education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים תשע"ה
 

הסבר


על פי האמור בחוזר מנכ"ל תשע/7, החל משנת הלימודים תשע"א (2011) הוחל במתמטיקה מבנה בחינת הבגרות החדש על כל החטיבות העליונות בארץ. במקביל לשינויים במבנה הבחינה, בקיץ תשע"א בוטל המיקוד באישור מנכ"ל משרד החינוך דאז. ביטול המיקוד חידד את מצוקת השעות של מורי המתמטיקה בחטיבה העליונה, מציאות שבה מורים רבים לא היו מספיקים ללמד את מלוא החומר במידת ההעמקה הנדרשת.

 

 1. בעקבות ביטול המיקוד צומצמה תכנית הלימודים כדי להתאים את התכנים למסגרת שעות ההוראה. אחד השיקולים המרכזיים בצמצום החומר היה שמירה על האיזון הדק בין ההקלה על ההוראה של המורה מבחינת זמן, לבין כובד הפגיעה בידיעות ההכרחיות של כל תלמיד.
  בהתאם, בכל אחת מרמות הלימוד (3, 4 ו-5 יחידות), פורסמו המלצות להוראת המתמטיקה בחטיבה העליונה ללא מיקוד. ההמלצות כללו את מבנה הבחינה בכל שאלון בגרות, רשימת הנושאים שהוראתם איננה נדרשת בשאלוני הבגרות ותוכנית הוראה מומלצת לכל שנת לימודים. 2. אולם, כאשר כלל המערכת נכנסה למבנה החדש, התברר עומס יתר בתכנית שדרש צמצום נוסף.
  ברמת 3 יחידות לימוד נערכה בחינה מחודשת של המאגר החדש שבעקבותיה הוחלט לצמצם את המאגר לשאלון 35801. הצמצום הוחל על כלל המערכת ממועד קיץ תשע"ג (ר' טבלה 1).
   
  ברמת 5 יחידות לימוד (שאלון ראשון 35806) צומצמו נושאים משמעותיים בתכנית הלימודים כדי להתאים את התכנית למסגרת שעות ההוראה בכיתה. צמצום הנושאים נעשה בשיתוף ובהסכמה של ועדת המקצוע. הצמצום הוחל על כלל המערכת ממועד קיץ תשע"ג (ר' טבלה 2).


 3. עם זאת, במפגשים עם מורים, הורים ומנהלים התברר כי המורים לא מספיקים ללמד באופן משמותי את כל התכנים הנדרשים ברמות של 4 ו-5 יחידות. צוות מקצועי של מורים בחן את היקף נושאי הלימוד ומידת העומק הנדרשת בהוראתם אל מול שעות ההוראה. מתוך כך, הוחלט לערוך שינויים במבנה הבחינה ובמבנה השאלות בשאלוני 4 ו-5 יחידות (ר' טבלה 3). 


 
במטרה לקדם תהליכי הוראה, למידה והערכה משמעותיים במתמטיקה ולאפשר למורים לרווח את ההוראה, ללמד לעומק את הנושאים ובד בבד לאפשר לנבחנים זמן לקריאה ולחשיבה במהלך הבחינה, נעשו בתכנית הלימודים במתמטיקה לחטיבה העליונה שינויים והתאמות (כמתואר במבוא).
להלן עיקרי השינויים לתלמידים שמתחילים את לימודיהם בכיתה י' בשנת הלימודים תשע"ה:

 1. לא חל שינוי בתכנית ההלימה ביחס לתכנית ההלימה שפורסמה בשנה"ל תשע"ד (ראו תכנית הלימה תשע"ה).

 2. שינויים במבנה ההיבחנות ברמות של 4 ו-5 יחידות לימוד נכנסו לתוקף החל מקיץ תשע"ד.

 3. תלמידים שמתחילים את לימודיהם בכיתה י' ייבחנו בשאלון הראשון ברמת 3 יחידות (35801) בשאלון פנימי.

 

 תכנית הלימודים תשע"ה


 
 רציונל לתכנית הלימודים לתלמידי כיתה י' בשנת הלימודים תשע"ה


 
 רציונל לתכנית הלימודים לתלמידי כיתות י"א - י"ב בשנת הלימודים תשע"ה ולתלמידי כיתה י"ב בשנת הלימודים תשע"ו

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/12/2014    

עדכוני rss