education - חינוך מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
להיות אזרחים - תמצית הדו"ח
 

המטה הוקם ליישום הדו"ח שכותרתו "להיות אזרחים" אשר נכתב על יד הוועדה בראשות פרופ' מרדכי קרמניצר ועוסק בלימודי האזרחות בכלל בתי הספר בארץ.

נקודת מוצא:

לימוד כחלק מחינוך חברתי ותרבותי, וחינוך חברתי ותרבותי באמצעות הלימוד הדיסציפלינרי.

מטרות:

 • הקניית דעת, הבנה, יכולת ניתוח, שיפוט והכרעה: לימוד ועיצוב עמדה, ערכים, מוטיבציה לפעולה (אזרחות פעילה, מעורבת אחראית, סולידרית לקהילה).

 • ביה"ס כמסייע לעיצוב השקפת עולם אזרחית וזהות לאומית.

 • יצירת אקלים בית ספרי דמוקרטי.

 • "שילוב אמיתי של יסודות המדינה": "הבלטת ערכים דמוקרטיים אוניברסליים... כפי שבאים לביטוי במורשת ישראל ובתרבויות אחרות".

 • הפנמה של לימודי הדמוקרטיה בתוך המקצועות כולם, ושילוב של לימוד עיוני ותהליך התנסותי וערכי: "יש לכוון את הלימודים כולם לתכלית של עיצוב אזרח פעיל ואחראי... במסגרת מקצועות הרוח והחברה, ע"י המחשת האפשרויות העשירות והמגוונות של הטקסט וחשיבות נקודת הראות של הקורא והעמדה הבקורתית, הכרת השונה בזמן ובמרחב. [...]"‏22

 • חדר מורים לומד ובית הספר כקהילה לומדת, כולל למידת אקטואליה ותרבות הדיון וההתפלמסות.

מתודולוגיה:

 • לימוד נושאים ורב-תחומיות. (מפגש בין תרבויות ולאומים, על אי-שוויון, לימודי מגדר..).

 • ליצור אופציות לבחירה, יוזמה, יצירתיות ומחוייבות.

 • לימוד באמצעות פעולה והתנסות ( ACTION)

 • לימוד רלוונטי, דיאלוגי ומתדיין.

 • הצפת מחלוקות ומתחים וטיפול בדילמות.

 • ניתוח ובקורת, ראיית מורכבות בעיה, פרשנויות ופתרונות שונים (מגוון), שיפוט והכרעה.

 • משחקי סימולציה ופרוייקטים מעשיים-עיוניים

 • זכויות וחובות: כבוד האדם, שוויון, קדושת חיים, חירות (כולל הביטוי).

 • אקלים אזרחי בבי"ס: כללי התנהגות: כבוד, צדק, הוגנות, חופש דעה, קבלת החלטות דמוקרטית, חינוך לעשיה ותרומה ואחריות לחברה.

 

לדו"ח המלא 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/08/2014    

עדכוני rss