education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
יחידות הוראה בשילוב מחשב
 
 
 
 
 
 

כיתות א-ב: מספרים ופעולות

הכרת מספרים

הכרת מספרים דו-ספרתיים

מערך שיעור (עברית)(ערבית), לכיתה א', בנושא הכרת מספרים בתחום ה-100, העוסק בקשר שבין ייצוג מוחשי של עשרות ויחידות לייצוג המספרי של המספר הדו-ספרתי. 

במהלך השיעור התלמידים מבצעים המרות של יחידות לעשרות ומזהים את הייצוגים השונים של מספרים דו-ספרתיים בעזרת משחקי מחשב ויישומון.

 

חיבור וחיסור

סכומים זוגיים ואי-זוגיים

מערך שיעור (עברית)(ערבית), לכיתה ב' בנושא זוגיות של סכומים.

במהלך השיעור התלמידים חוקרים בלוח חיבור אפשרויות שונות לבניית סכומים זוגיים ואי-זוגיים. החקירה היא חלק מניתוח אסטרטגיות אפשריות למהלכים במשחק מחשב.

 

תרגילי חיבור שסכומם 100

מערך שיעור (עברית), (ערבית), לכיתות ב' וג' שבמהלכו התלמידים חוקרים את מספר האפשרויות ליצור תרגיל חיבור של שני מחוברים שכל הספרות שלהן שונות זו מזו והסכום שלהם הוא 100. במהלך החקירה נבנית התובנה של  הקבצה של עשר יחידות לעשרת ושל עשר עשרות למאה. במהלך החקירה נעשה שימוש בייצוגים מוחשיים ואינטראקטיביים

 

חיסור מספר חד ספרתי ממספר דו-ספרתי עם פריטה

מערך שיעור (בעברית), (ערבית), מערך שיעו לכיתה ב' שבמהלכו מוצג לתלמידים רעיון הפריטה. במהלך השיעור התלמידים מציגים אסטרטגיות שונות לפתרון תרגיל חיסור של מספר חד- ספרתי ממספר דו-ספרתי. האסטרטגיות השונות מוצגות במגוון רחב של ייצוגים מוחשיים ומספריים. בין השאר, באמצעות ייצוגים אינטראקטיביים  ביישומונים שונים.

 

 

כיתות א-ב: גיאומטריה ומדידות

צורות גיאומטריות

חיתוך ושיום מצולעים

מערך שיעור (עברית), (ערבית) לכיתות א'- ב', בנושא זיהוי ושיום מצולעים, העוסק בקשר שבין מספר הקודקודים/ צלעות לשם המצולע.

במהלך השיעור התלמידים מבצעים ( פיזית ובעזרת הדמיה ביישומון) חיתוכים במצולעים, משערים ובודקים איזה מצולע התקבל על-ידי בדיקת מספר הצלעות/הקודקודים בכל מצולע.

 

 

כיתות ג-ד: מספרים ופעולות

חיבור וחיסור

חיסור עם פריטה אחת

מערך שיעור (עברית)(ערבית) לכיתה ג', בנושא חיבור וחיסור מספרים שלמים, העוסק בפריטה לצורך חיסור. 

במהלך השיעור התלמידים לומדים לפרוט עשרת אחת ליחידות ומאה אחת לעשרות, תוך כדי שימוש ביישומון הממחיש את עקרון ההמרה והפריטה.

 

תרגילי חיבור שסכומם 100

מערך שיעור (עברית) לכיתות ב' וג' שבמהלכו התלמידים חוקרים את מספר האפשרויות ליצור תרגיל חיבור של שני מחוברים שכל הספרות שלהן שונות זו מזו והסכום שלהם הוא 100. במהלך החקירה נבנית התובנה של  הקבצה של עשר יחידות לעשרת ושל עשר עשרות למאה. במהלך החקירה נעשה שימוש בייצוגים מוחשיים ואינטראקטיביים

 

כפל וחילוק

תרגילי כפל ושטחי מלבנים

מערך שיעור (עברית)(ערבית) לכיתה ג', בנושא כפל וחילוק, העוסק בקשר שבין כפל ושטח מלבנים. 

במהלך השיעור התלמידים לומדים להתאים למכפלות מלבנים שונים שאורך הצלעות שלהם הם גורמי המכפלה. הפעילויות מלוות בהמחשות ובמשחק מחשב.

 

שאריות בחלוקה ב- 5

מערך שיעור (עברית)(ערבית), לכיתה ג' שבמהלכו התלמידים חוקרים את המספרים הטבעיים המסודרים בלוח שבו 5 עמודות, בהקשר של שאריות בחלוקה ב-5.

החקירה נעשית על לוח הבנוי בתוכנת ה-Excel.

נספח 1 לשיעור (עברית)(ערבית)  (לוח 5 כקובץ Excel)

נספח 2 לשיעור (עברית)(ערבית) (לוח 5 ריק)

 

כפל ב" שיטת המקלות"

מערך שיעור (עברית)(ערבית), לכיתות ד'-ו' בנושא כפל של גורמים רב-ספרתיים.

במהלך השיעור התלמידים לומדים שיטה לביצוע כפל ועוסקים בקשרים שבין חוק הפילוג, המבנה העשרוני ודרכים שונות לחישוב מכפלות. שיטת הכפל המוצגת בשיעור זה מוצגת באמצעות סרטון.

 

ניפוי המספרים הראשוניים בתחום ה-100

מערך שיעור (עברית) לכיתה ד' במהלכו התלמידים מנפים את המספרים עד 100 ומגלים את המספרים הראשוניים הקטנים מ-100. הניפוי נעשה באמצעות לוח מאה אינטראקטיבי שאפשר לשנות בו את מספר העמודות ואת כמות המספרים בכל שורה.

 

 

ארבע פעולות החשבון בשלמים

בניית תרגיל לתוצאה

מערך שיעור (עברית), (ערבית)לכיתות ד'- ו', בנושא ארבע פעולות החשבון וחוקי סדר הפעולות.

במהלך השיעור התלמידים בונים תרגילים לתוצאה נתונה על-פי אילוצים המוצגים על-ידי המחשב. בניית התרגילים המתאימים מלווה במשוב ממוחשב ובדיון על אסטרטגיות הפתרון ועל יחסי הגומלין שבין ארבע פעולות החשבון.

 

 

השבר הפשוט

השוואת שברים שהמונים שלהם שווים

מערך שיעור (עברית), (ערבית) לכיתה ד' בנושא השוואת שברים שהמונים שלהם שווים. 

ההשוואה מתבצעת באמצעות שימוש באמצעי המחשה קונקרטיים והמחשות ויזואליות במחשב. תוך כדי ביצוע ההשוואה מגיעים להמללת רעיונות בסיסיים בהשוואה הקשורים לגודלו של השלם, גודל החלק ומספר החלקים.

 

שמות שונים לאותו השבר

מערך שיעור (עברית) לכיתה ד במהלכו התלמידים יוצרים ייצוגים שונים (מספריים וחזותיים) לאותו השבר. את הייצוגים המוחשיים יוצרים באמצעים קונקרטיים ובאמצעות כלים אינטראקטיביים ממוחשבים.

 

השלמה לשלם - בניית תרגילי חבור לשברים בעלי מכנים שונים שסכומם 1

מערך שיעור (עברית), (ערבית) לכיתה ד' בנושא השלמה לשלם של שברים בעלי מכנים שונים.

במהלך השיעור מיושם  הרעיון של "שמות שונים" לשבר, כשהוא וההשלמה לשלם מומחשים באמצעות כלי ממוחשב אינטראקטיבי.

 

חיבור וחיסור שברים פשוטים כאשר אחד המכנים הוא כפולה של האחר

מערך שיעור (עברית), (ערבית) לכיתה ד' בנושא חיבור שברים פשוטים.
במהלך השיעור התלמידים מפתחים אסטרטגיה לחיבור שברים שונים, כאשר אחד המכנים הוא כפולה של המכנה האחר. האסטרטגיות נשענות על " שמות שונים לשבר", כשהן מומחשות באמצעות יישומון המאפשר חלוקה של השלם והתאמת הייצוג המספרי לחלוקה שנעשתה.

 

 

כיתות ג-ד: גיאומטריה ומדידות

תיבות, מדידות נפח ושטח פנים

השלמה לקובייה

מערך שיעור (עברית), (ערבית) לכיתה ד', בנושא תיבות ומדידות נפח.

במהלך השיעור התלמידים מפתחים אסטרטגיות ראשוניות לחישוב נפח קובייה, תוך כדי פיתוח היכולת לראות חלקים בלתי נראים בגוף תלת-ממדי ולקשר בין ייצוגים מוחשיים וויזואליים דינמיים של גופים.

 

אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה

מערך שיעור (עברית)(ערבית) לכיתה ד', בנושא תיבות ומדידות נפח, העוסק בקשר שבין מידות הפאות של תיבה לנפח התיבה.

במהלך השיעור התלמידים מפתחים אסטרטגיות שונות לחישוב נפח תיבה, תוך כדי התנסות במילוי תיבות באופן מוחשי ובהדמיה בעזרת מחשב.

 

 

השפעת שינוי אורכי צלעות של תיבה על נפחה

מערך שיעור (עברית) לכיתה ד', בנושא תיבות ומדידות נפח. במהלך השיעור התלמידים משערים ומתנסים בשינוי אחד הממדים של תיבה ובבדיקת השפעת השינוי על נפח התיבה. ההתנסות היא באמצעות קוביות ובאמצעות יישומונים. מערך השיעור כולל דפי עבודה לתלמידים ומצגת

 

כיתות ה-ו: מספרים ופעולות

ארבע פעולות החשבון בשלמים

בניית תרגיל לתוצאה

מערך שיעור (עברית)(ערבית) לכיתות ד'- ו', בנושא ארבע פעולות החשבון וחוקי סדר הפעולות.

במהלך השיעור התלמידים בונים תרגילים לתוצאה נתונה על-פי אילוצים המוצגים על-ידי המחשב. בניית התרגילים המתאימים מלווה במשוב ממוחשב ובדיון על אסטרטגיות הפתרון ועל יחסי הגומלין שבין ארבע פעולות החשבון.

 

כפל ב"שיטת המקלות"

מערך שיעור (עברית)(ערבית),לכיתות ד'-ו' בנושא כפל של גורמים רב-ספרתיים.

במהלך השיעור התלמידים לומדים שיטה לביצוע כפל ועוסקים בקשרים שבין חוק הפילוג, המבנה העשרוני ודרכים שונות לחישוב מכפלות. שיטת הכפל המוצגת בשיעור זה מוצגת באמצעות סרטון.

 

טיול ברכב שכור

מערך שיעור (עברית), (ערבית) לכיתה ו' הכולל  פתרון בעיה אינטגרטיבית הכוללת תכנון תוך כדי איסוף מידע באתרי אינטרנט וחישובים המבוססים על הבנת היחס הישר ועל בניית תבנית קבועה לחישוב  עלות כאשר הערך של  אחד המרכיבים בתבנית  משתנה בכל  פעם. השיעור כולל הצעה לדיון בנושא צריכת דלק לק"מ ובמרכיבים המתמטיים של התבנית לחישוב העלות

דף לעבודה עצמית לתלמידים (עברית), (ערבית)

 

שברים ופעולות בשברים

שבר כמנת חילוק

מערך שיעור (עברית) לכיתה ה' בנושא השבר כמנה של שני שלמים. במהלך השיעור התלמידים חוקרים אפשרויות שונות לחלוקת שלמים. החקירה מתבצעת באמצעות עבודה של התלמידים ביישומון אינטראקטיבי המאפשר חלוקת השלמים על-פי בחירת המשתמש. במהלך החקירה ובדיון שלאחריה מיושם הרעיון של ייצוגים שונים לאותו שבר. במהלך השיעור התלמידים מפתחים אסטרטגיות שונות לחלוקת השלמים

 

שבר כמנת חילוק

מערך שיעור (עברית)(ערבית) לכיתה ה' בנושא השבר כמנת חילוק של שני מספרים שלמים. במהלך השיעור נבנית ההבנה של הצגת השארית בחילוק כשבר. הבנה זו נבנת באמצעות  שימוש באמצעי המחשה, ביניהם  שימוש ביישומון אינטראקטיבי המאפשר חלוקת כמות וחלוקה של שלמים.

 

מציאת השלם על פי החלק עם צורות הפלא

מערך שיעור (עברית)(ערבית) לכיתה ו' במהלכו התלמידים בונים  צורה שלמה בהינתן צורה המהווה חלק מהצורה, בין שהחלק מבוטא כשבר יחידה ובין שהוא מבוטא כשבר פשוט אחר קטן מ-1. השלם והחלקים מיוצגים בשיעור באמצעות צורות פלא אינטראקטיביות.

 

 

כיתות ה-ו: גיאומטריה ומדידות

מצולעים: מדידות שטח והיקף

היקף מצולעים שצלעותיהם מאונכות זו לזו

שיעור בגיאומטריה (עברית), (ערבית) לכיתה ה', בנושא מדידת היקפים, העוסק בחישוב היקפים של מלבנים ושל מצולעים אחרים שהצלעות שלהם מאונכות זו לזו.

במהלך השיעור התלמידים ילמדו להשתמש בהיקף המלבן שחוסם מצולע, כנקודת אחיזה לצורך חישוב היקף המצולע.

 

היקפים של מצולעים שווי שטח

שיעור בגיאומטריה (עברית), (ערבית) לכיתה ה' בנושא היקפים ושטחים שבמהלכו חוקרים את ההיקף של צורות שוות שטח חופפות ושאינן חופפות.  החקירה נעשית באמצעות שימוש והדגמה ביישומון

 

השפעת הגדלת הרדיוס על שטחו של המעגל
שיעור בגיאומטריה (עברית), (ערבית) לכיתה ו' במהלכו התלמידים חוקרים את ההשפעה של הגדלת הרדיוס של מעגל פי 2,3 או כל מספר שלם אחר, על שטחו של המעגל. החקירה מתבצעת באמצעות שימוש ב- Excel
נספח (עברית), (ערבית)

 

השפעת השינוי של שטח בסיס תיבה על הגובה במקרה של שימור הנפח

שיעור בתחום המדידות (עברית), (ערבית), לכיתה ו' במהלכו התלמידים חוקרים את ההשפעה של שינוי בשטח בסיס תיבה על הגובה של התיבה, במקרה של שימור הנפח. החקירה מתבצעת באמצעות הדמיה אינטראקטיבית של העברת נוזל תיבה לתיבה.

דף עבודה כפעילות משלימה (עברית), (ערבית)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/10/2012    

עדכוני rss