education - חינוך תנ''ך בחינוך הדתי
 
 
 
 
 
 
 
יסודי
 

הטמעת תכנית הלימודים בכל מערכת החינוך הממלכתי דתי הושלמה בשנת תשע"ו

חומרי למידה ניתן למצאו גם באתר ללומר ללמד

 

מתווה תכנית הלימודים בתנ"ך בחמ"ד כתות א'- ו'

חזון:

התנ"ך הוא יסוד קיומו של עם ישראל והוא גם נחלתו של כל יחיד ויחיד בעם ישראל. אחריותנו כמורים וכמחנכים היא לפתוח את שערי בית המדרש ולעשות כל מאמץ לחבר בין התלמיד באשר הוא שם ובין הכתובים שניתנו לו מסיני ואילך. מטרתנו היא שהלימוד יוביל את התלמידים:

 • לשמוע את דבר ה'.
 • להיות מחויבים לערכי התורה, למצוותיה ולהנהגותיה.
 • להזדהות ולהרגיש שייכות לעם ישראל ולארץ ישראל.
 • לדעת ולאהוב ללמוד תורה כחלק ממסורת הלימוד לאורך הדורות.

 

מארבעת היסודות הללו נגזרים התכנים, הפדגוגיה וההערכה של תכנית הלימודים בתנ"ך במערכת החינוך הדתית מכתות א' – י"ב. התכנית מיועדת לכל שנות הלימוד בית הספר, אך יש לה השתמעות ייחודית ביחס להוראת תורה בבית הספר היסודי, שם נבנה הבסיס ליסודות אלו. לפיכך יש לשאוף כי הוראת תורה ונביא בבית הספר היסודי תעמיד את לימוד תורת ה' המסורה לנו מדור דור כיסוד לפיתוח האישיות הערכית והלומדת של הילד בשנותיו בבית הספר היסודי והלימוד ישקף את המחויבות לערכי התורה ולקיום מצוותיה ויקשור אליהם את עולמו הפנימי של הילד.

 

שיקול דעת בבחירת התכנים:

במסגרת עדכון תכנית הלימודים נלקחו בחשבון שלוש שאלות יסוד:

 • מהו התוכן שתלמיד החמ"ד צריך לדעת בסוף תקופת לימודיו בבית הספר היסודי?
 • באילו מיומנויות תלמיד החמ"ד צריך לשלוט בסוף תקופת לימודיו בבית הספר היסודי?
 • אילו חוויות עליו לחוות על מנת שיאהב תורה?

התשובות לשאלות הללו צריכות לתת מענה לכלל ציבור התלמידים, בראש ובראשונה לאלו שאינם מביאים אִיתם ידע מוקדם בתנ"ך, וספר הספרים נפתח בפניהם כמעט רק בתוך מערכת החינוך. עבורם צריכה להיבנות תכנית היסוד המחייבת, ויש לוודא כי הם יקבלו את המיטב ויצאו עם ידע, יכולת ואהבת התורה. עם זאת, בכך לא מסתכמת המלאכה - עלינו לחתור, להוביל ולאתגר ככל האפשר כמה שיותר תלמידים המסוגלים לכך, להעלות אותם קומה וללמד תנ"ך ברמה שתדרוש היקף רחב יותר של שעות הוראה, תוביל למצוינות, תשלב בחירה ויוזמה ותרחיב את הידע ואת היכולות של התלמידים והתלמידות לא רק בכמות אלא גם באיכות.

מתוך אחריות למרחב ולמגוון אוכלוסיית החמ"ד ורצון ליצור תשתית ושפה משותפת, הוחלט כי תכנית הלימודים תיבנה בהתאם להיקף השעות הניתן על ידי המערכת להוראת תנ"ך בבית הספר היסודי, ותתוכנן באופן שיוביל לסיום לימוד חמשת חומשי התורה בשש שנות הלימוד בבית הספר היסודי. מסגרת זו, מחייבת בחירה מוקפדת של התכנים הנלמדים, באופן שיאפשר את הוראתם בדרכים מיטביות. בתי ספר שבהם לומדים שעות נוספות, ירחיבו ויעמיקו גם מעבר לתכנית ותבוא עליהם ברכה.

את מתווה תכנית הלימודים עדכנה וחדשה ועדת משנה של ועדת המקצוע. בוועדה היו שותפים, מנחי מורים, מורים, מפקחים ומורי מורים. מעבר לחזון, עדכנה הועדה גם את מטרות ההוראה.

 

מטרות התכנית:

בתחום הידע:

 • התלמיד יכיר את רצף האירועים והסיפורים המופיעים בחמשת חומשי התורה ואת דמויות המופת של התורה.
 • התלמיד יכיר את רצף האירועים בנביא מכיבוש הארץ בימי יהושע ועד מלוכת דוד, ואת דמויות המופת של נביאים ראשונים.
 • התלמיד יפגוש את עולם הפרשנות ויכיר את דמותו של רש"י גדול פרשני התורה.

בתחום המיומנויות:

 • התלמיד ירכוש מיומנויות נדרשות ללימוד תורה ויתרגל אותם בדרך שתאפשר לו להתפתח להיות לומד עצמאי (ראה בנפרד מסמך מיומנויות).

בתחום הערכי

 • התלמיד יטפח קשר והזדהות עם דמויות המופת של התורה.
 • התלמיד יטפח מחוייבות לעולם הערכים והמידות הנובע מן התורה.

עקרונות דידקטיים:

הוראת תורה בבית הספר היסודי, באופן שיוביל ליסודות אליהם אנו שואפים, כוללת את ההיבטים הבאים:

 1. הצבת הכתובים במרכז השיעור - לימוד סדור מתוך הפסוקים ובצמוד למילים, קריאה מדויקת ומוטעמת.

 2. הכרה וידיעה של נושאים מרכזיים בחומשי התורה ובספרי נביאים ראשונים.

 3. פיתוח שיטתי של מיומנויות בלימוד תנ"ך.

 4. הדגשת ערכים ומידות בתורה וקישור לעולמו של הלומד.

 5. התייחסות לעולם הרגש והחוויה, באופן המתאים לגיל הצעיר. 

 

חומרי עזר מלווים למורים:

על מנת לסייע למורים לבנות בדרך המיטבית את שיעוריהם, תכנית זו מלווה בשלושה סוגי כלים: מתווה התכנית – הכולל את הפרקים הנלמדים והיקף הזמן המומלץ להוראת כל אחד מהם. (מצורף לתכנית זו)

תכנית לימודים מפורטת – הכוללת את הדגשים בכל יחידת לימוד. (מופיעה באתר ללמוד וללמד')

היחידות . (בפיתוח)

כל הכלים הללו יעלו החל מקיץ תשע"ד לאתר המורים לתנ"ך 'לִלְמֹד וּלְלַמֵּד', ויעמדו לרשותם של המורים.

יש לזכור כי החינוך ללימוד תורה לשמה, והנימה האישית של המורה המלמד, חיוניים מאין כמותם בתהליך הלמידה. הציפיה מהמורים היא להתאים את ההוראה ליכולתם המקצועית, אופיו של בית הספר בו הם מלמדים, וצרכי התלמידים, באופן שיקרב את התלמידים אל עולם התורה ויוביל לאהבה ומחויבות כאחד.

תכנית לימודים תפקידה להבהיר ולהעמיד לרשות המורה הגדרות וכלים, אולם המורה הוא שיוביל את הלמידה בכתה ורק דרכי ההוראה שלו יקבעו את איכות הלמידה של התלמידים.

 

 

הערכה:

הערכה היא חלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה. עליה לבדוק ולהעריך את היבטי הלמידה המדידים – ידע ומיומנות (כולל חשיבה והבנה מסדר גבוה), ולפתח חלופות בהערכה שיתייחסו גם לחוויית הלמידה של התלמידים ולערכים שהופנמו. לשם כך מתלווה לתכנית בכתות ג' – ו' מאגר של משימות המעצבות ומסכמות את הלמידה במבחר דרכים. המשימות מאפשרות למורה להביא לידי ביטוי בהערכה, את מכלול המטרות שהוצבו בהוראה, בתחום הידע, המיומנות והערכים.

במחצית כתה ו' יתקיים מבחן ארצי מסכם לחלקו הראשון של ספר דברים, שיבחן את הידע ואת המיומנות שרכשו התלמידים לאורך שנות הלימוד בבית הספר היסודי.

 

 

מתווה תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים הבסיסית בנויה בהלימה להיקף השעות המוקצה להוראת תנ"ך בחמ"ד, תוך הדגשת הנושאים והמושגים העולים מכל יחידת לימוד. בתי ספר שבחרו לתגבר את היקף שעות לימוד התורה, יבורכו, והם מוזמנים להעמיק בלימוד במקומות בהם נאלצנו לקצר, כל זאת בהתאם להיקף הזמן העומד לרשותם, ומבלי לחרוג מיעדי התכנית ומסדר הלימוד.

תכנית הלימודים בתורה:

תכנית הלימודים בתורה מבוססת על הכרות ראשונה עם כל חמשת חומשי התורה, על פי סדרם. שלוש הנחות עמדו ביסוד סדר תכנית הלימודים

לימוד התורה צריך להתחיל בתחילת כתה א', עם כניסת של התלמידים לבית הספר, התוכן הראשון בו הם צריכים לפגוש הוא חומש בראשית.

סדר החומשים חשוב ולפיכך, נכון להתאמץ וללמד את החומשים כסדרם, גם אם הדבר מחייב להתאים את הוראת ספר ויקרא לכתה ד'.

חיוני לסיים מידי שנה (למעט כתה א') את כל החומש הנלמד ולקיים בסוף השנה חגיגת סיום חומש, כאשר בכתה ו' צריכה להתקיים חגיגת סיום חמשת חומשי התורה.

בהתאם נקבעה התכנית:

 • כתה א' – חומש בראשית פרקים א'- י"ז
 • כתה ב' – חומש בראשית פרקים י"ח – נ'
 • כתה ג' – חומש שמות
 • כתה ד' – חומש ויקרא
 • כתה ה' – חומש במדבר
 • כתה ו' – חומש דברים

בכתות א' – ג' אנו מצפים מן המורה ללמד את פשטות הכתובים מתוך היכרות עם פרשנים אך ללא התעמקות בדברי הפרשן וביחידת הפרשנות.

בכתה ד' יוקדש זמן להכרות עם פירוש רש"י, כתב רש"י ותולדות חייו של גדול פרשני התורה. מכתה ד' ועד כתה ו' ישולבו פירושים של רש"י בתכנית הלימודים.

 

תכנית הלימודים בנביא:

נביאים ראשונים יילמדו כסדרם החל מכתה ג'.

כתה ג' – יהושע

כתה ד' – שופטים ושמואל א' עד פרק ח'

כתה ה' – שמואל א' פרקים ט' – ל"א

כתה ו' – שמואל ב'

גם עבור תכני הלימוד בנביאים יצאו בעז"ה בשנים הקרובות מתווה, תכנית מפורטת וחומרי הוראה.

היקף שעות הלימוד

תכנית הלימודים בנויה על היקף השעות המוגדר במתנ"ה ללימוד תורה.

כתה א' – 4 שעות תורה + שעת פרשת שבוע

כתה ב' – 5 שעות תורה + שעת פרשת שבוע

כתה ג' - 4 שעות תורה + 2 שעות נביא + שעת פרשת שבוע

כתה ד' – 3 שעות תורה + 3 שעות נביא + שעת פרשת שבוע

כתה ה' – 4 שעות תורה + 2 שעות נביא + שעת פרשת שבוע

כתה ו' – 4 שעות תורה + 2 שעות נביא + שעת פרשת שבוע

בנספח מופיע מתווה תכנית הלימודים בתורה, הכולל חלוקה לנושאים ושעות.

מתווה תכנית הלימודים בנביא, יתפרסם בהמשך.

חלוקה בין 70% של תכני החובה ו 30% תכני בחירה.

בהתאם למבנה המתגבש במשרד החינוך, כל תכנית לימודים בנויה על תכני חובה בהיקף של 70% של זמן הלימוד ותכני בחירה בהיקף של 30% של זמן הלימוד.

חישוב השעות מתייחס ל 6 שעות שבועיות במשך 27 שבועות לימוד בשנה, שהם 162 שעות.

תכנית הלימודים המפורטת לכל שכבה נבנתה בהתאמה לכ  100 שעות, ומאפשרת לבית הספר להחליט כיצד יעמיק וירחיב בהיקף השעות שנותר (כולל שעת פרשת שבוע הנתונה לבחירת בית הספר).

בברכת הצלחה לכולם,

'לא בשמים היא... כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו'

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/04/2018    

עדכוני rss