education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
משימות הערכה
 

 

שם המשימה

למורה

לתלמיד

בערבית

אמדו את התוצאה

(משימה לפיתוח תובנה מתמטית. על התלמידים לאמוד בעל פה תוצאות תרגילים נתונים.)

למורה

לתלמיד

בערבית

בעלי חיים

(המשימה מזמנת עיסוק בפתרון בעיות מילוליות אינטגרטיביות המשלבות חקר נתונים, בעיות השוואה, שאלות פתוחות ושאלות סגורות.)

למורה

לתלמיד

בערבית

השלימו את המספר

(על התלמידים להשלים אי שוויון נתון, בעזרת אפשרויות שונות.)

למורה

לתלמיד

בערבית

השלימו את הספרות 1

(משימה לביסוס המבנה העשרוני. על התלמיד להשלים את הספרות המחוקות, על פי אילוצים שונים.)

למורה

לתלמיד

בערבית

השלימו את הספרות 2

(משימה לפיתוח תובנה מתמטית בהתבסס על הקשר בין פעולות הפוכות. על התלמיד להשלים ספרות חסרות בתרגילים נתונים.)

למורה

לתלמיד

בערבית

השלימו את הספרות 3

(משימה ליישום עקרונות בפעולות החשבון השונות. על התלמידים לבנות תרגילים מספרות נתונות ועל פי אילוצים שונים.)

למורה

לתלמיד

בערבית

השלימו את סימן הפעולה

(משימות המאפשרות יותר מתשובה נכונה אחת לפתרון אי השוויון הנתון. על התלמידים לזכר סדר פעולות החשבון ולהשלים את סימני הפעולה.)

למורה

לתלמיד

בערבית

כוכב אומגה

(משימה לכתיבת תרגילים לתוצאה נתונה. חלק מן הגורמים קבועים ועל התלמידים לבחור את שאר המרכיבים, גורמים ופעולות, בהתאם לסיטואציה המוצגת.)

למורה

לתלמיד

בערבית

לוח 2

(חקר חוקיות בלוח כפולות של המספר 2, בכל שורה בלוח 10 מספרים.)

למורה

לתלמיד

בערבית

לוח 3

(חקר חוקיות בלוח כפולות של המספר 3, בכל שורה בלוח 7 מספרים.)

למורה

    לתלמיד

בערבית

לוח נקודות

(משימות סרטוט פתוחות. על התלמידים להשתמש בצורה יצירתית במושגים ובתכונות שלמדו בנושא מרובעים.)

למורה

לתלמיד

בערבית

מחלקים ב-3

(משימה פתוחה בנושא חילוק עם שארית. על התלמידים לבנות תרגילי חילוק ב-3 עם שארית ועל פי אילוץ לגבי המחולק.)

למורה

לתלמיד

בערבית

מקביליות

(משימת סרטוט פתוחה המזמנת חקר תכונות המקבילית.)

למורה

לתלמיד

בערבית

מרובעים

(משימה לזיהוי מרובעים בתוך מצולעים שונים ובמנחים שונים.)

למורה

לתלמיד

סכום שני מספרים ראשוניים

(משימת חקר בנושא סכום מספרים ראשוניים.)

למורה

לתלמיד

בערבית

עפרונות

(משימה בשברים פשוטים לזיהוי חלק משלם.)

למורה

לתלמיד

בערבית

פיצה

(השבר כחלק משלם. על התלמידים לזהות חלק משלם או לחלק את השלם לחלקים על פי אילוצים שונים.)

למורה

לתלמיד

בערבית

צירי סימטריה

(משימת סרטוט. על התלמידים לסרטט צירי סימטריה במצולעים שונים, להשלים מצולעים על פי קו הסימטריה ולבנות מצולעים על פי קווי סימטריה נתונים.)

למורה

לתלמיד

בערבית

קופסת גפרורים

(משימה העוסקת בהשפעת שינוי מידות התיבה על נפח התיבה. על התלמידים לשנות את מידות התיבה בהתאם לסיטואציה המתוארת.)

למורה

לתלמיד

בערבית

קיפול וגזירה

(משימת גזירה. על התלמידים לבצע קיפול וגזירה על פי אילוצים שונים בהתבסס על מושגים שונים הקשורים לסימטריה שיקופית.)

למורה

לתלמיד

בערבית

קיפולי נייר

(משימת חקר חוקיות בשברים פשוטים. על התלמידים לזהות את השבר המתאים למלבן שנוצר מקיפולי הנייר ולאחר מכן לזהות את החוקיות שנוצרה בסדרת השברים.)

למורה

לתלמיד

בערבית

שבצו ספרה

(משימה לפיתוח התובנה המתמטית בנושא אומדן. על התלמידים להשלים ספרות למציאת גורמים מתאימים למכפלה הקרובה ביותר למספר הנתון.)

למורה

לתלמיד

בערבית

תפריט

(משימה בנושא קומבינטוריקה. על התלמידים למצוא צירופים שונים להזמנת ארוחה על פי תפריט נתון.)

למורה

לתלמיד

בערבית

אדום כחול וצהוב

(משימה בנושא יחס. על התלמידים לחשב את כמויות הצבע הנדרשות לצביעה בהתאם ליחס בין השטחים הנתונים.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

אומדן חישוב האחוז

(משימה בנושא יחס. על התלמידים לחשב את כמויות הצבע הנדרשות לצביעה בהתאם ליחס בין השטחים הנתונים.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

אומדן חישוב תמורת האחוז

(משימה בנושא יחס. על התלמידים לחשב את כמויות הצבע הנדרשות לצביעה בהתאם ליחס בין השטחים הנתונים.)  

   למורה

 לתלמיד

בערבית

אחוזים בעיגולים

(משימה בנושא יחס. על התלמידים לחשב את כמויות הצבע הנדרשות לצביעה בהתאם ליחס בין השטחים הנתונים.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

בול פגיעה

(משימה בנושא יחס. על התלמידים לחשב את כמויות הצבע הנדרשות לצביעה בהתאם ליחס בין השטחים הנתונים.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

בחרו פעולה

(משימה בנושא יחס. על התלמידים לחשב את כמויות הצבע הנדרשות לצביעה בהתאם ליחס בין השטחים הנתונים.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

בספרייה העירונית

(משימת הכרות עם שיטת המיון העשרונית של דיואי. על התלמידים להיעזר בידע בנושא השוואת מספרים עשרוניים לצורך "החזרת" ספרים למקומם בספריה.)

   למורה 

 לתלמיד

בערבית

בתוך חמש דקות

(משימה לפיתוח תובנה מתמטית. על התלמידים לאמוד תוצאות תרגילים במספרים עשרוניים.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

הגיל של מיכל

(משימה לפיתוח תובנה מתמטית. על התלמידים לאמוד תוצאות תרגילים במספרים עשרוניים.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

הייתכן

(משימה אינטגרטיבית המשלבת מדידת זמן עם יחס.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

הפרש ואי שוויון

(משימה המזמנת ניסוח הכללה להשלמת מספרים מתאימים באי שוויון נתון בשברים.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

כוסות מים

(משימה בנושא אחוזים. על התלמידים לאמוד כמויות נוזלים ולהצדיק את הבחירה שלהם.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

מאזניים

(משימה מחיי היום יום המשלבת פעולות במספרים עשרוניים עם מידות עשרוניות.)

   למורה 

 לתלמיד

בערבית

מה במשבצת

(משימה המזמנת ניסוח הכללה להשלמת מספרים מתאימים באי שוויון נתון בהתבסס על תכונות הכפל והחילוק בשברים.)

   למורה 

 לתלמיד

בערבית

מיכלי חלב

(משימה העוסקת בחישוב נפח תיבה.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

מכונות צילום מגדילות

(משימה מחיי היום יום בנושא אחוזים. על התלמידים לחשב מידות צילום לאחר הגדלה או לאחר 2 הגדלות לפי הנתון. בחלק מן המשימות על התלמידים לחשב את גודל התמונה המקורית.)

   למורה

 לתלמיד

מכונות צילום מקטינות

(משימה מחיי היום יום בנושא אחוזים. על התלמידים לחשב מידות צילום לאחר הקטנה או לאחר 2 הקטנות לפי הנתון. בחלק מן המשימות על התלמידים לחשב את גודל התמונה המקורית.)

   למורה

 לתלמיד

מכפלה ואי שוויון

(משימה המזמנת ניסוח הכללה להשלמת מספרים מתאימים באי שוויון נתון בהתבסס על תכונות הכפל והחילוק במספרים עשרוניים.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

מסע בין כוכבים

(משימת יחס. על התלמידים לחשב משקלים שונים על פי יחס נתון.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

מעגלים בריבוע

(שאלה אינטגרטיבית בנושא חישובי שטחים של ריבוע ושל עיגול ומציאת היחסים ביניהם.)

   למורה

 לתלמיד

בערבית

משולשים על לוח נקודות

(שאלה אינטגרטיבית בנושא חישובי שטחים של ריבוע ושל עיגול ומציאת היחסים ביניהם.)

   למורה

 לתלמיד

נווה גינה

(משימת מדידות שטח. על התלמידים לחקור ריבועים שונים ולזהות את הקשר בין יחס אורכי הצלעות ליחס השטחים.)

   למורה

    לתלמיד 

סיפורי אחוזים

(המשימה עוסקת בפיתוח תובנה מספרים בנושא אחוזים. על התלמידים לאמוד את האחוזים המתאימים, בהקשר של ארועים מחיי היום יום.)

   למורה

 לתלמיד

סכום ואי שוויון

(משימה המזמנת ניסוח הכללה להשלמת מספרים מתאימים באי שוויון נתון במספרים עשרוניים.)

   למורה

 לתלמיד

עוגות הנדסיות

(השבר כיחס. על התלמידים לחשב מחיר של עוגה או של חלק ממנה בהתבסס על היחס בין שטח השלם לשטח החלק. לצורך פתרון המשימה יש להיעזר בצורות פלא הנדסיות.)

   למורה

 לתלמיד

פאזל ריבועי 

(השבר כחלק משלם. על התלמידים לזהות את החלק כאשר השלם מחולק לחלקים שווי שטח שאינם חופפים.)

   למורה

 לתלמיד

פעולות לבחירתכם

(משימות במספרים עשרוניים המאפשרות יותר מתשובה נכונה אחת לפתרון אי השוויון הנתון. על התלמידים לזכור סדר פעולות החשבון ולהשלים את סימני הפעולה.)

   למורה

 לתלמיד

צורות פלא 

(משימות יחס. על התלמידים להשתמש ב"צורות פלא הנדסיות" כדי לבטא יחס בין שטחים נתונים.)

   למורה 

 לתלמיד

צמידים

(המשימה עוסקת בחישוב היקף של מעגלים בעלי רדיוסים שונים.)

   למורה

 לתלמיד

קופסאות חלב 1

(המשימה עוסקת בחישוב היקף של מעגלים בעלי רדיוסים שונים.)

   למורה

 לתלמיד

קופסאות חלב 2 

(מדידות נפח. על התלמידים לחשב נפח תיבה או למצוא את מידות התיבה על פי הנפח הנתון. המשימה מזמנת מעבר בין יחידות מידה. (מ"ק, ליטר))

   למורה

 לתלמיד

שטח 

(מדידות שטח. על התלמידים לחשב שטח צורות הנדסיות שונות על לוח נקודות. בשלב שני עליהם לסרטט מצולעים שונים לפי שטח נתון.)

   למורה

 לתלמיד

שימורי פרי הגן

(משימה בנושא מספרים עשרוניים. על התלמידים לנתח סיטואציות שונות מחיי מפעל ליצור שימורים ולבצע חישובים בהתאם.)

   למורה

 לתלמיד

שלושה ריבועים

(משימה בשברים פשוטים. על התלמידים לכתוב תרגילי חיבור ותרגילי כפל כאשר מספר המטרה הוא שלושה רבעים.)

   למורה

 לתלמיד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/12/2017    

עדכוני rss