education - חינוך הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים באזרחות על פי תכנית ההיבחנות החדשה
 

 

למידה משמעותית נועדה לקדם למידה מעמיקה, פעילה וחווייתית, פיתוח חשיבה מסדר גבוה, הקניה של מיומנויות ועוד. לאור הדגשים אלו, חלו שינויים בתכנים, בדגשים, בארגון החומר ובעיקר בדרכי ההוראה וההערכה.
כפי שהובהר, לא תהיה היבחנות חיצונית בכיתות י' החל משנת הלימודים תשע"ה.
תכנית הלימודים המותאמת ללמידה משמעותית חלה על תלמידי כיתות י' בשנת הלימודים תשע"ה.


לתשומת לב: תלמידי כיתות י"ב בשנה"ל תשע"ו ימשיכו על פי המתכונת הקודמת.

 

בהצלחה!

 

 מסמך התכנית
 מסמך סיכום ההיבחנות החדשה  

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/11/2015  

עדכוני rss