education - חינוך עברית בחינוך הערבי
 
   
 
 
 
 
 
 
עברית לנבחנים במגזר הערבי סמל מקצוע 014
 
 

כללי

  1. הבחינה בעברית לערבים נמנית עם בחינות החובה, לצורך זכאות לתעודת בגרות.
  2. בחינת החובה בעברית היא בהיקף של 2 יחידות לימוד – שאלון מספר 252.
  3. אפשר להיבחן בעברית גם בהיקף של 4 יחידות לימוד – שאלון מספר253 (2 יחידות לימוד, השלמה ל-4 יחידות לימוד).
  4. שאלון מספר 252 כולל את הנושאים: הבנה והבעה בכתב
  5. שאלון מספר 253 כולל את היחידות האלה: א. יחידה שלישית: ידע הלשון; ב. יחידה רביעית: ספרות א'
  6. החל משנת תשע"ו, נבחנים אקסטרניים הפותחים תיק ב- 1 בספטמבר 2015, ייבחנו במתכונת החדשה  ובתכנית לימודים מקבילה לתכניות הלימודים המתקיימות במערכת האינטרנית. תכניות לימודים אלה זהות גם לנבחנים בתכניות חינוכיות מאורגנות שמחוץ למערכת האינטרנית כגון: תכנית היל"ה או תכניות של בתי הספר לחניכות בפיקוח משרד הכלכלה. לבחינה ברמת 3 יח"ל יתקיימו 2 שאלוני בחינה, שיתקיימו במועדי החורף והקיץ, שפירוט הנושאים המחייב שלהם כדלקמן:

תכנית לימודים אקסטרנית (ישנה וחדשה) עברית לערבים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/11/2015  

עדכוני rss