education - חינוך הפיקוח על הוראת ספרות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חוזר מפמ"ר: מפעל 'סופר-אורח' לשנה"ל תשע"ז
 


 

 

לכבוד        
מנהלות/ים, רכזות/י ספרות, מורות/ים לספרות וספרניות/ים בתי הספר

שלום רב,

 

מפעל 'סופר-אורח' נועד לטפח את אהבת הקריאה ולהעמיק את הקשר עם יצירה ויוצרה באמצעות מפגשי תלמידים עם סופרים ומשוררים. המפעל הוא פרי יוזמה משותפת של הפיקוח על הוראת ספרות במשרד החינוך בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי-דתי ושל המחלקה לספרות במשרד התרבות והספורט.

 

מפעל "סופר-אורח" יחל את פעילותו בבתי הספר בשנת הלימודים תשע"ז, ויימשך עד תום שנת הלימודים.

בשנת הלימודים תשע"ז מוזמנים בתי הספר להפגיש את תלמידיהם עם אחד מהיוצרים הבאים:

בתי הספר היסודיים:


 

בתי הספר העל-יסודיים (חט"ב וחט"ע):


(לחטיבות הביניים ניתנת האפשרות לבחור סופרים גם מבתי הספר היסודיים).


בתי הספר שיכנסו לתכנית 'מפעל סופר אורח', יבחרו את הסופר/המשורר שעמו הם מעוניינים להפגיש את תלמידיהם מתוך רשימה זו.

בפועל ניתן להיפגש רק עם יוצר אחד בלבד, אך יש לרשום בטופס הבקשה שלושה שמות על-פי סדר העדיפויות. (הפיקוח על הוראת ספרות יעשה כמיטב יכולתו לשבץ את אחד מהיוצרים, בהתאם לבחירתכם ולסדר העדיפויות).

  • מידע אודות הסופרים והמשוררים המשתתפים במפעל (קורות חיים, ספרים פרי עטם, פרסומים וניסיון במפגשים עם ילדים ובני נוער) מפורסם באתר 'חדר המורים לספרות'; 
  • תקנון מפעל סופר-אורח (הנכם מתבקשים לעיין בו שוב);

 

ההשתתפות במפעל 'סופר אורח' מוגבלת למספר מסוים של בתי ספר, בהתאם לתקציב. עדיפות תינתן לבתי ספר בעלי מדד טיפוח גבוה, וכן לבתי ספר שתלמידיהם לא זכו למפגש עם סופר-אורח בשנים האחרונות.


 

הפיקוח על הוראת ספרות יודיע לביה"ס על כניסתו למפעל 'סופר אורח' ואת שם היוצר ופרטי ההתקשרות עמו. לאחר קבלת ההודעה ייצרו בתי הספר קשר טלפוני  עם הסופר/המשורר ויתאמו עמו מועד למפגש ויסכמו ביניהם את הנושאים שיידונו לקראת המפגש ובמפגש עצמו. התקופה שעד למפגש תנוצל לקריאה ביצירותיו של הסופר/המשורר על ידי התלמידים וכן לפעילות לימודית-יצירתית סביבן, זאת על מנת שהמפגש יהיה משמעותי ככל האפשר.

בכל מפגש בבתי הספר היסודיים ייפגש הסופר לשיחה עם שלוש קבוצות תלמידים שונות (עד 80 תלמידים בקבוצה). משך כל  שיחה הוא 45 דקות (שעה אקדמית). חלה חובת הפסקה של רבע שעה לפחות בין שיחה לשיחה. 

 

בכל מפגש בבתי הספר העל-יסודיים ייפגש הסופר לשיחה עם שתי קבוצות תלמידים שונות (עד 80 תלמידים בקבוצה). משך כל שיחה הוא שעה ומחצה. חלה חובת הפסקה של רבע שעה לפחות בין שיחה לשיחה. הביקור כולל 2 שיחות.

המפגשים עם הסופרים ימומנו על ידי משרד החינוך.

בתי הספר יישאו בהוצאות הנסיעה של הסופר/ת בהתאם לתקנון המפעל.

בתי הספר המעוניינים להפגיש את תלמידיהם עם אחד היוצרים המשתתפים במפעל 'סופר-אורח' בשנת הלימודים תשע"ז ימלאו את טופס הבקשה להצטרפות למפעל 'סופר אורח'. 

 

הרישום יערך באמצעות טופס מקוון בלבדשימו לב, לא יתקבלו טפסים שיישלחו בדואר, או בפקס.

 

לכניסה לשאלון ההרשמה למפעל 'סופר אורח' תשע"ז

 

 מועד אחרון להגשת הבקשות: ז' בתשרי תשע"ז, 9 באוקטובר 2016.


לאחר מועד זה תיסגר ההרשמה.

 

בברכת שנה טובה, שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

 

ד"ר שלמה הרציג                                        ד"ר טלי יניב
מפמ"ר ספרות בחינוך הממלכתי                   מפמ"ר ספרות בחינוך הממ"ד


 

  תקנון מפעל סופר אורח  

 

 

  קישור אל פרטי המכרז לסופרים ולמשוררים באתר מינהל הרכש הממשלתי

 

  קישור אל פרטי המכרז לסופרים ולמשוררים באתר  אגף רכש מכרזים והתקשרויות

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2016