education - חינוך יום הזיכרון ליצחק רבין
 
   
 
 
 
 
 
 
חיים בחברה דמוקרטית
מכנים משותפים בחברה הישראלית
 

שכבת גיל: על-יסודי

 

עורכ/ים: טובה צור, גילי דנה

מתוך: הידברות (פרק ג')   

הוצאה: מינהל חברה ונוער  

שנה: 1996

 

תקציר:

ההפעלות בתוכנית יוצרות רצף תהליכי חינוכי המאפשר לראות בקונפליקטים ובחילוקי הדעות חלק טבעי ביחסים בין בני אדם ובין קבוצות שונות בחברה. בתוכנית עוסקת

בדרכים לניהול ויכוח פוליטי ברשות הרבים על פי עקרונות המשטר הדמוקרטי. היא מדגישה את הסכנות הנשקפות לקיומה של מדינת ישראל עקב שימוש בדרכי מחאה בלתי לגיטימיות. בתוכנית נעשה ניסיון לחשוף מכנים משותפים בחברה הישראלית כבסיס להרגשת שייכות ושותפות. הידברות בין אנשים שאמונותיהם ודעותיהם שונות אינה דבר מובן מאליו ולכן מציעה התוכנית לימוד ותרגול של מיומנויות שונות ליצירת גשר של הידברות.

 

מטרות הפעילות:

1. הכרת הקונפליקט כמרכיב בחיינו.

2. מציאת דרכים להידברות ולניהול שיח.

3. גבולות המחאה.

4. הכרת הקונצנזוס ונושאים מוסכמים בחברה הישראלית

 

מטרות הוראה לעל-יסודי

מתוך "להיות אזרחים בישראל":

 1. פיתוח זיקה ומחויבות למדינת ישראל
 2. הכרה בהיות מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. טיפוח זהות אזרחית משותפת לצד שמירת הזהויות הלאומיות הייחודיות של הקבוצות השונות בחברה הישראלית
 3. הכרה בפלורליזם ובסובלנות כערכי יסוד בחברה דמוקרטית
 4. הכרה בלגיטימיות של הבדלי השקפה בשאלות יסוד בחברה הישראלית
 5. הכרה קיומן של קבוצות שונות מבחינה לאומית ותרבותית, עדתית ודתית בתוך החברה הישראלית.

 6. הכרה בכבוד האדם וחירותו ובעקרונות השוויון והצדק החברתי כערכי יסוד בחברה ובמדינה.

 7. כיבוד החוק ושמירה על זכויות האדם והאזרח.

 8. טיפוח סובלנות כלפי הזולת, פתיחות וכבוד הדדי ליחידים ולקבוצות שונות, עידוד שיח ביניהם והכרה בחשיבותו של יישוב מחלוקת בדרכי שלום.

 9. טיפוח מעורבות ואחריות חברתית ואזרחית

   

מהלך הפעילות:

 מכנים משותפים בחברה הישראלית

 

 
    תאריך עדכון אחרון:  01/06/2012    

עדכוני rss