education - חינוך הפיקוח על הוראת הפיזיקה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
התאמות וחוקי מענה בשאלונים מותאמים - תשע"ז
מפמ"ר - צביקה אריכא
 

התאמות:

בכל השאלונים בכתב יש את כל ההתאמות הקיימות (כגון: הארכת זמן, שיעתוק ועוד), להוציא בחינה בע"פ.

 

טבלה מרוכזת לשאלונים שבהם קיימים וחוקי מענה:

 

מס' יח"ל

שאלונים בכתב עם חוקי מענה

שאלונים בע"פ ללא חוקי מענה

שאלון ראשי

שאלוני התכנית הישנה

5

036201

036002

036003

036018

917553

917554

917555

917450

3

036001

036008

036300

1

036101

 

 

שאלוני רפורמה

5

036381

036282

036376

036386

036382

036580

 

פירוט חוקי מענה לפי שאלונים - שאלוני התכנית הישנה:

1 יח"ל - 036101

חוקי מענה ב"מערכות טכנולוגיות"

יש לענות על 2 שאלות, שאלה אחת מכל נושא (תלמיד רגיל עונה על 3 שאלות משלושה נושאים שונים).

חוקי מענה בפעימ"ה

יש לענות על 2 שאלות, שאלה אחת מכל נושא (תלמיד רגיל עונה על 3 שאלות משני נושאים שונים, לפחות)

 

3 יח"ל- ראשי: 036300

שאלון בכתב-036001
יש לענות על 3 שאלות, שאלה מכל פרק (תלמיד עונה על 5 שאלות, שאלה אחת לפחות מכל פרק)

אין חוקי מענה לבחינת המעבדה: שאלון בע"פ – 036008

 

5 יח"ל - ראשי: 917450

שאלונים בכתב:
מכניקה אופטיקה וגלים (שאלון חדש מ-2012) - 036201
חשמל (סמל שאלון חדש מ-2012) - 036002
קרינה וחומר (סמל שאלון חדש מ-2014) - 036003

 

חוקי מענה בשאלון 036201

בפרק הראשון, מכניקה – יש לענות על 2 שאלות מתוך 5 (נבחן רגיל עונה על 3 שאלות מתוך 5).
בפרק השני, אופטיקה וגלים – יש לענות על 2 שאלות מתוך 3 שאלות (כמו נבחן רגיל) אולם, בכל שאלה יש לענות על כל הסעיפים מלבד הסעיף האחרון (אין אפשרות לבחור איזה סעיפים).

 

חוקי מענה בשאלון 036002
יש לענות על 2 שאלות מתוך 5 (נבחן רגיל עונה על 3 שאלות מתוך 5).

 

חוקי מענה בשאלון 036003
יש לענות על 2 שאלות מתוך 5 (נבחן רגיל עונה על 3 שאלות מתוך 5).

 

אין חוקי מענה לשאלוני המעבדה והפרויקטים:
שאלון פרויקט בע"פ: 036018,
שאלון מעבדה בע"פ: 917553,
שאלוני מעבדה בכתב: 917554, 917555 (לתלמידי משנה).

 

פירוט חוקי מענה לפי שאלונים - שאלוני הרפורמה:

5 יח"ל - ראשי: 036580
השאלונים בכתב הם:
מכניקה ואלקטרומגנטיות – 036381.
קרינה וחומר (לתלמידי משנה) – 036282.

 

חוקי מענה בשאלון 036381
במבחן שלושה פרקים ויש לענות על 4 שאלות באופן הבא (נבחן רגיל עונה על 5 שאלות):
בפרק הראשון – מכניקה, יש 3 שאלות.
-  על הנבחן לענות על שאלה אחת או שתי שאלות.
 (נבחן רגיל עונה על 2 שאלות מתוך 3 השאלות שבפרק).


בפרק השני – אלקטרומגנטיות, יש 3 שאלות.
-   על הנבחן לענות על שאלה אחת או שתי שאלות.
 (נבחן רגיל עונה על 2 שאלות מתוך 3 השאלות שבפרק).

 

בפרק השלישי – נושאי השלמה יש 3 שאלות.
-  על הנבחן לענות על שאלה אחת (כמו נבחן רגיל).


לסיכום:
יש לענות על 3 שאלות משני הפרקים הראשונים:
או שאלה אחת מהפרק הראשון ושתי שאלות מהפרק השני, או 2 שאלות מהפרק הראשון ושאלה אחת מהפרק השני.


 

חוקי מענה בשאלון 036282
יש לענות על 2 שאלות מתוך 5 (נבחן רגיל עונה על 3 שאלות מתוך 5).

 

אין חוקי מענה לשאלוני המעבדה:
שאלון מעבדה בע"פ: 036376,
שאלוני מעבדה בכתב: 036386, 036382 (לתלמידי משנה).

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/03/2017