education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
שאלות סיכום לנושאים מרכזיים מתכנית הלימודים של חטיבת הביניים
(במסגרת רצף בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה)
 

דפי עבודה חודשיים לתלמידי כיתות ז':

 דף חודשי מס' 1

 דף חודשי מס' 2

 דף חודשי מס' 3

 דף חודשי מס' 4

 דף חודשי מס' 5

 דף חודשי מס' 6

 דף חודשי מס' 7

 דף חודשי מס' 8

 

פתרונות דף חודשי לתלמידי כיתות ז':

 פתרונות דף חודשי מס' 1

 פתרונות דף חודשי מס' 2

 פתרונות דף חודשי מס' 3

 פתרונות דף חודשי מס' 4

 פתרונות דף חודשי מס' 5

 פתרונות דף חודשי מס' 6

 פתרונות דף חודשי מס' 7

 

דפי עבודה חודשיים לתלמידי כיתות ח':

דף חודשי מס' 1

דף חודשי מס' 2

דף חודשי מס' 3

דף חודשי מס' 4

דף חודשי מס' 5

דף חודשי מס' 6

דף חודשי מס' 7

דף חודשי מס' 8

 

פתרונות דף חודשי לתלמידי כיתות ח':

פתרונות דף חודשי מס' 1

פתרונות דף חודשי מס' 2

פתרונות דף חודשי מס' 3

פתרונות דף חודשי מס' 4

פתרונות דף חודשי מס' 5

פתרונות דף חודשי מס' 6

פתרונות דף חודשי מס' 7

 

חושבים ומחשבים לכיתה ח':

 חושבים ומחשבים דף מספר 1

 חושבים ומחשבים דף מספר 2

 חושבים ומחשבים דף מספר 3

 חושבים ומחשבים דף מספר 4

 חושבים ומחשבים דף מספר 5

 חושבים ומחשבים דף מספר 6

 חושבים ומחשבים דף מספר 7

 חושבים ומחשבים דף מספר 8

חושבים ומחשבים דף מספר 9

חושבים ומחשבים דף מספר 9 (רמה מצומצמת)

חושבים ומחשבים דף מספר 10

חושבים ומחשבים דף מספר 10 (רמה מצומצמת)

חושבים ומחשבים דף מספר 11

חושבים ומחשבים דף מספר 12

חושבים ומחשבים דף מספר 13

חושבים ומחשבים דף מספר 14

חושבים ומחשבים דף מספר 15

 

 Kahoot

 

אוסף משימות במתמטיקה לתלמידי כיתה ט'

 אוסף משימות במתמטיקה לתלמידי כיתה ט'

 

דפי עבודה שבועיים לתלמידי כיתות ט' - הקבצות א' ומצוינות:

 דף עבודה שבועי מספר 1

 דף עבודה שבועי מספר 2

 דף עבודה שבועי מספר 3

 דף עבודה שבועי מספר 4

 דף עבודה שבועי מספר 5

 דף עבודה שבועי מספר 6

 דף עבודה שבועי מספר 7

 דף עבודה שבועי מספר 8

 דף עבודה שבועי מספר 9

 דף עבודה שבועי מספר 10

 

 סרטוני פתרונות

 

 

לפניכם מקבצי שאלות המתאימות לסיכום הנושאים המרכזיים במתמטיקה שנלמדו בחטיבת הביניים.

בכל נושא הוכנו שני מקבצי שאלות:

  1. מקבץ ברמה מוגברת - מתאים לתלמידים המיועדים ללמוד ברמה של 4-5 יח"ל
  2. מקבץ ברמה מצומצמת - מתאים לתלמידים במיועדים ללמוד ברמה של 3 יח"ל

הנושאים המרכזיים עליהם מושם דגש במקבצי השאלות הם:

 

 

 

המקבצים נבנו על מנת לסייע למורים ולתלמידים כאחד.

 

רצוי לעשות שימוש מושכל במקבצי השאלות ובמידת הצורך לבחור מתוך המקבצים שאלות לתלמידים לרצף שבין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה.

 

 

משימת הערכה חורף

 מפרט למשימת חורף

 מקבץ פריטים לקראת משימת חורף תחום אלגברי

 מקבץ פריטים לקראת משימת חורף תחום מספרי

 מקבץ פריטים לקראת משימת חורף תחום גאומטרי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/11/2015    

עדכוני rss