education - חינוך המזכירות הפדגוגית
 
   
 
 
 
 
 
 
קול קורא להקצאת שעות תגבור לשנת הלימודים תשע"ח
תוקף מיום שלישי 11/7/17 ועד יום ראשון   30/07/17          
 

מלבד מקצועות 'רוח וחברה', ומקצוע 'הבעה' שלהם הוארך תוקף ההגשה עד ליום ראשון,  20/08/17

לאחר תאריך זה ייסגר הקול קורא ולא תתאפשר הגשת בקשות .

  
בקול קורא זה מקצה המזכירות הפדגוגית שעות תגבור לבתי הספר העל יסודיים בתחומי הדעת השונים ליישום יעדי המשרד הבאים:

  1. קידום הלמידה המשמעותית שתוביל להישגים לימודיים בדגש על תפקודי הלומד המותאמים למאה ה-21: שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, פיתוח מיומנויות  חשיבה וחקר
  2. הקניית כלים ללמידה ולהישגים, למימוש עצמי ולמצוינות
  3. שימוש במגוון דרכי הוראה, למידה והערכה כגון: למידה בדרך החקר שתוצרה עבודה כתובה, תלקיט, PBL ועוד
  4. חיזוק החינוך הערכי והמעורבות האזרחית
  5. חיזוק מעמדו ויכולתו של החינוך הציבורי לתת מענה מיטבי לכלל החברה הישראלית
    יובהר כי, הקצאת שעות התגבור במסגרת זו יוקצו אך ורק ללימודים מעבר לשעות המתוקצבות לפי מודל שכר הלימוד בחטיבות העליונות


 

לכל אחד מתחומי הדעת שלהלן מצורפים תבחינים וטופס בקשה אינטרנטי נפרד ותואם.

 

במרבית התבחינים נערכו עדכונים ושינויים לקראת תשע"ח.
נא הקפידו לקרוא את התבחינים בעיון ולבדוק האם בית ספרכם עומד בתנאי הסף, בכל אחד מן המקצועות, בטרם תשלחו את טופס הבקשה .

 

הטפסים ימולאו ע"י מנהל בית הספר בלבד וישלחו למזכירות הפדגוגית באמצעות המערכת האינטרנטית. לא יתקבלו בקשות בפקס או במייל או בדואר
 

נא הקפידו למלא את הטופס המתאים לנושא שעליו הנכם מעוניינים לבקש שעות תגבור. ציינו את פרטי הבקשה באופן מלא ומדויק. זאת, כדי למנוע תקלות ואי הבנות, שיגרמו לדחייה או פסילת הבקשה.
במידה וביה"ס ישלח כמה פעמים טופס אינטרנטי לאותו נושא, יבדק רק הטופס האחרון שהוגש, ולא הקודמים לו.
 
 

הבקשות שיתקבלו ייבדקו בהתאם לנושאים ולתבחינים המזכים בשעות תגבור וכן בכפוף לתקציב הקיים. הבקשות יובאו בפני ועדת ההקצבות שתחליט על אישור או דחית הבקשה. לאחר הדיון בוועדה תשלח הודעה למנהלי בתי הספר על החלטתה.
אין בפרסום קול קורא זה כדי להתחייב לגובה התקציב אשר כפוף לאישור תקציב המדינה.

 

בשאלות פדגוגיות יש לפנות למנהלי תחומי הדעת (מפמ''רים) ו/או למנהלי האגפים על פי אשכולות המקצועות

 

אשכול

התבחינים

טפסי הבקשה

אשכול רוח וחברה

אזרחות

אזרחות

 

גיאוגרפיה - אדם וסביבה

גיאוגרפיה – אדם וסביבה

 

ספרות בחינוך הממלכתי

ספרות ממלכתי

 

ספרות בחינוך הממלכתי דתי

ספרות מממלכתי דתי

 

היסטוריה ממלכתי וממ"ד

היסטוריה ממלכתי וממ"ד

 

חינוך פיננסי

חינוך פיננסי

 

חינוך אזרחי דמוקרטי וחיים משותפים

חינוך אזרחי דמוקרטי וחיים משותפים

 

שיח ושיג

שיח ושיג

 

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 

כיתות עירוניות ועל אזוריות להסטוריה ספרות ואזרחות

כיתות עירוניות ועל אזוריות להסטוריה ספרות ואזרחות

אשכול מורשת

מקצועות היהדות 5 יח"ל

תושב"ע ומשפט עברי

מחשבת ישראל

תנ"ך

אשכול מדעים

מדע וטכנולוגיה לכל (מוט"ל)

מדע וטכנולוגיה לכל (מוט"ל)

 

כימיה

כימיה

 

ביולוגיה

ביולוגיה

 

פיזיקה

פיזיקה

אשכול שפות

צרפתית

צרפתית

 

אידיש

אידיש

 

השפה הערבית

השפה הערבית

 

עולם הערבים והאסלאם

עולם הערבים והאיסלאם

 

מיזם בהבעה עברית

מיזם בהבעה עברית

 

 

 שם

תחום דעת

טלפון

אשכול שפות

 

 

משה זעפרני

ראש אשכול שפות

050-6283206

סיגלית שושן

ערבית ואסלאם

050-6282831

דוריס עובדיה

צרפתית

050-5655691

תומר בוזמן

הבעה עברית

052-3716151

דבורה קאסמאן

אידיש

058-6251019

אשכול חברה ורוח

 

 

אלירז קראוס

ראש אשכול חברה ורוח

כיתות עירוניות ועל איזוריות

050-6280244

יעל גוראון

אזרחות

052-8366022

ד"ר שלמה הרציג

ספרות ממלכתי

050-6282995

ד"ר טלי יניב

ספרות ממ"ד

050-6288912

פרידמן דנה

חינוך אזרחי דמוקרטי וחיים משותפים, חינוך פיננסי, שיח ושיג

050-6289268

ד"ר אורנה כץ אתר

היסטוריה ממלכתי

050-6282707

בלהה גליקסברג

היסטוריה ממ"ד

050-6282363

פנינה גזית

גאוגרפיה-אדם וסביבה

050-7362737

ד"ר אפרת זילבר

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

050-7362631

אשכול מורשת

 

 

צילה מירון- אילן

ראש אשכול מורשת
ומפמ"ר מחשבת ישראל

050-6282177

יוספה משולם

תושב"ע ממלכתי

050-6289254

ענת צידון

תנ"ך

054-5317759

אשכול מדעים

 

 

ד"ר גילמור קשת מאור

ראש אשכול מדעים

054-2118788

ד"ר מיכל נחשון

מדע וטכנולוגיה לכל-מוט"ב

050-6282451

ד"ר דורית  טייטלבאום

כימיה

050-6200288

ד"ר אירית שדה

ביולוגיה

050-6280234

ד"ר צביקה אריכא

פיסיקה

050-6289255

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/03/2018  

עדכוני rss