education - חינוך הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים באזרחות  
כיתות  ט'
 

א.      עם ישראל – עם התורה

 

ע"פ מאמרו של הרב יחזקאל אברמסקי – "קבלת תורה וארץ האבות"

ע"פ מאמר "ארץ ישראל" קובץ מאמרים של ר' אלחנן ווסרמן

 

ב. עם ישראל וארץ ישראל

 

הקשר בין עמ"י לא"י - עפ"י בראשית א' רש"י, הבטחה לאבות, יציאת מצרים.

רמב"ן ויקרא י"ח כ"ה.

 

ג.       תנאי יסוד של מדינה (מקור פרשת נח)

 • שטח המדינה
 • אוכלוסיה
 • ריבונות – עצמאות מדינית 

 

ד.      משטרים מדיניים:

 • המלוכה בישראל על פי התורה, מלכות יהודה וישראל
 • מלוכה באומות העולם לסוגיה:

מונרכיה אבסולוטית

מונרכיה חוקתית

מונרכיה פרלמנטרית

 • דיקטטורה
 • דמוקרטיה:

דמוקרטיה ישירה

דמוקרטיה ייצוגית

 

ה.      גבולות ארץ ישראל וגבולות מדינת ישראל:

 • גבולות ארץ ישראל:

גבולות ההבטחה

גבולות יהושע

גבול עולי בבל

 • גבולות מדינת ישראל:

הקו הירוק

הקו הסגול

 

 ו.        אוכלוסיית מדינת ישראל

 • חלוקה אתנית
 • פיזור האוכלוסיה

      ז.   מדינת ישראל כמדינה עצמאית – משמעות הגלות

      ח.      מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית

      ט.      הרשות המחוקקת: הכנסת

      י.       הרשות המבצעת: הממשלה

     יא.      הרשות השופטת: מערכת בתי המשפט

     יב.      בתי הדין הרבניים

     יג.        נשיא המדינה

     יד.       השלטון המקומי:

 • עירייה
 • מועצה מקומית
 • מועצה אזורית

    טו.      החברה החרדית במדינת ישראל:

 • מרכיביה ומאפייניה
 • פעילות תורנית, חברתית וסוציאלית
 • הפעילות לציבור הרחב

 תכנית הלימודים באזרחות לכיתה ט' 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/02/2012  

עדכוני rss