education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
רצף במתמטיקה במעבר מכיתה ט' לכיתה י'
 

מבוא

בחטיבת הביניים (ז' – ט') תכנית הלימודים המחייבת היא תכנית הלימודים החדשה, שפורסמה בשנה"ל תשס"ט וספרי הלימוד המחייבים הם ספרי הניסוי שאושרו להוראת תכנית הלימודים. בחטיבה העליונה (י' – י"ב) מחייבת תכנית ההבחנות החדשה שפורסמה בשנה"ל תשע"א.

במסמך זה מוצעים מהלכים אפשריים למפגשי רצף בנושא "המעבר מכיתה ט לכיתה י" וכן ההדגשים המרכזיים המומלצים לבצוע מהלכים אלו.

מפגשי הרצף מיועדים למורים המלמדים בבתי ספר שש שנתיים או למורים המלמדים בבתי ספר בהם קיימת הפרדה בין חטיבות הביניים לבין החטיבות העליונות (חטיבות עצמאיות, מורים שמלמדים רק בחטיבה עליונה, חטיבות עליונות שמוזנות ממספר חטיבות ביניים וכד').

חשוב להדגיש כי מורי חטיבת הביניים הם האחראים להוראת תכנית הלימודים של חטיבת הביניים במלואה, כפי שמורי החטיבה העליונה הם האחראים להוראת תכנית הלימודים של החטיבה העליונה במלואה.

לפיכך, האחריות על מתן כל המבחנים בשכבה ט' חלה על מורי כיתה ט' בלבד. החטיבה העליונה הקולטת (מורי כיתה י') אינה רשאית להעביר מבחנים מטעמה בחטיבות הביניים המזינות אותה (כיתות ט').

השיבוץ הראשוני של התלמידים בחטיבה העליונה ייקבע רק על סמך הציונים שיתקבלו מחטיבות הביניים, (כולל מבחן מפמ"ר ט'), וכן על סמך המלצות המורים של חטיבת הביניים.

המלצה למודלים של מפגשי רצף

בשל חשיבות הקישור בין תכניות הלימודים והחשיבות של חיזוק הקשר בין המורים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, מוצעים המודלים הבאים למפגשי רצף:

 1. מפגשים ברמה בית ספרית – מתאים לבתי ספר שש שנתיים
 2. מפגשים ברמת יישובית – מתאים לחטיבות ביניים עצמאיות המזינות חטיבות עליונות.
  למפגשים מסוג זה ייתכנו המודלים הבאים:
 • מפגשים בין רכזי מקצוע בלבד
 • מפגשים בין מורי כיתות ט' לבין מורי כיתות י'
 • מפגשים בין כלל מורי חטיבת הביניים לכלל מורי החטיבה העליונה
 1. מפגשים ברמה מחוזית– ייערכו מטעם הנהלת המחוז בלבד בשיתוף עם המדריכים המחוזיים ומדריכים נוספים במחוז
 2. מפגשים מקוונים – בקרוב תיבנה תכנית מקוונת להבניית הרצף (עדכונים יפורסמו באתר המפמ"ר)
רצוי לקיים את מפגשי הרצף בשנת תשע"ב וכן להמשיך בשיח בין כל השותפים לאורך כל השנים כתהליך תמידי. הובלת התהליך בהיבט המקצועי היא באחריותם המשותפת של רכז המתמטיקה של חטיבת הביניים ורכז המתמטיקה של החטיבה העליונה.
המדריך למתמטיקה יסייע לתהליך (המדריך הבית ספרי או המדריך המחוזי). רכז המתמטיקה בחטיבת הביניים, כמומחה, הוא האחראי להסברה של תכנית הלימודים של חטיבת הביניים ורכז המתמטיקה בחטיבה העליונה, כמומחה, הוא האחראי להציג את תכנית הלימודים של החטיבה העליונה תוך הדגשת התכנים שנלמדו בחטיבת הביניים ובאים לידי ביטוי בחטיבה העליונה.

תהליך הרצף יכול להתקיים במספר מפגשים (מספר המפגשים הוא גמיש ומשתנה בהתאם למודל שנבחר), בעיקר בדרך של סדנאות ולא על ידי הרצאות וכן על ידי גיבוי מקוון (בקרוב תיבנה תכנית מקוונת להבניית הרצף – פרטים יישלחו בהמשך).

שותפים או יזמים נוספים לתהליך יכולים להיות מנהלי מחלקות חינוך, הפקוח הכולל, מנהלי בתי הספר או רכזים פדגוגיים בבית הספר.

מטרות המפגשים

 1. להכיר את תכנית הלימודים ואת העקרונות המנחים שלהם תוך הדגשת השינויים שחלו בתכניות הלימודים – הן של חטיבת הביניים והן של החטיבה העליונה (התכניות ייוצגו ע"י רכזי המתמטיקה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בהתאמה);
 2. להכיר את הרצף הלימודי התוכני במעבר מחטיבת הביניים לחטיבה העליונה;
 3. להכיר את העקרונות הפדגוגיים המשותפים לתכניות הלימודים של חטיבת הביניים והחטיבה העליונה;
 4. ליישר קו, מבחינת הנושאים הנלמדים, עם כל חטיבות הביניים המזינות את אותה חטיבה עליונה;
 5. להכיר את הרצף בהערכת הישגים;
 6. צפייה הדדית בשיעורים וקיום דיון סביב נושאי השיעור.

תכנים מומלצים למפגשי הרצף

 1. הצגת רצף התכנים והמיומנויות הנדרשים בנושאים שונים הקשורים לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה באמצעות דוגמאות הלקוחות מספרי הלימוד ו/או מבחינות חיצוניות (מצורפת מצגת ודפי עבודה);
 2. הצגת המבנה והתכנים של מבחני המפמ"ר ובחינות הבגרות תוך כדי דיון. למשל, ניתן להציג פתרונות של שאלות מדגימות ממבחן מפמ"ר וממבחני כיתות י', לבקש מהמשתתפים לנקד את הפתרון ואחר כך לנקד שוב תוך הסתמכות על המחוון.
 3. ניהול דיון משותף על תכנית העבודה המתאימה לראשית כיתה י' תוך התייחסות לתכנית חטיבת הביניים.

בשיח המשותף שיתקיים במפגשים אלו יש להתייחס למגוון האוכלוסיות בחטיבת הביניים (כולל תלמידים מצטיינים ותלמידים מתקשים); למעבר בין רמות הלימוד בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות ולבניית מדדים להפניית תלמידים ליחידות הלימוד השונות בחטיבה העליונה; לדרישות מהתלמידים הן בחטיבת הביניים והן בחטיבה העליונה (כמו הכנת שיעורי בית, שאלות ברמת חשיבה גבוהה במבחנים, מבחנים מקיפים ועוד).

 • עריכת סדנאות במפגשי הרצף:
  בניית אוסף שאלות מגוונות מתכנית הלימודים של חטיבת הביניים המסכמות את הידע המתמטי והמיומנות שנרכשו במהלך הלימודים בכל שנות חטיבת הביניים. האוסף ייבנה במשותף על ידי המשתתפים במפגשים.
 • בניית תכניות עבודה לכיתה י' בהמשכיות לתכנית חטיבת הביניים (יבנו במשותף על ידי המשתתפים).

הערות:

 1. בבתי הספר ה-8 שנתיים מומלץ שהרצף במעבר מכיתה ח' לכיתה ט' ייעשה באופן דומה. חשוב לציין כי תכנית הלימודים המחייבת בכיתה ט' היא התכנית הרשמית של חטיבות הביניים.
 2. ההמלצות במסמך זה עוסקות רק ברצף בין כיתות ט' לכיתות י' או ברצף בין כיתות ח' לכיתות ט' ולא ברצף שבין כיתות ו' לכיתות ז' (ולא ברצפים אחרים).

 

ד"ר אירמה ג'ן
מפמ"ר מתמטיקה

 

 רצף במתמטיקה במעבר מכיתה ו' לכיתה ז'

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/10/2012    

עדכוני rss