education - חינוך הפיקוח על הוראת ספרות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים לחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה ואילך
התכנית מותאמת לרפורמת 'הלמידה המשמעותית'
 

במסמך המצורף למטה, מצויות תכניות הלימודים לחטיבה העליונה בספרות כשהן מותאמות למדיניות הלמידה המשמעותית שמוביל משרד החינוך. מדיניות הלמידה המשמעותית מוצאת את ביטויה במסמך זה בשני היבטים:

  1. התאמה של תכנית הלימודים הבית ספרית למספר שעות ההוראה בפועל. מהלך זה מצמצם אמנם את מספר היצירות הנלמדות לבגרות (ובכלל), אך הוא מאפשר למידה מעמיקה ומשמעותית יותר עבור התלמידים.


  2. חלוקת התכנית על פי המתווה של 70% - 30%. קרי, חלקה הארי של התכנית , ליבה ומיומנויות להיבחנות משותפת יוערך בבחינת בגרות חיצונית (70%), והחלק הנוסף פרקי הרחבה והעמקה     (30%) יוערך על ידי מורי בית הספר במגוון דרכי הערכה (הערכה פנימית).

ההיגיון העומד בבסיס התכנית הוא פשוט ובהיר. אותן יצירות ומיומנויות שוועדת המקצוע רואה בהן את בסיס הידע של הוראת הספרות (בדרך כלל מדובר ביוצרים קנוניים וביצירות קלאסיות) יהוו את הקורפוס המרכזי שראוי להיות מוערך בהערכה חיצונית. ואילו יוצרים ויצירות צעירים, שמן הסתם קרובים הם יותר לעולמם של התלמידים, יזכו אף הם בלמידה משמעותית, אך הוראתם ודרכי הערכתם תהיינה גמישות יותר.

 

כך למשל, בפרק 'שירה': על שירת ימי הביניים, שירי ביאליק ושירי המשוררים מן המחצית הראשונה של המאה ה-20, ייבחנו התלמידים בבחינת בגרות. ואילו על שירי המשוררים מן המחצית השנייה של המאה ה-20 תתקיימנה, כאמור, דרכי הערכה חופשיות ויצירתיות יותר, המזמנות גם למידה בינתחומית.

 

זאת ועוד, החלוקה דלעיל מאפשרת הבחנה בין רומן קלאסי שילמד בכיתה באופן אינטנסיבי, לבין ספרי הקריאה בהם יעסקו התלמידים באופן אקסטנסיבי. אין מדובר בהבחנה טכנית גרידא, אלא במהלך שיש בו היכרות מעמיקה עם ז'אנר ספרותי מרכזי ועם המיומנויות הכרוכות בלמידתו, מחד גיסא, וזריקת עידוד לתרבות הפנאי של התלמידים והעשרת עולמם הרגשי והקוגניטיבי, מאידך גיסא.

 

עם זאת, ובכדי שלא לקבע תכנית הבחנות שמרנית מדי, החליטה הועדה לאפשר למורי הספרות, בחירה בתחום הדרמה. המורה לספרות תוכל לבחור איזה משני המחזות שחובה ללמדם ברמת הבסיס – מחזה קלאסי ומחזה מודרני – ייכלל בבחינת הבגרות ואיזה יוערך בהערכה בית ספרית.

 

התקווה היא שמהלכים אלו יזמנו גיוון בדרכי ההוראה-למידה-הערכה; מתן מענה נוסף לשונות התלמידים; אפשרויות בחירה בין הוראה ז'אנרית להוראה תמאטית ועוד.

 

תכנית ההלימה המוצגת לפניכם בנויה על בסיס תכנית הלימודים בספרות הקבועה. כל החלקים שהוסרו מן התכנית במסגרת הצורך בהלימה לשעות ההוראה מסומנים בצבע וורוד. החלקים שיועברו להערכה בית ספרית (30%) מסומנים בצבע ירוק. החלקים שיוערכו בהערכה חיצונית אינם מסומנים בצבע (70%).


   תכנית הלימודים  בספרות, החל משנה"ל תשע"ה ואילך 

 

 

תכנית הלימודים לנבחנים אקסטרניים

כניסה לפרטים על תכנית הלימודים לנבחנים אקסטרניים

לנבחני משנה הלומדים באופן עצמאי, מומלץ להיעזר בתכניות הלימודים של האקסטרנים.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/05/2017