education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
דפים חודשיים
 

דפים בעברית

כתה ב

כתה ג

כתה ד

כתה ו

 חשון חשון חשון חשון
 כסלו כסלו כסלו

    כסלו - שאלות לחנוכה

 כסלו
 טבת טבת טבת טבת
 שבט שבט שבט שבט
 אדר - א
    אדר -ב
 אדר

    אדר - שאלות    לפורים

 אדר

 אדר - א
    אדר -ב
    אדר - פורים

 ניסן ניסן ניסן ניסן
 אייר אייר אייר אייר
 סיוון סיוון סיוון סיוון
    
    

 

דפים בערבית

כתה ב

כתה ג

כתה ד

כתה ו

 משימה - 1 משימה 1 משימה 1 משימה - 1
 משימה - 2 משימה 2 משימה 2 משימה - 2
  משימה 3 משימה 3 
  משימה 4 משימה 4 
  משימה 5 משימה 5 
    
    
    
    
    

 

 


 
 
  


 


 

 


 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2016    

עדכוני rss