education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

כספי הסבסוד לבתי ספר שהגישו בקשות במועד הועברו לבעלויות על בתי הספר

להגשת דיווח ומשוב על ביצוע הפעילות

 

 • הודעות לבתי הספר על החלטת הועדה בעניין הזכאות לסבסוד, בצירוף הקישור לדיווח ומשוב, נשלחו לאנשי הקשר בבתי הספר.
  ההודעות לחטיבות הביניים נשלחו ביום 19/12 ולבתי הספר היסודיים ביום 23/12, מאת: 'תרבות יהודית-ישראלית'.

 

 • לבתי הספר שביקשו שינוי באישור, החלטת ועדת חריגים נשלחה בתחילת חודש ינואר.

 

 

 • הזכאות לסבסוד מותנית במילוי דיווח על הפעילות ומשוב. קישור למשוב כלול באישור התקציבי.


לנוחותכם, להלן הוראות הקול קורא בעניין פעילויות למידה חווייתית תשע"ט

 

<  זכאות לסבסוד | סוגי פעילות | סבסוד והעברת כספים | מועדי הגשה 
פעילויות גופים מרשימה
  | הגשת בקשות לסבסוד

 

כחלק מתהליך הטמעת תכנית הלימודים, מושם דגש על פיתוח היכולות להוראת המקצוע באופן חווייתי ומשמעותי, אשר יעודד שיח מברר זהות.
לשם כך, הוקצה תקציב לתמיכה בפעילויות חווייתיות לבתי ספר המקצים את מספר השעות הנדרש בחוזר מנכ"ל ללימוד המקצוע

 

קול קורא לבתי ספר להגשת בקשות
לסבסוד פעילויות למידה חווייתייות - תשע"ט

 

עיקר הוראות הקול קורא:

זכאות לסבסוד

זכאים לסבסוד בתי הספר שמיישמים את תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית על פי הנחיות משרד החינוך ומקצים להוראתה:

 • ביסודי:  5 שעות שבועיות שנתיות בכיתות ג'-ו' או 9 שעות שבועיות בכיתות ג'-ח'
 • בחטיבות הביניים: 5 שעות שבועיות שנתיות בכיתות ז'-ט'

בתי ספר צומחים או בתי ספר של החינוך המיוחד המלמדים את המקצוע ואינם עומדים בהקצאת השעות מוזמנים לפנות לוועדת חריגים באמצעות הרפרנטים המחוזיים.

>> לחזרה


סוגי הפעילויות

הפעילויות החווויתיות שתסובסדנה לכיתות א' - ט' בתשע"ט הן פעילויות המופעלות עלי ידי גופים חיצוניים שתכניהן אושרו ע"י הפיקוח על המקצוע.

>> לחזרה 
 

גובה הסבסוד 

סבסוד בסך 10 ₪ לתלמיד יינתן לבתי הספר עבור פעילות מרשימת הפעילויות המאושרות.
בית הספר יהא זכאי לסבסוד של עד 2 פעילויות לתלמיד ובסך הכל, עד 20 שקלים לתלמיד, עבור שתי פעילויות.

>> לחזרה 
 

ביצוע תשלומים והעברת הכספים

הסדרת התשלום לגופים עבור פעילויות שאושרו היא באחריות בתי הספר.
על בתי הספר לוודא את תנאי ההזמנה מראש, לרבות גובה התשלום ומועדי התשלום עם הגופים המפעילים.

משרד החינוך יעביר את הסבסוד לבתי הספר, דרך הבעלות על בתי הספר, באמצעות מערכת מית"ר.

לתשומת לבכם!

לאחר ביצוע הפעילות, על בית הספר למלא טופס דיווח ומשוב. אי-ביצוע הפעילות / אי-מילוי הדיווח ישללו זכאות לסבסוד וסכומי מקדמות שהועברו יקוזזו בדיעבד, באמצעות מערכת מית"ר.

>> לחזרה 

 

מועדים להגשת הבקשות

מערכת הגשת הבקשות פתוחה מיום 21/6/2018 עד ליום 24/10/2018 (כולל).

הגשת בקשות לסבסוד פעילויות שתתקיימנה לפני 4/12/2018 תתאפשר רק עד ליום 15/7.

בימים 16-18/7/2018 המערכת תיסגר בשל עבודות תחזוקה.

מיום 19/7/2018 ועד ליום 24/10/2018 תפתח מערכת הגשת הבקשות להגשת בקשות נוספות, לסבסוד פעילויות שמועד ביצוען הוא מיום 11/12/2018 עד 7/6/2019.


לבירורים אודות בקשות ניתן לפנות באמצעות כתבו לנו.

>> לחזרה 


בחירת פעילויות גופים מתוך הרשימה


כללי
לרשותכם מגוון פעילויות שהוכנו על ידי גופים חיצוניים.  אישור הפעילויות על ידי הפיקוח נעשה בהתבסס על המדע שנמסר על ידי הגופים והתאמתו לתכני תכנית הלימודים ולרוח התכנית ובהתאם למשובים שהתקבלו מבתי הספר במהלך תשע"ח.

על פי המידע שהוצג על ידי הגופים והתחייבות הגופים, העברת כל הפעילויות צריכה להיעשות על ידי אנשי מקצוע ולא ע"י בנות שרות או ש"שינים.

לפני ביצוע על בית הספר לוודא עם המפעילים שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר ומתאימה לערכי בית הספר, לאופייה הייחודי של קהילת בית הספר ולתכנית העבודה השנתית ולוודא שהגוף המפעיל פועל באזור המבוקש.

לשם כך, תוכלו להיעזר במדריכי תרבות יהודית-ישראלית במחוזות

על בית הספר לוודא שהפעילות המוזמנת והמבוצעת אכן תואמת לתוכן שאושר והמפעילים מיומנים. במקרה של חריגה מהתוכן שאושר או העברת פעילות שלא על ידי אנשי מקצוע, נא לפנות אלינו.

לפני הגשת בקשה לסבסוד, על בתי הספר:

 1. לתאם עם הגוף המפעיל מועד ומקום לביצוע הפעילות.

 2. לוודא שבית הספר יכול לשאת בעלויות המימון העצמי שכרוכות בפעילות

 

לצפייה בריכוז הפעילויות שאושרו

הפעילויות, ומידע בסיסי אודותיהן 

 

לצפייה בפעילויות בחלוקה לפי גופים

 

הנחיות להגשת בקשות

הכנות מוקדמות
מומלץ לרכז את כל הפרטים הנדרשים לפני הכניסה לטופס.
לנוחותכם, תוכלו להיעזר בטבלאות הטיוטה הבאות:

טיוטה - ריכוז נתונים אודות בחירה בפעילויות גופים
 

אופן ההגשה
כל הבקשות נעשות בדרך של מילוי טופס אלקטרוני מרוכז אחד, הכולל את כל סוגי הפעילויות, לכל השכבות.
.

 • מילוי הטופס - רק על ידי מנהל/ת בית הספר או סגן מנהל/ת (סגן ראשון בתקן) באמצעות שם משתמש וסיסמת כניסה למערכות משרד החינוך.
  כניסה חוזרת לטופס לשם עדכונו תתאפשר רק לממלא הטופס המקורי.
 • ניתן לעצור באמצע תהליך הגשת הבקשה ולחזור ולעדכן/להמשיך עד למועד האחרון להגשת בקשות. 

לתשומת לבכם!
הגשת בקשה אינה מהווה אישור לסבסוד. רק לאחר קבלת הרשאה תקציבית ניתן להסתמך על תקציב הסבסוד בהזמנת הפעילות.
 

>>לחזרה 

להגשת בקשה לפעילות שתתקיים אחרי 11/12

מקבץ שאלות נפוצות  

קובץ הדרכה מפורט  

 

 


 

>> לחזרה 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/07/2019    

עדכוני rss