education - חינוך מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
יום זכויות האדם והאזרח
 
כמידי שנה מצוין בישראל יום זכויות האדם הבין-לאומי בתאריך 10 בדצמבר.

ביום זה, בשנת 1948, התקבלה בעצרת הכללית של ארגון האו"ם ה"הכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם". בהכרזה מופיעות הזכויות השונות עליהן הפרט והמדינה מחויבים לשמור.
בשנת תשע"ט בחרנו לעסוק בזכות תעסוקתית - זכויות עובדים.

מדינת ישראל העלתה על נס את סוגיית השמירה והאכיפה של זכויות עובדים עם הקמת של מערכת משפטית שכל מטרתה ההגנה על זכויותיהם של העובדים בשנת 1969. מערכת בתי הדין לעבודה מונה חמישה בתי דין אזוריים ובית דין ארצי שמהווה ערכאה לערעורים הפועלים במקביל לבתי המשפט.

חוק זכויות העובדים המתווה את פעילותם של בתי הדין לעבודה נועד להגן על כבודו ושכרו של העובד ולמנוע ניצול של מעסיקים את עובדיהם.

החוק מגדיר את הזכויות הבסיסיות המגיעות לעובדים. זכויות אלה אינן ניתנות לוויתור, לא מצד העובד ולא מצד המעסיק. גם אם נחתמו הסכמים בכתב או בעל פה בין העובד למעסיק ובהם מצויים ויתורים כאלה ואחרים על זכויות הבסיס המגיעות לעובדים על פי חוק, בתי הדין לענייני עבודה מבטלים את החוזה, שנכתב באופן לא חוקי.

חומרי למידה:

מערך שיעור זכויות נוער בעבודה שלא יעבדו עליכם
מצגת מלווה מערך שיעור נוער בעבודה שלא יעבדו עליכם

מערך שיעור בנושא זכויות עובדים לכיתות ד'-ה',
פעילות רשת אינטרקטיבית מלווה למערך בנושא זכויות עובדים

מערך שיעור בנושא חופש ההתאגדות לכיתות ט''-יב'
פעילות רשת אינטרקטיבית מלווה למערך בנושא חופש ההתאגדות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/11/2018    

עדכוני rss