education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
מבחן מסכם לכיתה ט'
 
 

למורי המתמטיקה בכיתות ט'

החל משנת הלימודים תשס"ו אנו ממליצים לקיים מבחן ארצי בסוף כיתה ט'.

לקראת סוף שנת הלימודים תשע"ג יועברו לידי המורים שלושה מודלים שונים למבחנים מסכמים בשלוש רמות קושי שונות (סה"כ 9 מודלים למבחנים). ניתן יהיה לשלב ולהרכיב מבחן באופן עצמאי על סמך המודלים. בית הספר יתאים מהמודלים האלה מבחן גם לתלמידי קבוצת המיצוי. מצורף המפרט שעל פיו ייבנו המודלים השונים.
בכל תחום במבחן יופיעו שאלות ברמות חשיבה שונות, החל מרמה בסיסית וכלה ברמה גבוהה.

מועד המבחן הוא חודש מהלך חודש מאי 2013

רצוי כי המבחן יחליף מבחן בית ספרי, כדי לא להעמיס על התלמידים.
המבחן ייבדק על ידי מורי בית הספר. המדריכים הבית ספריים והמחוזיים יהיו בקשר עם רכזי המתמטיקה בבתי הספר ויענו לצרכים של המורים לקראת המבחן.
בכל שאלה ניתן לפנות  לקבלת תשובות והדרכה נבקשכם לנצל את הדוא"ל לתקשורת מהירה ויעילה.

תשע"ז

מבחן מפמר רמה מוגברת

מבחן מפמר רמה רגילה

מבחן מפמר רמה מצומצמת

 

תשע"ו

מבחן מפמר רמה מוגברת

מבחן מפמר רמה רגילה

מבחן מפמר רמה מצומצמת

 

 

תשע"ה

מבחן מפמר רמה מוגברת

מבחן מפמר רמה רגילה

מבחן מפמר רמה מצומצמת

 

תשע"ד

 מבחן מסכם רמה רגילה טור ב_ערבית

 מבחן מסכם רמה רגילה טור א

 מבחן מסכם רמה מצומצמת 1 טור ב

 מבחן מסכם כיתה ט רמה מצומצמת 2_ערבית

 מבחן מסכם רמה רגילה טור ב

 מבחן מסכם רמה מצומצמת 2

 מבחן מסכם רמה מצומצמת 1 טור א_ערבית

 מבחן מסכם רמה רגילה טור א_ערבית

 מבחן מסכם רמה מצומצמת 1 טור ב_ערבית

 מבחן מסכם רמה מצומצמת 1 טור א

מחוון למבחן מסכם לכיתה ט', רמה רגילה

מחוון למבחן מפמר ט תשעד רמה מצומצמת 1

מחוון למבחן מפמר ט תשעד רמה מצומצמת 2

 

 

תשע"ג

מפרט המבחן

מבחן מסכם בסוף כיתה ט - פתיח

מבחן מסכם מודל א מצומצמת 1

מבחן מסכם מודל א מצומצמת 2

מבחן מסכם מודל א רמה רגילה

מבחן מסכם מודל ב מצומצמת 1

מבחן מסכם מודל ב מצומצמת 2

מבחן מסכם מודל ב רמה רגילה

מבחן מסכם מודל ג מצומצמת 1

מבחן מסכם מודל ג מצומצמת 2

מבחן מסכם מודל ג רמה רגילה

מחוון למבחן מפמר ט תשעג רמה מצומצמת 1

מחוון למבחן מפמר ט תשעג רמה רגילה

 

 

תשע"ב

מפרט המבחן

דוגמאות למבחן רמות מצומצמות

דוגמאות למבחן רמה רגילה

דוגמאות למבחן רמה רגילה גאומטריה

דוגמאות למבחן רמה רגילה פתרונות

מבחן רמה רגילה טור א

מבחן רמה רגילה טור ב

מבחן רמה מצומצמת 1 טור א

מבחן רמה מצומצמת 1 טור ב

מבחן רמה מצומצמת 2

מבחן מופת טור א

מבחן מופת טור ב

מחוון למבחן רמה רגילה

מחוון למבחן רמה מצומצמת 2

מחוון למבחן רמה מצומצמת 1


 

תשע"א   

מפרט המבחן

‏‏מבחן רמה מצומצמת 1 -טור א ‏‏

מבחן רמה מצומצמת 1 -טור ב 

‏‏מבחן רמה מצומצמת 2 ‏‏

מבחן רמה רגילה -טור א ‏‏

מבחן רמה רגילה -טור ב 

מחוון למבחן רמה מצומצמת 1 

מחוון למבחן רמה מצומצמת 2 

מחוון למבחן רמה רגילה 

‏‏מבחן רמה מצומצמת 1 -טור א -ערבית ‏‏

מבחן רמה מצומצמת 1 -טור ב -ערבית ‏‏

מבחן רמה מצומצמת 2 -ערבית ‏‏

מבחן רמה רגילה -טור א -ערבית ‏‏

מבחן רמה רגילה -טור ב -ערבית 

מבחן מופת בערבית טור א'

מבחן מופת בערבית טור ב'

 

תש"ע 

מפרט המבחן

דוגמאות למבחן רמה רגילה ערבית

דוגמאות למבחן רמות מצומצמות ערבית

דוגמאות למבחן רמה רגילה גאומטריה ערבית

מבחן התאמה למופת בערבית טור א'

מבחן התאמה למופת בערבית טור ב'

מבחן רמה רגילה

מחוון למבחן רמה רגילה

מבחן רמה רגילה - טור א

מבחן רמה רגילה - טור ב

 

מבחן רמה רגילה, ערבית

מבחן רמה רגילה, ערבית, טור א

מבחן רמה רגילה, ערבית, טור ב'

 

רמה מצומצמת

מחוון למבחן רמה מצומצמת 1

מחוון למבחן רמה מצומצמת 1 - טור א

מחוון למבחן רמה מצומצמת 1 - טור ב

מבחן רמה מצומצמת 1 ערבית - טור א

מבחן רמה מצומצמת 1 ערבית - טור ב

מחוון למבחן רמה מצומצמת 2

מחוון למבחן רמה מצומצמת 2 - טור א

מחוון למבחן רמה מצומצמת 2 - טור ב

מחוון למבחן רמה מצומצמת 2, ערבית - טור א

מחוון למבחן רמה מצומצמת 2, ערבית - טור ב

 

תשס"ט

מפרט המבחן

מבחן רמה רגילה טור א'

מבחן רמה רגילה טור ב'

מחוון למבחן רמה רגילה

מבחן רמה מצומצמת I טור א'

מבחן רמה מצומצמת I טור ב

מחוון למבחן רמה מצומצמת I

מבחן רמה מצומצמת II טור א' 

מבחן רמה מצומצמת II טור ב'

מחוון למבחן רמה מצומצמת II

מבחן מצוינות בערבית

מבחן ברמה מצומצמת 1 טור ב' בערבית

מבחן ברמה מצומצמת 2 טור א' בערבית

מבחן ברמה מצומצמת 2 טור ב' בערבית

מבחן ברמה רגילה טור א' בערבית

מבחן ברמה רגילה טור ב' בערבית

תשס"ח

מבחן מפמ"ר רמה רגילה - טור א'

מבחן מפמ"ר רמה רגילה - טור ב'

מחוון למבחן מפמ"ר רמה רגילה

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת1 - טור א'

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת1 - טור ב'

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת2 - טור א'

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת2 - טור ב'

מחוון למבחן מפמ"ר - רמה מצומצמת 1 - טור א'

מחוון למבחן מפמ"ר - רמה מצומצמת 2 - טור ב'

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת1 - טור א - ערבית

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת1 - טור ב - ערבית

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת2 - טור א - ערבית

מבחן מפמ"ר רמה מצומצמת2 - טור ב - ערבית

 

תשס"ז

מפרט המבחן

מבחן רמה רגילה - טור א'

מבחן רמה רגילה טור ב'

מחוון למבחן רמה רגילה

מבחן רמה מצומצמת1 - טור א'

מבחן רמה מצומצמת1 - טור ב'

מחוון למבחן רמה מצומצמת1

מבחן רמה מצומצמת2 - טור א'

מבחן רמה מצומצמת2 - טור ב'

מחוון למבחן רמה מצומצמת2

 

תשס"ו

מפרט המבחן

מבחן רמה רגילה

מחוון למבחן רמה רגילה 

מבחן רמה מצומצמת 1

מחוון למבחן רמה מצומצמת 1

מבחן רמה מצומצמת 2

מחוון למבחן רמה מצומצמת 2

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/05/2018    

עדכוני rss