education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
לוח מבחנים במתמטיקה – חטיבת הביניים
 

להלן טבלה מסכמת של כל משימות ההערכה במתמטיקה שייערכו בחט"ב בשנת הלימודים תשע"ט 

שכבה

ארוע מבחן

משך המבחן

יום בשבוע

תאריך לועזי

תאריך עברי

מועד משלוח

ז'

מבחן מפמ"ר שנתי

90 דקות

ד'

29.5.2019

כ"ד אייר תשע"ט

27.5.2019

ז'

מבחן עמ"ט
נפרד

45 דקות

ה'

30.5.2019

כ"ה אייר תשע"ט

27.5.2019

ז'

מבחן עמ"ט
צמוד למבחן

30 דקות

ד'

29.5.2019

כ"ד אייר תשע"ט

27.5.2019

ח'

מבחן עמ"ט

90 דקות

ב'

11.3.2019
המועד מוקדם יש לשים לב למפרט

ד' אדר ב' תשע"ט

7.3.2019

ח'

מיצ"ב חיצוני

90 דקות

ג'

21.5.2019

ט"ז אייר תשע"ט

 

ח'

מיצ"ב פנימי (רשות)

90 דקות

ב'

3.6.2019

כ"ט אייר תשע"ט

יש להזמין מראמ"ה

ט'

מבחן עמ"ט

90 דקות

ה'

28.3.2019
המועד מוקדם יש לשים לב למפרט

כ"א אדר ב' תשע"ט

26.3.2019

ט'

מבחן מפמ"ר
שנתי

90 דק'

ב'

27.5.2019

כ"ב אייר
תשע"ט

23.5.2019

 

עמ"ט ח' ט' - יישלח שאלון עם בחירה לפי מפרט (משך המבחן - 90 דק')
שימו לב למפרט המבחן במסמך נפרד. המועד הוקדם.

בכיתה ז' עמ"ט - יש אפשרות להצמיד את מבחן עמ"ט למבחן מפמ"ר של הכיתה. אורך המבחן של עמ"ט + מבחן מפמ"ר לא יעלה על 120 דקות.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/02/2019    

עדכוני rss