education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
סבסוד פעילויות למידה חווייתיות
 

 

המועד להגשת בקשות לסבסוד פעילויות לשנת הלימודית תשע"ח חלף. לא ניתן להגיש בקשות נוספות

 

אישורים תקציביים לסבסוד תשע"ח ומשוב - פעילויות גופים

נשלחו בדוא"ל ב- 21/12  - אל אנשי הקשר בבתי הספר.קישור לטופס המשוב נשלח ביום 22/12

על בתי הספר למלא את טופס המשוב על פעילות שבוצעה כתנאי לקבלת כספי הסבסוד בהתאם להוראות המפורטות באישור התקציבי.

לאחר הגשת המשוב המאשר את קיום הפעילות על ידי בית הספר וקבלת אישור מקביל מהגוף המפעיל על קיום הפעילות (תנאים מצטברים) תבוצע בדיקה של הנתונים ויתרת הכספים תועבר לבית הספר.

אישורים תקציביים לסבסוד תשע"ח ומשוב - פעילויות המופעלות על ידי צוות בית הספר - ההודעות נשלחו ביום 29/12/17 וכוללות את הקישור למשוב.

 

העברת כספי סבסוד תשע"ח - מקדמה הועברה בדצמבר אל הבעלויות על בתי הספר.באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת של משרד החינוך (מת"מ) אל חשבון בית הספר/הבעלות במסגרת סעיף תקציבי: "636 פעילות חווייתית  - תרבות יהודית ישראלית".
אפשר לצפות באישורי ההעברה באמצעות מערכת מית"ר

 

בקשה לשינוי באישור - אפשר להגיש עד 22/3/2018

החלפת פעילות או תיקון טעות בשכבה לה אושרה הפעילות בקישור.

במקרה של שינוי תאריך בלבד, ובתנאי שהתאריך המבוקש עומד בתבחינים בקול קורא, על בית הספר לדווח על השינוי במסגרת טופס המשוב על הפעילות ואין צורך למלא בקשה לוועדת חריגים.

 

המידע המובא להלן הוא הוראות הקול קורא להגשת בקשות לסבסוד. המידע מוצג  לידיעת הציבור ולנוחות בתי הספר אשר הגישו בקשה במועד ומעוניינים לוודא פרטים.

 

<  זכאות לסבסוד | סוגי פעילות | סבסוד והעברת כספים | מועדי הגשה 
פעילויות גופים מרשימה
  | הפעלות ע"י צוות בית הספר | הגשת בקשות לסבסוד

בשנת הלימודים תשע"ז התחלנו בהטמעת תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית לכיתות א'-ט' בחינוך הממלכתי. התכנית נועדה לחשוף את התלמידים לעולם היהדות רב-הפנים, תוך התאמתו לרלוונטיות של חייהם בתוך ההקשר הישראלי הרחב. התוכנית נועדה להקנות ידע נרחב ומעמיק, חוויות עשירות וכלים מגוונים וחדשניים לפיתוח אישיותם וזהותם של התלמידים כיהודים, כישראלים וכבני-אדם.

כחלק מתהליך הטמעת תכנית הלימודים, מושם דגש על פיתוח היכולות להוראת המקצוע באופן חווייתי ומשמעותי אשר יעודד שיח מברר זהות. לשם כך הוקצה תקציב לתמיכה בפעילויות חווייתיות לבתי ספר המקצים את מספר השעות הנדרש בחוזר מנכ"ל ללימוד המקצוע. מתוך תקציב זה יועד תקציב ייחודי, לעידוד בתי ספר שיפתחו פעילויות חווייתיות באופן עצמאי ויקבלו אישור להצעותיהם.

 

קול קורא לבתי ספר להגשת בקשות לסבסוד פעילויות למידה חווייתייות

זכאות לסבסוד

זכאים לסבסוד בתי הספר שמיישמים את תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית על פי הנחיות משרד החינוך – ומקצים להוראתה:

 • ביסודי:  5 שעות שבועיות שנתיות בכיתות ג'-ו' או 9 שעות שבועיות בכיתות ג'-ח'
 • בחט"ב: 5 שעות שבועיות שנתיות בכיתות ז'-ט'

בתי ספר צומחים או בתי ספר של החינוך המיוחד המלמדים את המקצוע ואינם עומדים בהקצאת השעות מוזמנים לפנות לוועדת חריגים באמצעות הרפרנטים המחוזיים.

>> לחזרה


סוגי הפעילויות

הפעילות החווייתית תוכל להתבצע בהתאמה ע"פ שלבי החינוך:
לכיתות ז'-ט' רכישת פעילות מגופים חיצוניים שתכניותיהם אושרו ע"י הפיקוח על המקצוע.
לכיתות א'-ו' רכישת פעילות מגופים חיצוניים כנ"ל או הצעת פעילות חווייתית שנבנתה ע"י צוות בית הספר ואושרה על ידי הפיקוח. ניתן לשלב בין שני סוגי הפעילויות, בהתאם לשיקול הדעת של בית הספר.

>> לחזרה 
 

גובה הסבסוד והעברת הכספים

סבסוד בסך 10 ₪ לתלמיד יינתן לבתי הספר עבור פעילות מרשימת פעילויות של גופים חיצוניים שאושרה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים..

סבסוד בסך 15 ש"ח לתלמיד יינתן לבתי ספר יסודיים עבור פעילויות חווייתיות ושנבנו על ידי צוות בית הספר הצעותיהם יאושרו.

 

חטיבת ביניים תהא זכאית לסבסוד של עד 2 פעילויות לתלמיד ובסך הכל, עד 20 ש"ח לתלמיד.

בית ספר יסודי יהא זכאי לסבסוד של עד 2 פעילויות לתלמיד ובסך הכל, עד 20 / 25 / 30  ש"ח לתלמיד (בהתאם לסוג הפעילות שנבחרה).

 

הסדרת התשלום לגופים עבור פעילויות שאושר להן סבסוד היא באחריות בתיהספר.
אישור העברת הסבסוד כפוף להמצאת אישור על ביצוע הפעילות ומילוי משוב. 
העברת כספי הסבסוד אל הבעלויות על בתי הספר תבוצע באמצעות מת"ם - מערכת התשלומים המאוחדת של משרד החינוך. תהליך העברת התשלומים אורך זמן. - תחילות בדצמבר והשלמתו מתוכנת לחופשת הקיץ.

>> לחזרה 

 

מועדים להגשת הבקשות

בקשות לסבסוד פעילויות לתקופה שביין 5/9 ל-30/11 ניתן היה להגיש עד ליום 25/7. 31/5/208 

עד ליום 31/10/2017 ניתן היה להגיש בקשות לסבסוד פעילויות שמועד ביצוען הוא מיום 1/12/2017 עד 31/5/2018.


לבירורים אודות בקשות ניתן לפנות באמצעות כתבו לנו.

>> לחזרה 


הפעילויות לסבסוד

 

- בחירת פעילויות גופים מתוך הרשימה


לרשותכם מגוון פעילויות שהוכנו על ידי גופים חיצוניים.  אישור הפעילויות על ידי הפיקוח נעשה בהתבסס על המדע שנמסר על ידי הגופים והתאמתו לתכני תכנית הלימודים ולרוח התכנית.

על בית הספר לוודא עם המפעילים שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר ומתאימה לערכי בית הספר ולאופייה הייחודי של קהילת בית הספר.

על פי המידע שהוצג על ידי הגופים והתחייבות הגופים, העברת כל הפעילויות צריכה להיעשות על ידי אנשי מקצוע ולא ע"י בנות שרות או ש"שינים. 

במקרה של חריגה מהתוכן שאושר או העברת פעילות שלא על ידי אנשי מקצוע, נא לפנות אלינו.

על בית הספר לוודא שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר ומתאימה לערכי בית הספר ולאופייה הייחודי של קהילת בית הספר.

 

לפני הגשת בקשה לסבסוד, על בתי הספר:

 1. לעיין ברשימת הפעילויות
 2. ליצור קשר עם הגוף המפעיל ולוודא שאכן הפעילות מתאימה לערכי בית הספר, לקהילת בית הספר ולתכנית העבודה השנתית ושהגוף המפעיל פועל שאזור המבוקש
 3. לוודא שבית הספר יכול לשאת בעלויות המימון  העצמי
 4. לתאם עם הגוף המפעיל מועד לביצוע הפעילות!
   

לצפייה בריכוז הפעילויות שאושרו

הפעילויות, מספריהן ומידע בסיסי אודותיהן 

 

צפייה בפעילויות בחלוקה לפי גופים


 

לצפייה בפעילויות בחלוקה לפי שכבות הגיל

פעילויות לבתי הספר היסודיים 

פעילויות לחטיבת הביניים

 

לצפייה בפעילויות לפי צירי התוכן

פעילויות במעגל השנה היהודי -ישראלי

 

פעילויות במעגל החיים היהודי-ישראלי

 

 >> לחזרה 

 

- פעילויות למידה חווייתיות המופעלת על ידי צוות בית הספר

אופי הפעילות החווייתית הבית ספרית

 • רלוונטית ומותאמת לעולמם, לערכיהם ולאורחות חייהם של תלמידי בתיה"ס הממלכתיים
 • מגוונת ומעשירה, מעבר לפעילויות השוטפות בשגרת ביה"ס
 • תדגיש את היהדות כתרבות, כשפה וכלאום
 • תשקף ותיתן מקום ומענה לרב גוניות של החברה היהודית על מגוון זרמיה, קהילותיה וקולותיה
 • תציג תפיסה פתוחה של היהדות, ותימנע מכל הטפה או הבעת עמדה חד-צדדית
 • בזיקה למקורות ולנושאים של תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית.
 • כל פעילות תימשך 2 – 6 שעות אקדמיות.
 • הפעילות תתקיים בתוך ביה"ס או מחוצה לו.


הפעילות בציר מעגל השנה יכולה להתבצע עבור כיתה, שכבה או כמה שכבות יחדיו.

הפעילות בציר מעגלי חיים וחברה צריכה להיות מותאמת לתכנית הלימודים על פי החלוקה הגילאית.

 

סוג הפעילות

הפעילות תישא אופי של למידה פעילה וחווייתית בשילוב מִגוון אמצעי המחשה, התנסות ויצירה המעוררים עניין, מעורבות וחשיבה, כגון: תחנות עבודה/למידה ניידות, משחקי למידה (תחרותיים או מאתגרים), סימולציות , פעילות מוזיאלית ויצירתית, שירה ופיוט, סיורים לימודיים ממוקדי ת"ל,  הקמת מיצגים וכו'.
בתי ספר מוזמנים להיעזר במדריכי תרבות יהודית-ישראלית במחוזם לשם פיתוח פעילויות ויוזמות.


 

מומלץ לעיין בדוגמאות לפעילויות בית ספריות ובמחוון לבחינת הפעילות

ניתן להיעזר גם במדריכי תרבות יהודית-ישראלית במחוזות

 

>> לחזרה 

 

הנחיות להגשת בקשות

 • הכנות מוקדמות
  מומלץ לרכז את כל הפרטים הנדרשים לפני הכניסה לטופס.
  לנוחותכם, תוכלו להיעזר בטבלאות הטיוטה הבאות:

טיוטה - ריכוז נתונים אודות בחירה בפעילויות גופים

 

טיוטה - ריכוז נתונים אודות בקשות לפעילויות המופעלות על ידי צוות בית הספר 
 

 • אופן ההגשה
  כל הבקשות נעשות בדרך של מילוי טופס אלקטרוני מרוכז אחד, הכולל את כל סוגי הפעילויות, לכל השכבות.
  מילוי הטופס - על ידי מנהל/ת בית הספר או סגן מנהל/ת.
  בעת מילוי הטופס, נשמרים הפרטים באופן אוטומטי על שרתי המשרד, בעת המעבר לדף הבא.
  ניתן לעצור באמצע תהליך הגשת הבקשה ולחזור ולעדכן/להמשיך עד למועד האחרון להגשת בקשות.

  מומלץ לעיין במדריך ובמקבץ השאלות הנפוצות.

נתקלת בקושי בעת מילוי הבקשה ולא מצאת פתרון גם לאחר עיון במדריך המפורט ובשאלות הנפוצות?

זה הזמן לכתוב לנו .


 

לתשומת לבכם!
הגשת בקשה אינה מהווה אישור לסבסוד.
רק לאחר קבלת הרשאה תקציבית ניתן להסתמך על תקציב הסבסוד בהזמנת הפעילות.

 

>>לחזרה 

להגשת בקשה

 

 


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/04/2018    

עדכוני rss