education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
מידע על בחינות הבגרות והתאמות לבחינות
 

 תמצית הנלמד בגאומטריה בחטיבת הביניים

 

 עקרונות מנחים ומובילים בבדיקת בחינות בגרות

 

 צירופי שאלונים המקנים זכאות לבגרות במתמטיקה

 

 רשימת משפטים בגיאומטריה, שניתן לצטט בבחינת הבגרות ללא הוכחה

 

 הנחיות לשאלונים מותאמים החל ממועד קיץ תשע"ד (2014)

 

 

 

 

נוסחאונים החל ממועד קיץ תשע"א (2011)

 

בעברית

 

 נוסחאון לתלמידי 3 יח"ל

 

 נוסחאון לתלמידי 4 יח"ל

 

 נוסחאון לתלמידי 5 יח"ל

 

 נוסחאון מורחב לתלמידי 3 יח"ל (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 

 נוסחאון מורחב לתלמידי 4 יח"ל (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 

 נוסחאון מורחב לתלמידי 5 יח"ל (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 

 

בערבית

 

 נוסחאון לתלמידי 3 יח"ל

 

 נוסחאון לתלמידי 4 יח"ל

 

 נוסחאון לתלמידי 5 יח"ל

 

נוסחאון בערבית - מורחב 3 יח"ל (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 

נוסחאון בערבית - מורחב 4 יח"ל (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 

נוסחאון בערבית - מורחב 5 יח"ל (לבעלי התאמה מתאימה בלבד)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/04/2018    

עדכוני rss