education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חוזר מפמ"ר: מפעל 'סופר-אורח' בשנת הלימודים תשע"ד
 

לכבוד        
מנהלות/ים, רכזות/י ספרות, מורות/ים לספרות וספרניות/ים בתי הספר

 

שלום רב,

 

מפעל 'סופר-אורח' נועד לטפח את אהבת הקריאה ולהעמיק את הקשר עם יצירה ויוצרה באמצעות מפגשי תלמידים עם סופרים ומשוררים. המפעל הוא פרי יוזמה משותפת של הפיקוח על הוראת ספרות במשרד החינוך בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי ושל המחלקה לספרות במשרד התרבות והספורט.

 

מפעל "סופר-אורח" יחל את פעילותו בבתי הספר בחודשים נובמבר-דצמבר 2013 ויימשך עד תום שנת הלימודים.

 

בשנת הלימודים תשע"ד מוזמנים בתי הספר להפגיש את תלמידיהם עם אחד מהיוצרים הבאים:

בתי הספר היסודיים:

אורית רז, רונית לוינשטיין, רונית חכם, גליה עוז, נורית זרחי, ציפי שחרור, עינת יקיר, איריס ארגמן, זהבה קור, משה גרנות, שוהם סמיט, חנה בר, עמלה עינת.

בתי הספר העל-יסודיים (חט"ב וחט"ע):

שרה שילה, אורלי קסטל בלום, סמי ברדוגו, מירון איזיקסון, אסתי חיים, אפרת מישורי, אליעז כהן, משה אוחיון, יעקב ברזילי, מואיז בן הראש, אילן שיינפלד, אשר קרביץ, אמיר אור, עדי עסיס.

 

בתי הספר שיכנסו לתכנית 'מפעל סופר אורח', יבחרו את הסופר/המשורר שעמו הם מעוניינים להפגיש את תלמידיהם מתוך רשימה זו.

 

בפועל ניתן להיפגש רק עם יוצר אחד בלבד, אך יש לרשום בטופס הבקשה שלושה שמות על-פי סדר העדיפויות. 

 

אנו נעשה כמיטב יכולתנו לאפשר לתלמידיכם מפגש עם אחד היוצרים שבחרתם. עדיפות תינתן לבתי ספר בעלי מדד טיפוח גבוה, וכן לבתי ספר שתלמידיהם לא זכו למפגש עם סופר-אורח בשנים האחרונות.


 

הפיקוח על הוראת ספרות יודיע לביה"ס על כניסתו למפעל 'סופר אורח' ואת שם היוצר ופרטי ההתקשרות עמו. לאחר קבלת ההודעה ייצרו בתי הספר קשר טלפוני  עם הסופר/המשורר ויתאמו עמו מועד למפגש ויסכמו ביניהם את הנושאים שיידונו לקראת המפגש ובמפגש עצמו. התקופה שעד למפגש תנוצל לקריאה ביצירותיו של הסופר/המשורר על ידי התלמידים וכן לפעילות לימודית-יצירתית סביבן, זאת על מנת שהמפגש יהיה משמעותי ככל האפשר.

 

בכל מפגש בבתי הספר היסודיים ייפגש הסופר לשיחה עם שלוש קבוצות תלמידים שונות (עד 80 תלמידים בקבוצה). משך כל  שיחה הוא 45 דקות (שעה אקדמית). חלה חובת הפסקה של רבע שעה לפחות בין שיחה לשיחה. 

 

בכל מפגש בבתי הספר העל-יסודיים ייפגש הסופר לשיחה עם שתי קבוצות תלמידים שונות (עד 80 תלמידים בקבוצה). משך כל  שיחה הוא שעה ומחצה. חלה חובת הפסקה של רבע שעה לפחות בין שיחה לשיחה. הביקור כולל 2 שיחות.

 

 

המפגשים ימומנו על ידי משרד החינוך אולם בתי הספר יישאו בהוצאות הנסיעה של הסופר/ת בהתאם לתקנון המפעל.

 

בתי הספר המעוניינים להפגיש את תלמידיהם עם אחד היוצרים המשתתפים במפעל 'סופר-אורח' בשנת הלימודים תשע"ד ימלאו את טופס הבקשה להצטרפות למפעל 'סופר אורח'. 

 

הרישום יערך באמצעות טופס מקוון בלבד. שימו- לב, לא יתקבלו טפסים שיישלחו בדואר, או בפקס.

 

 

מועד אחרון להגשת הבקשות: יום א', כ"א כסלו תשע"ד, 24.11.13.
לאחר מועד זה תיסגר ההרשמה.

 

בברכה,

 

ד"ר שלמה הרציג                                        ד"ר טלי יניב
מפמ"ר ספרות בחינוך הממלכתי                   מפמ"ר ספרות בחינוך הממ"ד

 

להלן קישורים בנושא:

 תקנון מפעל סופר אורח

 טופס התחייבות לסופרים המשתתפים במפעל סופר-אורח תשע"ד

 טופס הצגת מועמדות למפעל סופר - אורח תשע"ד

 קריטריונים איכותניים לבחירה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/11/2013