education - חינוך המזכירות הפדגוגית
 
   
 
 
 
 
 
 
פרסום קול קורא במוזיקה - "מודל מוזיקלי יישובי למגזר הערבי והבדואי" לשנה"ל תשע"ח
קול קורא מס' 8038 בפורטל מרכבה בתוקף מיום 10.7.17 ועד ליום 18.8.17
 

כחלק מיישום החלטת ממשלה מס' 922 מיום 30/12/15 ,
מבקש משרד החינוך לתקצב רשויות מקומיות ערביות, הנכללות ב"ישובי התכנית המורחבת", כהגדרתם בהחלטת הממשלה האמורה, (ישובים מוסלמים, נוצרים, בדואים),
הפיקוח על החינוך המוסיקלי שבמזכירות הפדגוגית מעוניין לתקצב רשויות במגזר הערבי בארץ והבדואי שבמחוז דרום  תוך מתן דגש על מקצוע הנגינה.
מקצוע הנגינה יתבסס על כלי קשת וכלי נשיפה מן המסורת המוסיקלית המערבית וכלים ומן המסורת המוסיקלית הערבית ויוביל להקמת אנסמבלים בית ספריים ייצוגיים ומאוחר יותר להקמת תזמורת ברשות.

 

הנחיות כלליות לבקשת הקצאת תקציב

הגשת הבקשה תעשה באמצעות מערכת מרכבה עד ליום 18.8.17

חובה לצרף את המסמכים הבאים:

  1. טופס 149 – דוח ביצוע לשנה"ל תשעז
  2. טופס 150 – מכתב בקשה והנמקה  - חתום דיגיטאלית ע"י מורשה חתימה
  3. הזנת טופס בקשה - יש להגיש בקובץ אקסל פתוח (לא pdf) חתום דיגיטאלית
  4. כתב התחייבות רשות

חובה לשלוח עותק נוסף - דוא"ל  y-noam@bezeqint.net

 

התקצוב יהיה לפי הקריטריונים והטפסים המפורטים באתר המזכירות הפדגוגית האמור. ובהתאם להחלטות ועדת ההקצבות במשרד. אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב לגובה התקציב אשר כפוף לאישור תקציב המדינה.

 

  • בשאלות פדגוגיות יש לפנות:

      -     למר יעקובי נועם
            מדריך מרכז מודל יישובי
            טל' נייד - 052-2805628
            דוא"ל  y-noam@bezeqint.net


 

      -     למר תייסיר חדאד ממונה (פיתוח תכ"ל בחינוך הערבי)חברה ורוח
            טל נייד - 050-6282878
            דוא"ל taissirha@education.gov.il


 

  •  בשאלות תקציביות ליפית אזולאי - טל- 02-5602156, בימים ב, ד' בשעות 10:00-13:00

 

  • שאלות בנושא פורטל תמיכות מרכבה - טל:02-5012443
     

תבחינים מודל מוזיקלי יישובי לרשויות במגזר הערבי והבדואי (בתי"ס יסודיים -קבוצות קטנות) תשע"ח

 תבחינים מודל מוסיקלי יסודיים - תשע"ח (קבוצות קטנות)

 טופס בקשת הצעה יסודי קטנות - תשע"ח

כתב התחייבות רשות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/03/2018  

עדכוני rss