education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
לוח משימות הערכה במתמטיקה – חטיבת הביניים
 

להלן טבלה מסכמת של כל משימות ההערכה במתמטיקה שייערכו בחט"ב בשנת הלימודים תשע"ז:

 

שכבה

משימת הערכה

משך המשימה

יום בשבוע

תאריך לועזי

תאריך עברי

מועד משלוח

ז'

מבדק איתור מוקדם
כולל ראשית האלגברה

90 דק'

ה' – ו'

6.10.16 – 7.10.16

ד' תשרי -
ה' תשרי תשע"ז

27.9.2016

מבדק איתור רשמי
כל שליש ראשון

90 דק'

ד' – ו'

30.11.16 – 2.12.16

כ"ט כסלו -
ב' טבת
תשע"ז

24.11.2016

ז'

משימת הערכה מסכמת

90 דק'

ב' – ו'

8.5.2017 – 12.5.2017

י"ב אייר -
ט"ז אייר תשע"ז

27.4.2017

ז'

משימת הערכה
מסכמת עמ"ט

30 דק'

ב'

8.5.2017

י"ב אייר תשע"ז

3.5.2017

ח'

משימת הערכה
מסכמת עמ"ט

90 דק'

ב'

27.3.2017
המועד הוקדם. יש לשים לב למפרט

כ"ט אדר תשע"ז

22.3.2017

ח'

מיצ"ב חיצוני

90 דק'

ג'

9.5.2017

י"ג אייר תשע"ז

 

מיצ"ב פנימי (רשות)

90 דק'

ג'

23.5.2017

כ"ז אייר תשע"ז

יש להזמין מראמ"ה

ט'

משימת הערכה מסכמת

90 דק'

ג' – ו'

16.5.2017 – 19.5.2017

כ' אייר -
כ"ג אייר תשע"ז

9.5.2017

ט'

משימת הערכה
מסכמת עמ"ט

30 דק'

ג'

16.5.2017

כ' אייר תשע"ז

11.5.2017

 
משימת הערכה ז' - יישלח מאגר עם הצעה לבניית מבחן.
עמ"ט ז' - יישלח שאלון רק על החומרים התוספתיים
עמ"ט ח' - יישלח שאלון לפי מפרט (משך המשימה - 90 דק')
שימו לב למפרט המבחן במסמך נפרד. המועד הוקדם.
משימת הערכה ט - יישלח מאגר מחולק לפרקים עם הצעה לבניית מבחן.
יומלץ גם על יותר שאלות אבל שאלות יותר קצרות.
עמ"ט ט' - יישלח שאלון רק על החומרים התוספתיים
בכיתות ז', ט' עמ"ט - יש אפשרות להצמיד את משימת ההערכה של עמ"ט למשימת ההערכה של הכיתה. אורך המבחן של עמ"ט + המשימה הכללית לא יעלה על 120 דקות.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/10/2016    

עדכוני rss