education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
לוח משימות הערכה במתמטיקה – חטיבת הביניים
 

להלן טבלה מסכמת של כל משימות ההערכה במתמטיקה שייערכו בחט"ב בשנת הלימודים תשע"ח:

שכבה

משימת הערכה

משך המשימה

יום בשבוע

תאריך לועזי

תאריך עברי

מועד משלוח

ז'

מבדק איתור קשיים – הבנה מתמטית בסיסית

 45 דק'

ב' – ד'

6.11.2017 – 8.11.2017

י"ז חשוון -
ט"ז חשוון תשע"ח

2.11.2017

ז'

משימת הערכה מסכמת

90 דק'

ב' – ו'

14.5.2018 – 18.5.2018

כ"ט אייר -
ד' סיוון תשע"ח

9.5.2018

ז'

משימת הערכה
מסכמת עמ"ט

30 דק'

ב'

14.5.2018

כ"ט אייר תשע"ח

9.5.2018

ח'

משימת הערכה
מסכמת עמ"ט

90 דק'

ד'

15.3.2018
המועד מוקדם יש לשים לב למפרט

כ"ח אדר תשע"ח

12.3.2017

ח'

מיצ"ב חיצוני

90 דק'

ג'

8.5.2018

כ"ג אייר תשע"ח

 

 

מיצ"ב פנימי (רשות)

90 דק'

ד'

23.5.2018

ט' סיוון תשע"ח

יש להזמין מראמ"ה

ט'

משימת הערכה מסכמת

90 דק'

א' – ה'

27.5.2018 – 31.5.2018

י"ג סיוון -
י"ז סיוון תשע"ח

22.5.2018

ט'

משימת הערכה
מסכמת עמ"ט

30 דק'

ב'

28.5.2018

י"ד סיוון
תשע"ח

23.5.2018

 

משימת הערכה ז' - יישלח מאגר עם הצעה לבניית מבחן.

עמט ז' - יישלח מאגר רק על החומרים התוספתיים

עמט ח' - יישלח שאלון עם בחירה לפי מפרט (משך המשימה - 90 דק')
שימו לב למפרט המבחן במסמך נפרד. המועד הוקדם.

משימת הערכה ט - יישלח מאגר מחולק לפרקים עם הצעה לבניית מבחן.

עמט ט' - יישלח מאגר רק על החומרים התוספתיים

בכיתות ז', ט' עמט - יש אפשרות להצמיד את משימת ההערכה של עמט למשימת ההערכה של הכיתה. אורך המבחן של עמט + המשימה הכללית לא יעלה על 120 דקות.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/09/2017    

עדכוני rss