education - חינוך המזכירות הפדגוגית
 
   
 
 
 
 
 
 
פרסום קול קורא במוזיקה - "מודל מוזיקלי יישובי" לשנה"ל תשע"ח
קול קורא מס' 8037  בפורטל מרכבה בתוקף מיום 10.7.2017 ועד ליום 18.8.2017
 

המזכירות הפדגוגית, באמצעות הפיקוח על המוזיקה, מעוניינת לתקצב רשויות, שבשטח שיפוטן בתי ספר (יסודיים וחטיבות ביניים), המקיימים תכנית לחינוך מוזיקלי תוך מתן דגש על מקצוע הנגינה. לימוד מקצוע הנגינה יתבסס על כלי קשת וכלי נשיפה ויוביל להקמת תזמורות בית ספריות ומאוחר יותר לתזמורת עירונית.

א. חלוקת התקציב

חלוקת התקציב תהיה כדלקמן:

 1. 70% מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות עבור בתי הספר היסודיים-קבוצות קטנות, בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר.
 2. 10% מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות עבור בתי הספר היסודיים -קבוצות גדולות, בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר.
 3. 20% מהתקציב בתקנה יוקצה לרשויות עבור חטיבות הביניים, בהתאם לקריטריונים המפורסמים באתר.
 4. הערה: במידה ויוותר עודף תקציבי באחד מהסעיפים הרשומים לעיל, ליחידה תשמר הזכות לנייד את העודף לסעיפים האחרים לפי שיקולה הבלעדי.

התקצוב יהיה לפי הקריטריונים והטפסים המפורטים באתר המזכירות הפדגוגית האמור. ובהתאם להחלטות ועדת ההקצבות במשרד. אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב לגובה התקציב אשר כפוף לאישור תקציב המדינה.

 

 

ב. הנחיות כלליות לבקשת הקצאת תקציב

הגשת הבקשה תעשה באמצעות מערכת מרכבה עד ליום 18.8.2017


על הרשויות להגיש במרכבה בקשות נפרדות עבור כל שכבת גיל (יסודי/ חט"ב).


לא תאושר ע"י החשבות בקשה אחת, המכילה שתי סוגי קבוצות (קבוצות קטנות וחט"ב)

 

חובה לצרף את המסמכים הבאים:

 1. טופס 149 (דוח ביצוע לשנה"ל תשעז)
 2. טופס 150 – מכתב בקשה והנמקה  - חתום דיגיטאלית ע"י מורשה חתימה (טופס מרכבה)
 3. הזנת טופס בקשה (בהתאם לסוג הקבוצות) + הצעת תקציב - יש להגיש בקובץ אקסל פתוח (לא pdf) חתום דיגיטאלית
 4. כתב התחייבות הרשות (בגין תשלום מקדמה)

חובה לשלוח עותק נוסף למר נועם יעקובי  דוא"ל  y-noam@bezeqint.net

 

 • בשאלות פדגוגיות יש לפנות למר יעקובי נועם  מדריך מרכז מודל יישובי
  טל' נייד - 052-2805628
 • בשאלות תקציביות ליפית אזולאי - טל- 02-5602156, בימים ב, ה' בשעות 10:00-13:00
 • שאלות בנושא פורטל תמיכות מרכבה - טל:02-5012443

 

התקצוב יהיה לפי הקריטריונים והטפסים המפורטים באתר המזכירות הפדגוגית האמור. ובהתאם להחלטות ועדת ההקצבות במשרד. אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב לגובה התקציב אשר כפוף לאישור תקציב המדינה. 

 

 

תבחינים מודל מוזיקלי יישובי לבתי"ס יסודיים (קבוצות קטנות)

 תבחינים מודל מוסיקלי, יסודיים - תשע"ח (קבוצות קטנות)

 טופס בקשת הצעה יסודי, קבוצות קטנות - תשע"ח

 כתב התחייבות רשות

 

 

תבחינים מודל מוזיקלי יישובי לבתי"ס יסודיים (קבוצות גדולות)

 תבחינים מודל מוסיקלי, יסודיים - תשע"ח (קבוצות גדולות)

 טופס בקשת הצעה יסודי, קבוצות גדולות - תשע"ח

 נספח תקציבי - תשע"ח

כתב התחייבות רשות

תבחינים מודל מוזיקלי יישובי לחט"ב

 תבחינים מודל מוסיקלי יישובי, חט"ב - תשע"ח

 טופס בקשת הצעה, חט"ב - תשע"ח

 נספח תקציבי - תשע"ח

כתב התחייבות רשות

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/03/2018  

עדכוני rss