education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שבעים שנה למדינה
 

 

שבעים שנה למדינת ישראל – יצירות ספרות וחומרי הוראה

 

בשנה"ל תשע"ח יציין משרד החינוך שבעים שנה לקיומה של מדינת ישראל.

הפיקוח על הוראת ספרות פונה אל המורות והמורים לספרות בבקשה לשלב בתכניות הלימודים הבית ספריות יצירות שיש בהן משום ביטוי לנושא. בטבלה המצורפת בקובץ להלן תמצאו קישור ליחידות הוראה ולרשימת יצירות מתאימות. למותר לציין, שאלה הן דוגמאות בלבד והמורות מזומנות לבחור ביצירות אחרות מתוך תכנה"ל המתאימות לציון שבעים שנה למדינת ישראל.

 

  שבעים שנה למדינת ישראל

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/03/2018