education - חינוך הפיקוח על החינוך המוזיקלי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
רסיטל חיצוני
בחינת בגרות במוזיקה - רסיטל
 

החל משנת הלימודים תשע"ד הרישום לבחינות בגרות במוזיקה - רסיטל הוא באמצעות טפסים מקוונים. ההנחיות למילוי טפסי בקשה נמצאים בחוזר מפמ"ר תשע"ז.
לפני מילוי הטופס אנא קראו בקפידה רבה את הדרישות וההנחיות.


חוזר מפמ"ר מוזיקה - תשע"ט בנושא בחינות הבגרות מוזיקה - רסיטל.

קובץ דרישות ונהלים עדכניים להתנהלות בבחינת רסיטל


טופס בקשה לבחינת בגרות מוזיקה רסיטל (לנבחנים אינטרניים)

טופס בקשה לתלמידים אקסטרניים

טופס לתלמידי כיתות י'

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/08/2018