שאלון 039202 או 039203

מוצעות שתי אפשרויות שונות:

 

  • שאלון 039202 –  ובו לפחות יחידה אחת שנושאה הגות מודרנית

ניתן לבחור או לשלב בין:

א.      משבר האמונה בעת החדשה

ב.      תרבות ישראל ותרבות העמים במשנתו של מנדלסון

ג.       לימוד מקורות באופן שיטתי מתוך חמשת צירי התוכן שהוגדרו בתכנית הלימודים במחשבת ישראל (תש"ס).

ד.      עבודת חקר

 

  • שאלון 039203 – מיזם בית ספרי

ניתן לבחור או לשלב בין:

א. תכניות ייחודיות בית-ספריות;

ב. ספרי לימוד שהוצעו ביחידות הלימוד הקודמות אך לא נלמדו במסגרתן;

ג. שילוב בינתחומי (כגון, אומנות, קולנוע, תאטרון וכיו"ב)

ד. עבודת חקר

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/06/2014    

עדכוני rss