education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתה ו': גיל מצוות – אחריות ומחויבות
 רציונאל
 
 

מקורות ליבה:

פרשת השבוע

 

מגילת העצמאות

 

 

נושאים מרכזיים:

 

קריאה אקטואלית בפרשת השבוע

הדרשה

בני ובנות מצווה: אחריות אישית ומחויבות חברתית

 • מצווה, חירות, אחריות.
 • בני ובנות מצווה: אחריות ומחויבות.

 

חגי ישראל: מסורת וחידוש (לקראת חגים, במסגרת השיעורים שבהם נלמדו עד כה החגים) אחריות ומחויבות לאומית

 • אחריות ומחויבות לאומית: חלוציות.
 • עצמאות כמחויבות – מקומה של מגילת העצמאות בחברה הישראלית ובחוקיה, מקורות ההשראה של מגילת העצמאות.

 

יעדי התוכנית:

 

היצירה היהודית:

קריאה אקטואלית בפרשת השבוע:

 • הכרת התהליכים ההיסטוריים של הקריאה בתורה ; מושגים ורעיונות הקשורים במעמד.
 • התמצאות בפרשות השבוע;  קריאה עכשווית ואקטואלית.
 • דיון בסוגיות של אחריות ומחויבות בפרשת השבוע.
 • כתיבת דרשה תוך קבלת אחריות על יישום ערך נבחר בחיי התלמיד, כחבר בוגר בקהילה.

 

מחזור הזמנים:

א. בני ובנות מצווה: אחריות אישית ומחויבות חברתית

 • היכרות עם טקסי בגרות בתרבות ישראל.
 • התמצאות במושגים, במנהגים, במצוות ובטקסטים מגוונים לבנות מצווה.
 • בירור המושגים 'אחריות' ו'מחויבות' בתרבות ישראל.
 • זיהוי התחומים ליישום האחריות והמחויבות בגיל מצוות וחתירה ליישומם.

 

ב. חגי ישראל: מסורת וחידוש – אחריות אישית, אחריות משפחתית ואחריות לאומית בחגי ישראל

 • בירור הערכים בבסיסו של כל חג.
 • בחינת המסורות ומידת הרלוונטיות שלהן לימינו.
 • בחירת ערך ליישום בחיי התלמיד ותיעוד תהליך היישום.
 • בחינת יישומם של הערכים במציאות של החברה הישראלית.

 

זיקת עם ישראל לארץ ישראל לאורך הדורות והתחדשותה בציונות לזרמיה:

אחריות ומחויבות לאומית: חלוציות

 • בירור המושג 'חלוציות': האחריות והמחויבות הכרוכות במושג.
 • הכרת מושגים, אירועים, אישים במפעל ההתיישבות המחודשת בארץ ישראל.
 • בחינה ובירור של מימוש החלוציות בתחומים שונים לאורך הדורות, ובמדינת ישראל כיום.

 

דמותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי:

עצמאות כמחויבות – מקומה של מגילת העצמאות בחברה הישראלית ובחוקיה

 • בירור משמעותה של עצמאות (אישית ומדינית) והאחריות הכרוכה בה.
 • הכרת מושגים, אירועים, אישים הקשורים להכרזת העצמאות ולמגילת העצמאות.
 • בחינה ובירור האחריות והמחויבות של המדינה כלפי היחיד.
 • בחינה ובירור האחריות והמחויבות של היחיד לערכי היסוד של המדינה.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/04/2016    

עדכוני rss