education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
שאלות נוספות לנושאים מרכזיים מתוכנית הלימודים של חטיבת הביניים
 

דפי עבודה חודשיים לתלמידי כיתות ז':

 דף חודשי מס' 1

 דף חודשי מס' 2

 דף חודשי מס' 3

 דף חודשי מס' 4

 דף חודשי מס' 5

 דף חודשי מס' 6

 דף חודשי מס' 7

 דף חודשי מס' 8

 

פתרונות דף חודשי לתלמידי כיתות ז':

 פתרונות דף חודשי מס' 1

 פתרונות דף חודשי מס' 2

 פתרונות דף חודשי מס' 3

 פתרונות דף חודשי מס' 4

 פתרונות דף חודשי מס' 5

 פתרונות דף חודשי מס' 6

 פתרונות דף חודשי מס' 7

 

שאלות מתפתחות ממחקרי הטימס

דפדשים לכיתה ח תשע"ח:

שאלות אינטגרטיביות

דמיון משולשים ועוד

שאלות בתחום המספרי

שאלות ממיצבים שונים

גרפים וצורות במערכת צירים

עוד בתחום האלגברי

זוויות

יחס ופרופורציה

נפחים

שטחים והיקפים א

משוואות, אי שוויונות ושאלות מילוליות א

התבוננות נוספת על משולשים

פונקציה קווית ועוד

הסתברות מתוך מחקר הטימס

סימטריה וגופים

דפי עבודה חודשיים לתלמידי כיתות ח':

דף חודשי מס' 1

דף חודשי מס' 2

דף חודשי מס' 3

דף חודשי מס' 4

דף חודשי מס' 5

דף חודשי מס' 6

דף חודשי מס' 7

דף חודשי מס' 8

 

פתרונות דף חודשי לתלמידי כיתות ח':

פתרונות דף חודשי מס' 1

פתרונות דף חודשי מס' 2

פתרונות דף חודשי מס' 3

פתרונות דף חודשי מס' 4

פתרונות דף חודשי מס' 5

פתרונות דף חודשי מס' 6

פתרונות דף חודשי מס' 7

 

חושבים ומחשבים לכיתה ח':

 חושבים ומחשבים דף מספר 1

 חושבים ומחשבים דף מספר 2

 חושבים ומחשבים דף מספר 3

 חושבים ומחשבים דף מספר 4

 חושבים ומחשבים דף מספר 5

 חושבים ומחשבים דף מספר 6

 חושבים ומחשבים דף מספר 7

 חושבים ומחשבים דף מספר 8

חושבים ומחשבים דף מספר 9

חושבים ומחשבים דף מספר 9 (רמה מצומצמת)

חושבים ומחשבים דף מספר 10

חושבים ומחשבים דף מספר 10 (רמה מצומצמת)

חושבים ומחשבים דף מספר 11

חושבים ומחשבים דף מספר 12

חושבים ומחשבים דף מספר 13

חושבים ומחשבים דף מספר 14

חושבים ומחשבים דף מספר 15

 

 Kahoot

 

אוסף משימות במתמטיקה לתלמידי כיתה ט'

 אוסף משימות במתמטיקה לתלמידי כיתה ט'

 

דפי עבודה שבועיים לתלמידי כיתות ט' - הקבצות א' ומצוינות:

 דף עבודה שבועי מספר 1

 דף עבודה שבועי מספר 2

 דף עבודה שבועי מספר 3

 דף עבודה שבועי מספר 4

 דף עבודה שבועי מספר 5

 דף עבודה שבועי מספר 6

 דף עבודה שבועי מספר 7

 דף עבודה שבועי מספר 8

 דף עבודה שבועי מספר 9

 דף עבודה שבועי מספר 10

 

 סרטוני פתרונות

דפי עבודה תוספתיים - תשע"ט

סיכום משימות בנושא פונקציה ריבועית

 

 

לפניכם מקבצי שאלות המתאימות לסיכום הנושאים המרכזיים במתמטיקה שנלמדו בחטיבת הביניים.

בכל נושא הוכנו שני מקבצי שאלות:

  1. מקבץ ברמה מוגברת - מתאים לתלמידים המיועדים ללמוד ברמה של 4-5 יח"ל
  2. מקבץ ברמה מצומצמת - מתאים לתלמידים במיועדים ללמוד ברמה של 3 יח"ל

הנושאים המרכזיים עליהם מושם דגש במקבצי השאלות הם:

 

 

 

המקבצים נבנו על מנת לסייע למורים ולתלמידים כאחד.

 

רצוי לעשות שימוש מושכל במקבצי השאלות ובמידת הצורך לבחור מתוך המקבצים שאלות לתלמידים לרצף שבין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה.

 

 

משימת הערכה חורף

 מפרט למשימת חורף

 מקבץ פריטים לקראת משימת חורף תחום אלגברי

 מקבץ פריטים לקראת משימת חורף תחום מספרי

 מקבץ פריטים לקראת משימת חורף תחום גאומטרי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/05/2019    

עדכוני rss