education - חינוך מטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא לארגונים, גופי ידע ויחידות המשרד
 

משנת הלימודים תש"ע ואילך מוצע לבתי הספר המעוניינים בכך גיוון בחומרי הלמידה באזרחות לכיתות ט'.

הדבר יאפשר לבתי הספר ללמד יחידת לימוד בתחום החינוך האזרחי, שתעסוק בנושא ממוקד לפי בחירתם. הנושא יהיה במסגרת תוכנית הלימודים הארצית במקצוע האזרחות ויחידת הלימוד תיבנה על-פי אמות מידה שנקבעו ע"י המפמ"ר לאזרחות (ומפורטות להלן).

יחידת הלימוד תילמד במחצית השנייה של שנת הלימודים, ובהיקף של 15-20 שעות.

בתי הספר יוכלו לבחור האם לפתח יחידת לימוד זו בעצמם, או להסתייע בגופים חיצוניים העוסקים בתחום החינוך האזרחי.

לאור זאת, אנו פונים לכל גוף חינוכי או עמותה העוסקת בחינוך  להירתם ליוזמה זו ולהציע חומרי למידה חדשים ו/או להתאים חומרי למידה קיימים אל העקרונות הנדרשים לבניית היחידה. חומרי הלמידה יבדקו על-פי אמות המידה שיפורטו להלן, ותיאור שלהם יפורסם לבחירתם של בתי הספר באתר.

 

בקרוב יועלה קול קורא מעודכן לארגונים לשנת תשע"ה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/10/2013    

עדכוני rss