education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הערכה בית ספרית (30%) ולמידה משמעותית
                                                        
 

'גם למראה נושן יש רגע של הולדת'

תכנית הלימודים בספרות, בעידן הלמידה המשמעותית, מעמידה בראש את ההיבטים החווייתיים - הריגושיים והאינטלקטואליים - שבכוחה של יצירת ספרות להעניק לקוראיה.

 

pdf  הוראת ספרות ולמידה משמעותית

 

doc  מסמך מדיניות - הערכה בית ספרית (30%)

 

 

שימו לב, כדי למנוע עומס יתר מתלמידי כיתות י"א מומלץ שלא לרכז את כל היצירות הנלמדות במסגרת ה-30% בשנת לימודים אחת. המלצתנו היא לעבור להוראה-למידה תמאטית שהיא משמעותית יותר עבור תלמידים, מאשר הלמידה הז'אנרית, או הכרונולוגית. הוראה תמאטית תאפשר לשלב בין יצירות מתכנית ה-30% לבין יצירות מתכנית ה-70%, ולהיפך. למען הדיוק, נציין שההוראה התמאטית יכולה להתקיים לצידה של הוראה ז'אנרית / כרונולוגית, שכן, אלו היבטים חשובים המשלימים זה את זה.

 

 

 

עידוד הקריאה - תכנית 'שמחת הקריאה' עולה כיתה

 

  חוזר מפמ"ר מספר 2 - תכנית עידוד הקריאה בחטיבה העליונה של ביה"ס העל-יסודי

 

 

 

רעיונות לשילוב כלים דיגיטלים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה בספרות

 

 

 

אבני דרך ללמידה משמעותית

 

  ישראל עולה כיתה - עוברים ללמידה משמעותית באתר משרד החינוך

 

 

ספרות וערכים

אחד ההיבטים החשובים בהוראת ספרות הוא ההיבט המוסרי-ערכי  המגולם ביצירות הספרות. כל יצירת ספרות באשר היא, מונעת בבסיסה על ידי אידיאולוגיה, תמונת עולם, מערכת מוסרית-ערכית. לעיתים, ערכים אלו גלויים לעיני כל ולעיתים נדרשת חשיפה שלהם בדרך הפרשנות והניתוח. אך בכך לא די, חשוב שכל תלמיד ותלמידה יבחנו את מקומם ביחס למערכת הערכית המשתקפת ביצירה, במיוחד לאור העובדה שיצירות ספרות שונות מבטאות מערכות ערכים שונות, ולעיתים אפילו סותרות (ניתן גם לזהות התנגשות בין ערכים אף באותה יצירה עצמה).  

 

אגף רוח וחברה מוביל את מגמת שילוב עיסוק בערכים בהוראת המקצועות השונים.

 

  שילוב ערכים בתחומי הדעת - אגף רוח וחברה

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/06/2017