education - חינוך הפיקוח על הוראת ספרות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים בספרות לחטיבות הביניים, החל משנת הלימודים תשע"ה ואילך
 

רציונל:

במסמך שלפניכם מפורטת תכנית הלימודים בספרות לחטיבות הביניים בחינוך הממלכתי והכללי, המותאמת לרפורמת הלמידה המשמעותית.

תכנית זו מבוססת על "תכנית הלימודים בספרות לבית הספר העל-יסודי הממלכתי והכללי, כיתות ז'-י"ב, תשס"ז" ומחליפה אותה. התכנית המותאמת למדיניות רפורמת הלמידה המשמעותית שמוביל משרד החינוך, מוצאת את ביטויה במסמך בשני היבטים:


1. הלימה של תכנית הלימודים בספרות למספר שעות ההוראה בפועל. מהלך זה מצמצם אמנם את מספר היצירות הנלמדות, אך הוא מאפשר למורים ולתלמידים תהליכי הוראה-למידה מעמיקים ומשמעותיים יותר. 

 

2. חלוקת התכנית על פי מתווה של 70% לימודי חובה ו- 30% לימודי בחירה והעמקה. חלוקה זו תעשה על בסיס ההבחנה בין הידע והמיומנויות[1] ההכרחיים בלימודי הספרות לבין מגמת ההרחבה וההעמקה. לשון אחר, אותן יצירות ומיומנויות שוועדת המקצוע רואה בהן את בסיס הידע של הוראת הספרות (בדרך כלל מדובר ביוצרים קנוניים וביצירות קלאסיות) יהוו את חלק החובה בתכנית (70%). בצדן יורחבו ויועמקו לימודי הספרות בדרכים מגוונות (חלק הבחירה – 30%).

 

ההנחה שבבסיס תכנית הלימודים המותאמת לחטיבת הביניים, היא שישנם בתי ספר המלמדים ספרות לאורך שלוש שנים (2 ש"ש בכל שנה), וישנם כאלו הפורשים את לימודי הספרות על פני שנתיים (3 ש"ש בכל שנה). אי לכך מאורגנת מחדש התכנית על פי הז'אנרים השונים, תוך הבחנה בין יוצרי חובה ליוצרי בחירה, ולא על פי שכבות הגיל השונות (כפי שהיה עד כה). עם זאת, נכתבה המלצה ליד כל יוצר חובה ויצירות חובה באיזו שכבת גיל ללמדם. על בתי הספר להקפיד ללמד את יוצרי החובה ויצירות החובה.


החלוקה דלעיל מזמנת לבתיה"ס אפשרות ליצור דגמים ייחודיים להוראת ספרות (כגון: הוראה סביב נושאים / ז'אנרים / יוצרים). אפשרות נוספת היא ליצור יחידות הוראה רב-תחומיות (למשל, ספרות-אמנות, ספרות-תיאטרון, ספרות-היסטוריה ועוד). מומלץ להיעזר במדריכה המחוזית להוראת ספרות בבניית  יחידת ההוראה הייחודית. התקווה היא שמהלכים אלו יזמנו גיוון בדרכי ההוראה-למידה-הערכה; מתן מענה נוסף לשונות התלמידים; אפשרויות בחירה בין הוראה ז'אנרית להוראה תמאטית ושילוב חדשנות ויצירתיות בהוראה. 


חשיבות מיוחדת יש בתכנית להקניית הרגלי קריאה בחט"ב. הפיקוח על הוראת הספרות בשיתוף המחוזות, מפעיל את תכנית "שמחת הקריאה" לעידוד הקריאה בחטיבות הביניים –  מתוך מטרה ארוכת טווח להגביר בתלמידים את ההנעה לקריאת ספרים ואת ההנאה מהם, ולהפוך את בתי הספר לקהילות קוראות. החל משנת הלימודים תשע"ה התכנית הופכת להיות תכנית חובה בכל חטיבות הביניים. וראו גם פירוט במסמך מתנ"ה. תהליכי ההוראה-למידה וכן הערכת הקריאה החופשית יערכו על ידי מורי בית הספר בהסתמך על פעילויות כגון: יומן מסע קריאה המתעד את הרשמים והמחשבות בזמן הקריאה; דיון קבוצתי בספר שנבחר לקריאה על ידי כמה תלמידים; המלצה מנומקת שתוצג בפני הכיתה בעל פה או על גבי עיתון קיר המיועד לכך, ועוד. וראו התייחסות לדרכי הערכה אלטרנטיביות במבוא לתכנה"ל בספרות.

 

  תכנית הלימודים בספרות לחטיבות הביניים, תשע"ה ואילך

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/07/2017